Aralık 2020

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık verileri

Indications, results, and complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography: 3-year data of a third-level center in the Eastern Black Sea Region

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2020
  • Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllı...
Yazarlar
Sami FİDAN, Arif Mansur COŞAR
Kurumlar
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Trabzon
Sayfa Numaraları
129-135
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
ERCP, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatog-rafi, endoskopik sfinkterotomi
Keywords
ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoscopic sphincterotomy

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı merkezimizde yapılan endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi işlemlerinin endikasyon, teknik başarı ve sonuçlarını gözden geçirmektir. Gereç ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, endoskopi ünitesinde Şubat 2017- Şubat 2020 tarihleri arasında endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi yapılan ardışık 524 hastanın sonuçları retrospektif ola-rak değerlendirildi. Her prosedürden önce hastalardan resmi yazılı onay alındı. Bulgular: Çalışmamızda 524 hastaya toplam 620 endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi işlemi gerçekleştirilmiştir. Hastaların 285’i (%54.3) kadın, 239’u (%45.6) erkek olup yaş ortalaması 64.5 (18-103) idi. Hastaların %97.8’inde endoskopik retrograd kolanjiyopankre-atografi terapötik amaçla yapıldı. En sık endikasyon koledokolitiyazis (%68.5) ve safra yollarında dilatasyon ve kolestaz bulgularının olması (%20.8) idi. Hastaların 506’sında (%96.6) başarılı selektif koledok kanü-lasyonu sağlandı ve bunların 32’sinde (%7.8) iğne uçlu sfinkterotom ile ön kesi yapıldı. En sık tespit edilen bulgular koledokolitiyazis (%61.8), koledok dilatasyonu veya benign biliyer stenoz (%12.2) ve malign biliyer stenoz (%8.0) idi. En sık yapılan terapötik işlemler endoskopik sfinkte-rotomi 450 (%85.8), balon veya basket ile taş çıkarma 263 (%50.2) ve stent yerleştirilmesi 158 (%30.2) idi. Genel komplikasyon oranı %4.9 olup en sık görüleni %2.3 ile pankreatit idi. Serimizde 2 hastada (%0.4) mortalite gelişti. Sonuç: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ciddi komplikasyon riski taşımasına rağmen uygun endikasyonda yapıl-dığında pankreatobiliyer hastalıkların tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ilişkili morbi-dite ve mortaliteyi azaltmak için olası komplikasyonların erken tanısı ve uygun yönetimi çok önemlidir.

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was to review the indi-cations, technical success, and results of endoscopic retrograde cholan-giopancreatography in our center. Materials and Methods: The results of 524 patients who underwent consecutive endoscopic retrograde chol-angiopancreatography between February 2017 and February 2020 in the endoscopy unit of Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, were evaluated retrospectively. Formal written consent was obtained from all patients prior to each procedure. Results: A total of 620 en-doscopic retrograde cholangiopancreatography procedures were per-formed in 524 patients. Two hundred eighty five of the patients (54.3%) were female and 239 (45.6%) male, with an average age of 64.5 (18–103). In 97.8% of the patients, endoscopic retrograde cholangiopancrea-tography was conducted for therapeutic purposes. Choledocholithiasis (68.5%) and dilatation and cholestasis findings in the biliary tract (20.8%) were the most common endoscopic retrograde cholangiopancreatogra-phy indications. Successful selective common bile duct cannulation was achieved in 506 of the patients (96.6%), and precut sphincterotomy with needle knife sphincterotomy was performed in 32 (7.8%) of them. The most common findings were choledocholithiasis (61.8%), common bile duct dilatation, or benign (12.2%) and malignant (8.0%) biliary stenosis. On the other hand, the most common therapeutic procedures were en-doscopic sphincterotomy in 450 patients (85.8%), stone extraction with balloon or basket in 263 (50.2%), and stent placement in 158 (30.2%). The overall complication rate was 4.9%, and the most frequent compli-cation was pancreatitis with a rate of 2.3%. In this series, two patients (0.4%) died. Conclusion: Despite the possibility of severe complications, endoscopic retrograde cholangiopancreatography is an efficient and safe procedure for the treatment of pancreaticobiliary diseases when done with appropriate indications. Early diagnosis and effective treatment of potential complications are very important to reduce endoscopic retro-grade cholangiopancreatography related morbidity and mortality

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum