Aralık 2020

Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu

Real life data of second generation direct acting oral antivirals in the treatment of chronic hepatitis C: A single center and heterogeneous patient group

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2020
  • Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu...
Yazarlar
Mustafa AKAR1, Tevfik SOLAKOĞLU2
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, Bursa
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Sayfa Numaraları
123-128
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Direk etkili oral antiviraller, hepatit C virüsü, kalıcı viral yanıt, yan etki
Keywords
Direct-acting oral antivirals, hepatitis C virus, sustained viral response, adverse effects

Özet

Giriş ve Amaç: Kronik hepatit C enfeksiyonu karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinomun nedenleri arasındadır. Bu çalışmada primer olarakkronik hepatit C’li heterojen bir hasta grubunda güncel olarak kullanılanikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin tedavi etkinliği ve yan etki profillerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektifolan bu çalışmaya ikinci kuşak direk etkili oral antiviral tedavi alan 72hasta dahil edilmiştir. Hastalara ait klinik ve laboratuvar verileri polikliniktakip dosyalarından elde edilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58±14 olup, 39’u (%54) kadın idi. Baskın genotip 1b idi (%74.6).Non-sirotik, kompanse siroz ve dekompanse siroz hastaların sayıları sı-rasıyla; 56 (%77.8), 14 (%19.4) ve 2 (%2.8) idi. On sekiz hasta (%25)tedavi deneyimli idi. Paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir, ledipasvir/sofosbuvir, ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, sofosbuvir + ribavirin, glekaprevir + pibrentasvir ve paritaprevir/ritonavir/ombitasvir +ribavirin alan hasta sayıları sırasıyla; 38 (%52.8), 13 (%18.1), 7 (%9.7),7 (%9.7), 6 (%8.3) ve 1 (%1.4) idi. Toplam 71 hasta tedaviyi tamamladıve bunların 69’unda (%97.2) kalıcı viral yanıt elde edildi. Ayrıca başlangıç aspartat aminotransferaz, alanin amimotransferaz, gama glutamiltransferaz ve alfa fetoprotein düzeylerinde tedavi ile birlikte anlamlı birdüşüş izlendi (p <0.05). Bilirübin düzeyleri ise tedavi esnasında anlamlıbir şekilde yükselmekle beraber (p <0.05), tedavinin sona ermesiyle birlikte düşüş göstermekteydi. Yan etki profilleri açısından, kullanılan tümrejimlerde gözlenen yan etkiler hafif şiddette olup, tedaviyi kesecek vasıfta değildi. Sonuç: Ülkemizde kronik hepatit C infeksiyonunda güncelolarak kullanılan ikinci kuşak direk etkili oral antiviraller yüksek etkinlikve düşük yan etki profiline sahiptirler

Abstract

Background and Aims: Chronic hepatitis C infection is one of the causes of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The purpose of thisstudy was primarily to examine the treatment efficacy and side effectprofiles of second-generation direct-acting oral antivirals currently usedin a heterogeneous patient group with chronic hepatitis C. Materialsand Methods: This retrospective study included 72 patients who received second-generation direct-acting oral antiviral therapy. Clinical andlaboratory data of the patients were collected from outpatient follow-upfiles. Results: The mean age of the patients was 58±14 years, of which39 (54%) were women. The predominant genotype was 1b (74.6%).Patients with no cirrhosis, compensated cirrhosis, and decompensatedcirrhosis were 56 (77.8%), 14 (19.4%), and 2 (2.8%), respectively. Eighteen patients (25%) were treatment experienced. On the other hand,patients treated with paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir, ledipasvir/sofosbuvir, ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, sofosbuvir + ribavirin,glecaprevir + pibrentasvir, and paritaprevir/ritonavir/ombitasvir + ribavirin were 38 (52.8%), 13 (18.1%), 7 (9.7%), 7 (9.7%), 6 (8.3%), and 1(1.4%), respectively. A total of 71 patients completed the treatment and69 of them (97.2%) was obtained sustained viral response. In addition,a significant decrease was observed in the initial aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, gamma glutamyl transferase, and alpha fetoprotein levels during treatment (p <0.05). Although bilirubinlevels increased significantly during treatment (p <0.05), they decreasedat the end of treatment. In terms of the side effect profile, side effectsobserved in all regimes were mild and not severe enough to discontinuetreatment. Conclusion: Therefore, the second-generation direct-actingoral antivirals widely used in chronic hepatitis C infection in our countryhave high efficacy and low side effect profile.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum