Ağustos 2021

Geriatrik popülasyonda kolestatik karaciğer hastalıklarında etiyoloji ve tanısal yaklaşım: 185 vakalık tek merkez deneyimi

Etiology and diagnosis of cholestatic liver diseases in the geriatric population: A single-center experience of 185 cases

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2021
  • Geriatrik popülasyonda kolestatik karaciğer hastalıklarında etiyoloji ve tanısal yaklaşım: 185 vakalık tek merkez deneyimi...
Yazarlar
Gökhan KÖKER1, Seyit UYAR1, Gülhan ÖZÇELİK KÖKER1, Mehmet Mutlu ÇATLI1, Yasin ŞAHİNTÜRK1, Feyzi BOSTAN1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
Sayfa Numaraları
94-103
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Kolestaz, geriatrik popülasyon, sarılık, benign/malign etiyoloji, koledokolitiazis, kolanjioselüler kanser
Keywords
Cholestasis, geriatric population, jaundice, benign/malignant etiology, choledocholithiasis, cholangiocellular cancer

Özet

Giriş ve Amaç: Kolestaz etiyolojik nedenlerinin ve klinik bulgularının65 yaş üstü hastalarda geniş hasta popülasyonu ile dökümante edilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kolestaz nedeniyle yatışı yapılan65 yaş ve üstü hastalar retrospektif olarak şikayetleri, laboratuvar parametreleri ve görüntüleme sonuçlarına göre değerlendirildi. Benign vemalign etiyolojik nedenler olarak iki gruba ayrılan hastalarda malignitegöstergesi olabilecek parametreler için ileri analiz yapıldı. Bulgular: Çalışmamıza retrospektif olarak 65 yaş ve üstü 185 hasta dahil edildi. 109(%58.9) hastanın etiyolojisi benign, 69 (%37.3) hastanın malign nedenlere bağlı olarak saptandı. 56 hastada (%30.3) koledokolitiazis, 25 hastada (%13.5) kolanjioselüler karsinom, 23 hastada (%12.4) pankreaskanseri en sık görülen tanılardı. En sık başvuru şikayeti karın ağrısıydı.Sarılık şikayetiyle başvuran hastaların %45.6’sı (n: 52) benign, %54.4’ü(n: 62) malign iken kilo kaybıyla başvuran hastaların %6.2’si benign,%93.8’i maligndi. Sarılık ve/veya kilo kaybı şikayetiyle başvuran hastaların malign olma ihtimali istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p < 0.001). Çok değişkenli analiz sonuçlarına göre total bilirübinve alkalen fosfatazın diğer değişkenlerden bağımsız olarak maligniteile pozitif olarak ilişkili olduğu görüldü. Ultrasonografi ile 185 hastanın85’ine (%46) tanı koyulabilirken, 100’üne (%54) ise tanı koyulamadığıgörülmüştür. Sonuç: Geriatrik popülasyonda kolestaz etiyolojisinde benign sebepler daha sık görülmüştür. Sarılık ve kilo kaybı şikayetleri olanve/veya bilirübin ve alkalen fosfataz düzeyi yüksek olan hastalarda isemalign hastalıklar ayırıcı tanıda öncelikli olmalıdır. Ultrasonografi geriatrik popülasyondaki kolestazlı hastalarda tanı koymada yetersiz bulunmuş, ileri görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç duyulmuştur.

Abstract

Background and Aims: In this study, we aimed to analyze the etiologyof cholestasis in a large geriatric patient population according to theircomplaints, laboratory parameters, and imaging results. Materialsand methods: A total of 185 geriatric patients (age: > 65 years) withcholestasis were included in this retrospective study. The patients weredivided into two groups, i.e., benign etiology and malignant etiology,in order to further analyze parameters that could indicate malignancy.Results: A total of 109 (58.9%) patients had benign etiologies and 69(37.3%) had malignant etiologies. The most common etiologies werecholedocholithiasis [56 patients (30.3%)], cholangiocellular carcinoma[25 patients (13.5%)], and pancreatic cancer [23 patients (12.4%)]. Thechief complaint was abdominal pain. In patients with jaundice, benigndiseases accounted for approximately 45.6% of etiologies, whereasmalignant diseases accounted for approximately 54.4% of etiologies. Inpatients with weight loss, benign diseases accounted for approximately6.2% of etiologies, whereas malignant diseases accounted for approximately 93.8% of etiologies. In addition, both conditions were statistically significant (p < 0.001). Multivariate regression analysis showedthat total bilirubin and alkaline phosphatase were independent markersfor malignant diseases. Ultrasonography correctly diagnosed only 46%of patients. Conclusion: Benign etiologies are the most frequent diagnosis for the management of cholestasis in the geriatric population. Inpatients with complaints of jaundice and weight loss and/or patientswith high bilirubin and alkaline phosphatase levels, malignant diseasesshould be a priority in the differential diagnosis. Ultrasonography wasinadequate in diagnosing cholestasis in the geriatric population, andfurther imaging studies are needed.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum