Ağustos 2023

Gastrointestinal nöroendokrin tümörlerde GLP-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi

Evaluation of GLP-2 receptor expression in gastrointestinal neuroendocrine tumors

Yazarlar
Şule NAMLI KOÇ1, Özgül SAĞOL2, Mesut AKARSU3
Kurumlar
Department of 1Gastroenterology, Altınbaş University School of Medicine, İstanbul
Departments of 2Pathology and 3Gastroenterology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir
Sayfa Numaraları
52-58
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
GLP-2 reseptörü, nöroendokrin tümörler, GEP-NET
Keywords
GLP-2 receptor, neuroendocrine tumours, GEP-NET

Özet

Giriş ve Amaç: Nöroendokrin tümörler, nöroendokrin sistem hücrelerinden kaynaklanır. Bu hücreler hem sinir hem de endokrin hücre özelliği gösterirler ve vücuttaki birçok organda bulunabilirler. GLP-1 ve GLP-2, gıda alımını takiben 1:1 oranında bağırsak L hücrelerinden salınır. GLP-2 reseptörü, GLP-2’yi tanır. GLP-2 reseptör mRNA transkriptleri mide, ince ve kalın bağırsak, beyin ve akciğerde tespit edilmiştir. GLP-2’nin proliferatif etkisi farelerde, sıçanlarda, domuzlarda ve insanlarda eksojen GLP-2 uygulanarak gösterilmiştir. Amaç, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler ile glukagon benzeri peptid-2 ve GLP-2 reseptör arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 2006-2009 yılları arasında patolojik olarak gastroenteropankreatik nöroendokrin tümör tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya 47 hasta (27 kadın, 20 erkek, ortalama yaş: 54 ± 15.5) alındı. Ayrıca 46 kontrol grubu hastası (25 kadın, 21 erkek, ortalama yaş: 57.5 ± 14.8) vardı. Poli-L-lisin mikroskop lamlarında hazırlanan patolojik doku blokları, GLP-2 reseptör antikoru (1:100 - 1:200, 1 mg/ml) immünohistokimyasal boyama ile boyandı. Bulgular: Kolon nöroendokrin tümör grubunun GLP-2 reseptör pozitifliği %30 (4/13), kolon kontrol grubunun GLP-2 reseptör pozitifliği %100 bulundu. Pankreas nöroendokrin tümör grubunun GLP-2 reseptör pozitifliği %25 (3/12) iken, pankreas kontrol grubunda %100 idi. Kolon nöroendokrin tümör ile kontrol grubunun karşılaştırılmasında anlamlı farklılık görüldü (p: 0.003). Pankreas nöroendokrin tümör ile kontrol grubunun karşılaştırılması da istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p < 0.001). Gastrik nöroendokrin tümörlerin kontrol ile karşılaştırılması karşılaştırılabilir sonuçlar verdi (p: 0.22). Sonuç: GLP-2 reseptörünün bu tümörlerin tanı ve tedavisinde somatostatin reseptörleri kadar yararlı olamayacağı sonucuna vardık. Bu konuda farklı yöntemlerle daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır

Abstract

Background and Aims: Neuroendocrine tumors arise from cells of the neuroendocrine system. These cells show both nerve and endocrine cell characteristics and can be found in many organs in the body. GLP-1 and GLP-2 are released from intestinal L cells in a 1:1 ratio following food intake. GLP-2 receptor recognizes GLP-2. GLP-2 receptor mRNA transcripts have been detected in the stomach, small and large intestine, brain, and lung. The proliferative effect of GLP-2 has been demonstrated in mice, rats, pigs, and humans by administering exogenous GLP-2. The objective is to evalaute the relation between gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors and glukagon like peptid-2 and GLP-2 receptor. Materials and Methods: The patients, who were pathologically diagnosed with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor between 2006-2009 were included in the study. There were 47 patients (27 females, 20 males, avarage age: 54 ± 15.5) in the study. There were also 46 control group patients (25 females, 21 males, avarage age: 57.5 ± 14.8). Pathological tissue blocks prepared on poly-L-lysine microscope slides were stained by GLP-2 receptor antibody (1:100 - 1:200, 1 mg/ml) immunohistochemical stain. Results: GLP-2 receptor positivity of colon neuroendocrine tumor group was 30% (4/13) and colon control group was %100. GLP-2 receptor positivity of pancreas neuroendocrine tumor group was 25% (3/12) while it was 100% in pancreas control group. The comparison of colon neuroendocrine tumor and control group showed significant difference (p: 0.003). The comparison of pancreas neuroendocrine tumor and control group also showed statistically significant difference (p < 0.001). The comparison of gastric neuroendocrine tumor with the control yielded comparable results (p: 0.22). Conclusions: We concluded that GLP-2 receptor cannot be as useful as somatostatin receptors in diagnosis and treatment of these tumors. More studies are needed on this subject with different methods.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum