Aralık 2021

Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve tedavi yönetimi

Location, histopathological types, and treatment management of gastric polyps discovered during endoscopic examination

Yazarlar
Ferit ÇELİK1, Ali ŞENKAYA1, Seymur ASLANOV1, Nalan Gülşen ÜNAL1, Alper UYSAL1, A. Murat BUYRUK1, Ozan Fatih SARIKAYA1, Başak DOĞANAVŞARGİL2, Rukiye VARDAR1, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ1
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
129-135
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Gastroskopi, mide, polip, polipektomi, Helicobacter pylori
Keywords
Gastroscopy, gastric, polyps, polypectomy, Helicobacter pylori

Özet

Giriş ve Amaç: Gastrik polip lümene doğru çıkıntı oluşturan, mukozaveya submukozadan köken alan sesil ya da saplı lezyonlar olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı, gastroskopi işlemi sırasında tespit edilenpoliplerin görülme sıklığının, gastrik polip saptanan hastaların demografik özelliklerinin, poliplerin endoskopik ve histopatolojik özelliklerinin,eşlik eden diğer endoskopik bulguların ve tedavi şekillerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Haziran 2017 ile Haziran2020 tarihleri arasında üniversite hastanemiz gastroenteroloji bölümüendoskopi ünitesinde yapılan 13280 gastroskopi işleminde, polip saptanan 80 hasta dahil edildi. Seksen hastada toplam 125 polip saptandıve retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı ve cinsiyeti, gastroskopi yapılma nedeni, polip sayısı, poliplerin midedeki lokalizasyonu,polipektomi yöntemi, polip histopatolojisi, Helicobacter pylori pozitifliği,intestinal metaplazi varlığı, atrofik gastrit varlığı, polipektomi sonrasıkomplikasyon gelişip gelişmediği tarandı. Bulgular: Seksen (%0.6) hasta ve bu hastalarda saptanan toplam 125 polip sonucu değerlendirildi. Hastaların 54’ü (%67.5) kadın ve yaş ortalaması 57.5 ± 12.5 yıldı.Hastaların %51.2’sinde endoskopi yapılma nedeni, başka merkezlerdenkliniğimize polipektomi amacıyla yönlendirilmeleriydi. Mide mukozaörneklemesinde hastaların %11.3’ünde Helicobacter pylori pozitifliği,%20’sinde intestinal metaplazi, %21.2’sinde atrofik gastrit mevcuttu.Poliplerin %65.6’sında polip boyutu 10 mm’nin altındaydı. Polipler sı-rasıyla; en sık korpusta (%54.4), antrumda (%22.4) ve fundusta (%20.8) saptandı. Poliplerin histopatolojisi en sık fundik gland polip (%42.4),hiperplastik polip (%30.4) ve nöroendokrin tümördü (%20.8). En sıkuygulanan polipektomi yöntemi poliplerin %51.2’sinde biyopsi forsepsiile polipektomidir. Hastaların 5’inde (%4) polipektomi komplikasyonuolarak postpolipektomi interprosedürel kanama gelişti. Sonuç: Çalış-mamızda mide polip saptanma oranı literatür ile uyumlu bulunmuştur.Endoskopik olarak bazen poliplerin birbirinden ayırt edilmesi zor olabildiğinden mümkün olan her polibe güvenli bir şekilde polipektomi yapılmalı ve komşu mide mukozasından örnekler alınmalıdır

Abstract

Background and Aims: Gastric polyps are sessile or pedunculated lesions originating from the mucosa or submucosa that protrude into thelumen. We sought to assess the occurrence of polyps discovered duringgastroscopy, the demographic characteristics of patients with gastricpolyps, the endoscopic and histopathological characteristics of polyps,other endoscopic observations, and treatment modalities. Materialsand Methods: We included 80 patients who were found to have polyps during 13,280 gastroscopy procedures conducted in the endoscopy unit of the gastroenterology department of our university hospitalbetween June 2017 and June 2020. After discovering 125 polyps, the80 patients were examined retrospectively. We recorded the age andgender of the patients, reason for gastroscopy, number of polyps, localization of the polyps, polypectomy method, polyp histopathology, Helicobacter pylori positivity, presence of intestinal metaplasia, presence ofatrophic gastritis, and presence or absence of complications after polypectomy. Results: We evaluated 80 out of 125 polyps (0.6%) found inthese patients. Fifty-four (67.5%) patients were women and the meanage was 57.5 ± 12.5 years. Most patients (51.2%) were referred fromother centers for polypectomy. According to the gastric mucosa sampling, 11.3% of the patients had positive Helicobacter pylori, 20% hadintestinal metaplasia, and 21.2% had atrophic gastritis. The size of thepolyp was less than 10 mm in 65.6% of the cases. Furthermore, polypswere most commonly found in the corpus (54.4%), antrum (22.4%),and fundus (20.8%). The most common histopathology of polyps werefundic gland polyps (42.4%), hyperplastic polyps (30.4%), and neuroendocrine tumors (20.8%). Polypectomy with biopsy forceps was themost common polypectomy method used (51.2%). Post polypectomyinterprocedural bleeding occurred as a complication of polypectomyin 5 (4%) patients. Conclusion: The rate of gastric polyp discovery inour study was consistent with that in the literature. Because polypscan sometimes be difficult to distinguish endoscopically, polypectomycan be safely performed for any possible polyp and samples should betaken from the adjacent gastric mucosa

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum