Nisan 2022

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi

Relationship of disease-specific activity with depression and inflammatory markers in inflammatory bowel diseases

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2022
  • İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisi...
Yazarlar
Büşra YÜKSEL1, Sinem BAYRAM1, Mehmet CİNDORUK2, Harun KÜÇÜK2
Kurumlar
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
15-20
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, depresyon, inflamatuvar belirteçler
Keywords
Inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, depression, inflammatory markers

Özet

ÖZET • Giriş ve Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları; genetik yatkınlığı olan bireylerde, çevresel faktörler ve konakçının bağışıklık sisteminin uygunsuz etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülen kronik, tekrarlayıcı özellikte bir hastalık grubudur. Süreğen hastalık varlığı sıklıkla yüksek depresyon ve anksiyete ile ilişkilidir. Bu durum da daha fazla hastalık aktivitesi ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı olguların hastalık aktivitesini belirlemek ve hastalık aktivitesi ile depresyon varlığı ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı ile takip edilen 18 yaş üzeri hastalar çalışmaya dahil edildi. Crohn hastaları için Crohn Hastalık Aktivite İndeksi ve ülseratif kolit hastaları için Truelove-Witts Klinik Aktivite İndeksi ile hastalık aktivitesi belirlendi. Depresyon varlığının değerlendirilmesi için Beck Depresyon Ölçeği kullanıldı. Her iki grup da belirlenen hastalık aktivite gruplarına göre depresyon varlığı ve inflamatuvar belirteçler yönünden karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 31 (%33.3) Crohn hastalığı ve 63 (%66.7) ülseratif kolit tanılı olmak üzere 94 yetişkin inflamatuvar bağırsak hastası dahil edildi. Depresyon varlığı olan Crohn hastalığı olgularının tamamının orta şiddette hastalığı ve ülseratif kolit olgularının çoğunluğunun orta ve ağır şiddette hastalığı olduğu saptandı (p = 0.000). Ülseratif kolit hastalarının hastalık aktivite gruplarına göre C-reaktif protein, eritrosit sedimantasyon hızı, hemoglobin ve hematokrit değerleri arasında anlamlı ilişki bulundu (p < 0.05). Ancak Crohn hastalarının hastalık aktivite gruplarına göre sadece hemoglobin değerinde anlamlı ilişki bulunmuştur (p < 0.05). Sonuç: İnflamatuvar bağırsak hastalarında hastalık aktivitesinin artması ile depresyon varlığının bulunduğu ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden inflamatuvar bağırsak hastaları özellikle ilk tanı anında, aktif hastalık dönemlerinde ve rutin kontrollerde, anksiyete ve depresif bozukluklar açısından rutin olarak taranmalıdır. Ayrıca inflamatuvar bağırsak hastalığı aktivitesi ile depresyon arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşması açısından yeterli bilgiye sahip olmak için daha geniş popülasyonu içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Abstract

ABSTRACT • Background and Aims: Inflammatory bowel diseases are a group of chronic, relapsing diseases that occur in geneticallypredisposed individuals with the inappropriate interaction of environmental factors and the host’s immune system. The presence of chronic illnessis often associated with high depression and anxiety. Here, it is associated with higher disease activity. This study determines the disease activityof cases and investigates the relationship between disease activity and presence of depression and inflammatory markers. Materials andMethods: Patients over 18 years who were diagnosed with an inflammatory bowel diseases were included in the study. The disease activity wasdetermined by the Crohn’s Disease Activity Index for patients with Crohn’s disease and by the Truelove-Witts Clinical Activity Index for patients withulcerative colitis. The Beck Depression Inventory was used to evaluate the presence of depression. Depression and inflammatory markers werecompared according to the disease activity determined in both groups. Results: A total of 94 adult patients with inflammatory bowel diseases,31 (33.3%) with Crohn’s Disease, and 63 (66.7%) with ulcerative colitis, were included in the study. All Crohn’s disease cases with depressionhad moderate disease, and most ulcerative colitis cases had moderate-to-severe disease (p = 0.000). According to the disease activity groups,a significant correlation existed between C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, hemoglobin, and hematocrit values in patients withulcerative colitis (p < 0.05). However, a significant correlation existed only in hemoglobin values according to the Crohn’s disease activity groups(p < 0.05). Conclusions: Depression is present with increased disease activity in patients with inflammatory bowel diseases and is associated withinflammatory markers. Therefore, patients with inflammatory bowel diseases should be routinely screened for anxiety and depressive disorders,especially at the first diagnosis, during active disease periods, and at routine controls. In addition, prospective studies involving larger populationsmust produce additional data to clarify the relationship between inflammatory bowel diseases disease activity and depression.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum