Ağustos 2021

Helicobacter pylori ve inflamatuvar bağırsak hastalığı arasındaki ilişki

Relationship between Helicobacter pylori infection and inflammatory bowel disease

Yazarlar
Emre GERÇEKER1, Serkan CERRAH2, Ahmed Ramiz BAYKAN2
Kurumlar
İzmir Özel Gazi Hastanesi 1Gastroenteroloji Bölümü, İzmir
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum
Sayfa Numaraları
65-69
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Crohn hastalığı, Helicobacter pylori, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ülseratif kolit
Keywords
Crohn hastalığı, Helicobacter pylori, inflamatuvar bağırsak hastalığı, ülseratif kolit

Özet

Giriş ve Amaç: Kronik Helicobacter pylori enfeksiyonunun, sistematikimmün toleransı indükleyerek ve inflamatuvar tepkileri baskılayarakinflamatuvar bağırsak hastalığına karşı korumada bir rol oynadığı ilerisürülmektedir. Çalışmanın birincil amacı inflamatuvar bağırsak hastalı-ğı olgularında Helicobacter pylori sıklığını saptamaktır. İkincil amacı iseinflamatuvar bağırsak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: İnflamatuvar bağırsakhastalığı tanısı ile takip edilen, dispepsi nedeni ile üst gastrointestinalsistem endoskopisi yapılan 18 yaş üzeri hastaların verileri retrospektifolarak incelenerek olgular çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu inflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı olmayan ve dispepsi nedeni ile üstgastrointestinal sistem endoskopisi yapılan olgulardan oluşturuldu. Tümhastaların yaş, cinsiyet, üst gastrointestinal sistem endoskopide alınanbiyopsi örneklerinin patolojik değerlendirme sonucundaki Helicobacterpylori varlığı, atrofik gastrit ve intestinal metaplazi varlığı bulguları kaydedildi. Her iki grup Helicobacter pylori sıklığı ve histopatolojik bulgular(intestinal metaplazi ve atrofik gastrit varlığı) yönünden karşılaştırıldı.Bulgular: Yüz altmış inflamatuvar bağırsak hastası ve 60 kontrol olmaküzere toplam 220 olgu çalışmaya dahil edildi. İnflamatuvar bağırsakhastalığı olgularının %53.8’i (n=86) ülseratif kolit, %46.2’si (n=74) Crohn hastalığı tanılı olgulardı. İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubundaHelicobacter pylori oranı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlıolarak daha düşük saptandı (%52.5’e karşı %73.3 ve p = 0.005). İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda atrofik gastrit oranı kontrol grubuile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha düşük bulundu (%3.1’e karşı%15 ve p = 0.001). İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda intestinalmetaplazi oranı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak dahadüşüktü (%1.9’a karşı %11.7 ve p = 0.002). Sonuç: İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda anlamlı olarak daha düşük oranda Helicobacterpylori pozitifliği saptanmıştır. Aynı şekilde, inflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda daha düşük oranda atrofik gastrit ve intestinal metaplazivarlığı saptanmıştır. İnflamatuvar bağırsak hastalığı olgularında tedavide kullanılan antibiyotiklerin Helicobacter pylori sıklığını azaltarak dahaaz sıklıkta atrofik gastrit ve intestinal metaplazi gelişimine yol açtığınıdüşünmekteyiz.

Abstract

Background and Aims: It has been suggested that chronic Helicobacter pylori infection plays a protective role against inflammatory bowel disease by inducing systemic immune tolerance and suppressing inflammatory responses. The primary aim of the study was to determinethe frequency of Helicobacter pylori in inflammatory bowel diseasepatients. A secondary aim was to investigate the relationship betweeninflammatory bowel disease and Helicobacter pylori infection. Materials and Methods: Patients over 18 years of age who were in follow-upwith a diagnosis of inflammatory bowel disease and who underwentupper gastrointestinal system endoscopy for dyspepsia were includedin the study and their data retrospectively analyzed. The control groupconsisted of patients who were not diagnosed with inflammatory bowel disease and had upper gastrointestinal system endoscopy for dyspepsia. For all patients, age; gender; and the presence of Helicobacter pylori, atrophic gastritis, and intestinal metaplasia as a result of pathologicalevaluation of biopsy samples taken by upper gastrointestinal systemendoscopy were recorded. Both groups were compared in terms ofHelicobacter pylori frequency and histopathological findings (presenceof intestinal metaplasia and atrophic gastritis). Results: A total of 220cases, including 160 inflammatory bowel disease and 60 controls, wereincluded in the study. In all, 53.8% (n = 86) of inflammatory boweldisease patients were diagnosed with ulcerative colitis and 46.2% (n= 74) with Crohn’s disease. The rate of Helicobacter pylori was foundto be significantly lower in the inflammatory bowel disease group compared with the control group (52.5% versus 73.3% and p = 0.005). Therate of atrophic gastritis was significantly lower in the inflammatorybowel disease group compared with the control group (3.1% vs 15%and p = 0.001). The intestinal metaplasia rate was significantly lowerin the inflammatory bowel disease group compared with the controlgroup (1.9% vs 11.7% and p = 0.002). Conclusion: Helicobacter pyloripositivity was found at a significantly lower rate in the inflammatorybowel disease group. The presence of atrophic gastritis and intestinalmetaplasia was found to be lower in the inflammatory bowel diseasegroup. We believe that antibiotics used in the routine treatment ofinflammatory bowel disease patients decrease the frequency of Helicobacter pylori and lead to less frequent development of atrophic gastritisand intestinal metaplasia

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum