Aralık 2021

Biyopsi tanılı nonalkolik steatohepatit hastalarında fibrozis evrelerine göre metabolik sendrom komponentlerinin sıklıklarının karşılaştırılması: Metabolik bozukluk sayısındaki artış fibrozis progresyonunda etkili mi?

Comparison of the frequencies of metabolic syndrome components according to fibrosis stages in biopsy-proven nonalcoholic steatohepatitis patients: Does increased number of metabolic dysregulation have an effect on fibrosis progression?

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2021
  • Biyopsi tanılı nonalkolik steatohepatit hastalarında fibrozis evrelerine göre metabolik sendrom komponentlerinin sıklıklarının karşılaştırılması: Meta...
Yazarlar
Bahadır KÖYLÜ1, Yunus GÜNEGÜL1, Cenk SÖKMENSÜER2, Taylan KAV3, Erkan PARLAK3, Bülent SİVRİ3, Onur KESKİN3
Kurumlar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2Patoloji Ana Bilim Dalı, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
143-149
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Steatohepatit, karaciğer fibrozisi, metabolik sendrom
Keywords
Steatohepatitis, liver fibrosis, metabolic syndrome

Özet

Giriş ve Amaç: Fibrozis evresi, nonalkolik steatohepatitte karaciğerilişkili komplikasyonlar ve mortalite ile ilişkisi en kuvvetli olan histolojikparametredir. Nonalkolik steatohepatit hastalarında fibrozisin patogenezi halen tam olarak ortaya konulamamıştır ve eşlik eden tip 2 diyabet, obezite, hipertansiyon ve dislipideminin fibrozis progresyonundakirolleri net değildir. Bununla beraber, eşlik eden metabolik bozukluklarınsayısıyla fibrozis evresi arasında bir ilişki olması mümkündür. Gereç veYöntem: Bu çalışma tek merkezli, kesitsel bir çalışma olup bu çalışmadaOcak 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında karaciğer biyopsisi yapılaraknonalkolik steatohepatit tanısı konulan 56 hastanın metabolik özellikleri, Ulusal Kolesterol Eğitim Programı/3. Erişkin Tedavi Paneli metabolik sendrom kriterleri temel alınarak değerlendirilmiştir. NonalkolikSteatohepatit-Klinik Araştırma ağına göre yapılan fibrozis evrelemesisonrasında, hastalar evre 2 ve üzeri fibrozisi ( ? F2) olanlar ve ? F1fibrozisi olanlar şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup arasında tip 2diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve metabolik sendrom varlığı, vücutkitle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, bel çevresi/kalça çevresi oranı veoluşturulan toplam metabolik sendromu puanı açısından karşılaştırmayapılmıştır. Bulgular: Fibrozis evrelemesi sonucunda ? F1 grubunda 23hasta, ? F2 grubunda 33 hasta mevcuttur. Gruplar arasında tip 2 diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi varlığı ile vücut kitle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi, bel çevresi/kalça çevresi oranı açısından anlamlı birfark saptanmazken, metabolik sendrom varlığı açısından anlamlı bir farkmevcuttur ( ? F2 grubunda %84.8 ve ? F1 grubunda %47.8; p = 0.001).Toplam metabolik sendrom puanı ? F2 grubunda anlamlı olarak dahayüksek olup bu gruptaki hastaların %60.6’sında 4 puan ve üzerindedir(p < 0.001). Korelasyon analizinde fibrozis evresi ile toplam metaboliksendrom puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı, orta derecede korelasyon saptanmıştır (r = 0.48, p < 0.001). Sonuç: Toplam metaboliksendrom puanı kolay hesaplanabilir bir yöntem olup nonalkolik steatohepatit hastalarında fibrozis progresyonu riskinin değerlendirilmesindekullanılabilir

Abstract

Background and Aims: Fibrosis stage is the histologic parameter thathas the strongest association with liver-related complications and mortality in nonalcoholic steatohepatitis. The pathogenesis of fibrosis innonalcoholic steatohepatitis patients has still not been fully elucidated,and the roles of concomitant type 2 diabetes, obesity, hypertensionand dyslipidemia in the progression of fibrosis are unclear. However,there may be an association between the number of accompanyingmetabolic dysregulations and fibrosis stage in a number-dependentmanner. Materials and Methods: In this single-center, cross-sectionalstudy, 56 patients with the diagnosis of biopsy-proven nonalcoholic steatohepatitis were enrolled between January 2020 and January 2021,and the metabolic characteristics of these patients were evaluated onthe basis of National Cholesterol Education Program/Adult TreatmentPanel III metabolic syndrome criteria. After fibrosis staging according toNonalcoholic Steatohepatitis Clinical Research Network, patients weredivided into two groups as those with fibrosis stage ? F2, and thosewith fibrosis stage ? F1. Comparison between these two groups interms of the presence of type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemiaand metabolic syndrome, total metabolic syndrome score, body massindex, waist circumference, hip circumference and waist circumference/hip circumference ratio has been made. Results: After grouping of patients according to fibrosis stages, there were 23 patients in ? F1 groupand 33 patients in ? F2 group. While there was no significant differencebetween the groups in terms of presence of type 2 diabetes, hypertension and dyslipidemia, body mass index, waist circumference, hipcircumference and waist circumference/hip circumference ratio, therewas a significant difference for the presence of metabolic syndrome(84.8% in ? F2 group and 47.8% in ? F1 group; p = 0.001). The totalmetabolic syndrome score was significantly higher in ? F2 group and itwas 4 points or more in 60.6% of the patients in this group. In the correlation analysis, a statistically significant and moderate correlation wasfound between the fibrosis stage and total metabolic syndrome score(r = 0.48, p < 0.001). Conclusion: Total metabolic syndrome score is aneasily calculated method and can be used to evaluate the risk of fibrosisprogression in nonalcoholic steatohepatitis patients

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum