Aralık 2020

Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü

The use of diffusion-weighted imaging at 3 Tesla magnetic resonance imaging in differentiating malignant from benign portal vein thrombosis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2020
  • Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü...
Yazarlar
Ezgi GÜLER1, Egemen ÖZTÜRK1, Mürvet YÜKSEL2, Timur KÖSE3, Mustafa HARMAN1, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ4, Nevra Zehra ELMAS1
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Radyoloji Anabilim Dalı, 3Biyoistatistik Anabilim Dalı, 4Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmirKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Sayfa Numaraları
143-149
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Portal ven, tromboz, manyetik rezonans görüntü- leme, difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme
Keywords
Portal vein, thrombosis, magnetic resonance imaging, diffusion-weighted imaging

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolünün araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç veYöntem: Ocak 2011 - Aralık 2016 tarihleri arasında 3 Tesla manyetikrezonans görüntüleme ünitesinde elde edilmiş abdomen manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri portal ven trombozu mevcut olgularıtespit etmek için retrospektif olarak değerlendirildi. Kontrastsız görüntüler ile karşılaştırıldığında arteriyel faz kontrastlı görüntülerde ≥%15 kontrast tutulumu gösteren portal ven trombozu malign olarak kabuledildi. Tromboz saptanan portal venin çapı ölçülüp difüzyon ağırlıklıgörüntülerde portal ven trombozu sinyal intensitesi kaydedildi. İki bağımsız gözlemci tarafından malign ve benign portal ven trombozlarınıngörünür difüzyon katsayısı değerleri ölçüldü. Bulgular: Malign portalven trombozu bulgusu olan 23 olgu [19 erkek, 4 kadın; ortanca yaş 63(52-83)] ve benign portal ven trombozu bulgusu olan 14 olgu [5 erkek,9 kadın; ortanca yaş 65 (47-82)] tespit edildi. Difüzyon ağırlıklı görüntülerde malign ile benign portal ven trombozu sinyal intensitesi yönündenistatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p <0.05). Malign portal ventrombozu ortalama görünür difüzyon katsayısı değerleri benign portalven trombozundan daha düşük saptandı (p <0.05). Görünür difüzyonkatsayısı değerleri ölçümü göz önüne alındığında iki gözlemci arasındagüvenirlik yüksek olarak tespit edildi (R1: 0.948). Görünür difüzyon katsayısı değeri ≤1.4 x 10–3 mm2/s olduğunda malign portal ven trombozutanısında duyarlılık ve özgüllük %100 olarak saptandı. Sonuç: 3 Teslamanyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntüler malignile benign portal ven trombozu ayrımında tanıya katkı sağlamaktadır.Portal ven trombozunun difüzyon ağırlıklı görüntülerdeki sinyal intensitesi ve görünür difüzyon katsayısı değerleri ile karakterizasyonununyapılabilmesi özellikle kontrast madde kullanımının uygun olmadığı olgularda önem taşımaktadır.

Abstract

Background and Aims: The purpose of this study was to evaluatethe use of diffusion-weighted imaging at 3 Tesla magnetic resonanceimaging in differentiating malignant from benign portal vein thrombosis. Materials and Method: Abdominal magnetic resonance imagingexaminations obtained at 3 Tesla magnetic resonance imaging unit between January 2011 and December 2016 were reviewed retrospectively to identify the cases with portal vein thrombosis. Portal vein thrombosis was considered malignant if it enhanced ≥15% on arterial phasecontrast-enhanced images relative to precontrast images. Moreover,the diameter of the portal vein involved with the thrombus was measured, and the signal intensity of the portal vein thrombosis on diffusion-weighted images was recorded. The apparent diffusion coefficientvalues for malignant and benign portal vein thrombosis were calculatedby two independent readers. Results: In this study, 23 patients withmalignant portal vein thrombosis [19 men, 4 women; median age 63years (52–83)] and 14 patients with benign portal vein thrombosis (5men, 9 women; median age 65 years 47–82)] were identified. Statistically significant difference was observed in signal intensity on diffusion-weighted images (p < 0.05) between malignant and benign portalvein thrombosis. The mean apparent diffusion coefficient values formalignant portal vein thrombosis were significantly lower than thosefor benign portal vein thrombosis (p < 0.05). Furthermore, there wasa high agreement on the calculation of apparent diffusion coefficientvalues (R1: 0.948) between the two readers. Sensitivity and specificity values were both 100% for the diagnosis of malignant portal veinthrombosis when the apparent diffusion coefficient value was ≤1.4 x10–3 mm2/s. Conclusion: Thus, diffusion-weighted imaging at 3 Teslamagnetic resonance imaging is beneficial for the differentiation of malignant and benign portal vein thrombosis. Characterization of portalvein thrombosis using its signal intensity on diffusion-weighted images and apparent diffusion coefficient values is important in patients inwhom the use of contrast media is contraindicated.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum