Ağustos 2021

COVID 19 hastalarında karaciğer fonksiyon bozukluğu ve prognoz ile ilişkisi

The relationship between liver function and prognosis in COVID-19 patients

Yazarlar
Harun ERDAL1, Ayfer BAKIR2, Ümit SAVAŞÇI3, Tunahan AYAZ3, Hilal Ebru İŞİKAN4, Mine FİLİZ3, Yakup ARSLAN5, Gonca FİDAN6, Umut KARA7,  Gülden YILMAZ6, Deniz DOĞAN5, Bilgin Bahadır BAŞGÖZ4, Gürhan TAŞKIN8, Serkan ŞENKAL9, Cantürk TAŞÇI5, Levent YAMANEL8, Ahmet UYGUN10, Mustafa GÜLŞEN10
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, 6Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 7Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, 3Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 4İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 5Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 8Yoğun Bakım Bilim Dalı, 9Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,10Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
81-86
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
SARS-CoV-2, COVID-19, karaciğer fonksiyon testi, karaciğer hasarı, prognoz
Keywords
SARS-CoV-2, COVID-19, liver function test, liver injury, prognosis

Özet

Giriş ve Amaç: COVID-19’da karaciğer hasarının ana mekanizmasının, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2’nin safra kanalı hücrelerinde yüksek oranda eksprese edilen anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 reseptörüne bağlanması olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada COVID-19 tanısı ile yatırılarak takip ve tedavi edilen hastaların, komorbid karaciğer hastalıklarının araştırılması, yatış gününde anormal karaciğer biyokimyasal test sonuçları sıklığının değerlendirilerek hastalığın seyri ve prognozu ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: COVID-19 tanısı ile yatırılarak tedavi edilen 18 yaşından büyük hastalara ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, alkalen fosfataz, gama glutamil transferaz, total bilirübin değerleri ile hastanede kalış süreleri, yoğun bakım ünitesi ihtiyacı, mortalite arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: COVID-19 tanısı revers transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu ile doğrulanmış 795 hastadan 113’ünde (%14.2) yüksek karaciğer enzim (alanin aminotransferaz ve/veya aspartat aminotransferaz) prevalansı saptandı. COVID-19’lu olgularda yüksek alanin aminotransferaz prevalansı %11.1 iken aspartat aminotransferaz prevalansı ise %9.6 idi. Alanin aminotransferaz yüksekliği en fazla 71 yaş ve üstünde (%17.4), aspartat aminotransferaz yüksekliği ise en fazla 51-70 yaş grubunda (%14.8) bulundu. Alanin aminotransferaz ve/veya aspartat aminotransferaz yüksekliği saptanan ve saptanmayan hastalar arasında, hastalığın seyri, hastanede ve yoğun bakımda yatış süresi ve mortalite açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ayrıca, aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz yüksekliğinin sağ kalım zamanında anlamlı bir fark oluşturmadığı saptandı. Sonuç: COVID-19 hastalarında anormal karaciğer fonksiyon testleri tespit edilebilir. Ancak bunun sebepleri ve prognoza etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmak için daha geniş popülasyonu içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır

Abstract

Background and Aims: The primary mechanism of liver damage incoronavirus disease-2019 is the binding of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 to the angiotensin-converting enzyme 2 receptors,which is highly expressed in the bile duct cells. This study aimed to investigate comorbid liver diseases in patients hospitalized with coronavirusdisease-2019 and assess the relationship between the rates of abnormal liver function biochemical test results on the day of hospitalizationand the clinical course and prognosis of the disease. Materials andMethods: Data of patients over the age of 18 years who were hospitalized due to coronavirus disease-2019 were retrospectively assessed.This included data analysis of the relationship between aspartate aminotransferase, alanine transaminase, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transferase, total bilirubin levels of patients and length of hospitalstay, admission to the intensive care unit, and mortality. Results: Outof 795 patients who were confirmed as infected with coronavirus disease-2019 by the reverse transcription-polymerase chain reaction test,113 (14.2%) had a high prevalence of liver enzyme (alanine transaminase and/or aspartate aminotransferase), whereas the high prevalenceof alanine transaminase was 11.1% and aspartate aminotransferasewas 9.6%. The rate of high alanine transaminase levels was greatest inthe 71-and-above age group (17.4%), and high aspartate aminotransferase levels were more common in the 51–57 age group (14.8%). Nosignificant difference was found between patients with and withouthigh alanine transaminase and/or aspartate aminotransferase in termsof the clinical course of coronavirus disease-2019, length of hospitalstay, intensive care admission, and mortality. In addition, aspartateaminotransferase and alanine transaminase elevations were found tonot make a significant difference in the survival time. Conclusions:Abnormal liver function can be detected in patients with coronavirusdisease-2019. However, to develop sufficient knowledge of its causesand effects on patient prognosis, further prospective studies based onlarger populations are needed

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum