Aralık 2020

Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumun öngörülmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Importance of neutrophil-lymphocyte ratio in predicting compliance with gluten-free diet in celiac patients

Yazarlar
Cengiz KARACAER1, Havva SERT2, İD Mukaddes TOZLU3
Kurumlar
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Sayfa Numaraları
150-155
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, glutensiz diyet, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı
Keywords
Celiac disease, gluten-free diet compliance, neutrophil to lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio

Özet

Giriş ve Amaç: Glutensiz diyete uyum, çölyak hastalığı tedavisinin temel taşıdır. Bu çalışmanın amacı, çölyak hastalarında nötrofil lenfositoranının önemini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, SakaryaÜniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014-2019 yılları arasındaki veriler kullanılarak gerçekleştirildi. Klinik, endoskopik ve serolojikkriterlere göre çölyak hastalığı tanısı alan 166 hastanın demografikve klinik verileri hastane bilgi sistemi veri tabanı geriye dönük olarakincelenerek değerlendirildi. Çalışma öncesi yerel etik kurulundan izinalındı. Alıcı işlem karakteristiği eğri analizi, glutensiz diyet uyumu veglutensiz diyet uyumsuzluğunu ayırt etmek için maksimum hassasiyetve özgüllük ile nötrofil lenfosit oranı sayımının optimal kesme değerlerini tanımlamak için kullanıldı. Bulgular: Tanı anında nötrofil lenfositoranı açısından glutensiz diyete uyum ile glutensiz diyete uyumsuzlukarasında anlamlı fark vardı [1.56 (0.51) ve 2.32 (0.86), p <0.001]. Ortalama trombosit hacmi değeri, glutensiz diyet uyumlu grupta 6.83 (0.87)iken glutensiz diyet uyumsuz grupta 7.91 (1.76) idi (p=0.058). İki gruparasında platelet lenfosit oranı açısından da anlamlı bir fark görülmedi(p=0.104). Alıcı işlem karakteristiği eğrisi analizine göre, sırasıyla %87ve %52 duyarlılık ve özgüllük ile glutensiz diyet ile uyumsuz hastalar içinoptimum nötrofil lenfosit oranı kesme değeri 1.585 olarak alındı. Nötrofil lenfosit oranının glutensiz diyet uyumunda bağımsız bir prediktiffaktör olup olmadığını belirlemek için yapılan bağımlı değişkenlerin ikililojistik regresyonu, glutensiz diyete uymama olasılığı, glutensiz diyeteuyumlu hastalara göre 7.386 kat daha yüksekti. Sonuç: Nötrofil lenfositoranı, uygun maliyetli ve kolay hesaplandığı için sistemik inflamasyonunönemli bir ölçüsüdür. Nötrofil lenfosit oranı, diyet uyumu ile ilişkili olabilir ve çölyak hastalarında glutensiz diyet uyumsuzluğunu öngörebilir

Abstract

Background and Aims: Gluten-free diet compliance is the keystone ofceliac disease treatment. The aim of this study was to determine theimportance of neutrophil-lymphocyte ratio in celiac patients. Materialsand Methods: This study was conducted between 2014 and 2019 atthe Sakarya Training Research Hospital. The demographic and clinicaldata of the included 166 celiac disease patients, who were diagnosed byclinical, endoscopic, and serological criteria, were examined. The medicalfiles of the celiac disease patients from the hospital information databasewere retrospectively examined. The study was approved by the local ethics committees. The receiver operating characteristic curve analysis wasperformed to identify the optimal cut-off values of the neutrophil-lymphocyte ratio count with the maximum sensitivity and specificity requiredto differentiate the compliance to gluten-free diet and non-complianceto gluten-free diet. Results: A significant difference was noted betweenpatients showing compliance with gluten-free diet and non-compliancewith gluten-free diet in terms of neutrophil-lymphocyte ratio at diagnosis1.56 (0.51) vs. 2.32 (0.86), (p < 0.001). The mean platelet volume valuewas 6.83 (0.87) in the gluten-free diet compatible group and 7.91 (1.76)in the gluten-free diet noncompliant group (p=0.058). No significantdifference was noted in platelet-to-lymphocyte ratio between the twogroups (p=0.104). The receiver operating characteristic curve analysissuggested that the neutrophil-lymphocyte ratio cut-off value for patientswith non-compliance gluten-free diet was 1.585, with the sensitivity andspecificity of 87% and 52%, respectively. Using the logistic regressionof the dependent variables, which was performed to determine whether compatible gluten-free diet was an independent predictive factor forneutrophil-lymphocyte ratio, the possibility of compatible gluten-free dietwas 7.386-times greater in patients with non-compliance to gluten-freediet than in those with compliance to gluten-free diet. Conclusion: Neutrophil-lymphocyte ratio is an important measure of inflammation, andit is economical and easy to determine. The neutrophil-lymphocyte ratiomay be associated with dietary compliance and can predict gluten-freediet incompatibility in celiac disease patients.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum