Aralık 2020

Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeri

Integrated pulmonary index and its value in respiratory complications in anemic patients undergoing sedoanalgesia in gastroscopic interventions

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2020
  • Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeri...
Yazarlar
Hızır KAZDAL1, Şule BATÇIK1, Leyla KAZANCIOĞLU1, İlkay BAHÇECİ2, Remzi Adnan AKDOĞAN3
Kurumlar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik MikrobiyolojiAnabilim Dalı, 3Gastroentroloji Bilim Dalı, Rize
Sayfa Numaraları
109-115
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Anemi, entegre pulmoner indeks, gastroskopi, solunum komplikasyonları, sedoanaljezi
Keywords
Anemia, integrated pulmonary index, gastroscopy, respiratory complications, sedoanalgesia

Özet

Giriş ve Amaç: Endoskopik prosedürlerde sedoanaljeziye bağlı komplikasyonlar morbiditenin önde gelen nedenlerindendir. Dolaşım, solunumfonksiyonu ve ventilasyonun izlenmesi önemlidir. Entegre pulmonerindeks, periferik oksijen satürasyonu, end-tidal karbondioksit konsantrasyonu, solunum sayısı ve kalp hızı değerlerinin eş zamanlı ortak analiziyle elde edilen bir parametredir. Entegre pulmoner indeks tek değervererek iyi bir monitörizasyon ve takip yapmamızı sağlar. Çalışmamızdaanemik hastalarda sedoanaljezi ile yapılan gastroskopik girişimlerde entegre pulmoner indeks skorlarınının tespiti ile meydana gelebilecek solunumsal komplikasyonların takibindeki önemini incelemeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Gastroskopi girişimlerinde sedoanaljezi uygulananhastalar iki gruba ayrıldı: Grup I (n: 155) anemisi bulunan, Grup II (n:158) anemisi bulunmayan hastalar. Hastalara ait demografik veriler ileişlem öncesi bazal 0., 5. ve 10. dakika ortalama arteriyal kan basıncı,kalp hızı, periferik oksijen satürasyonu, solunum sayısı, end-tidal karbondioksit konsantrasyonu, entegre pulmoner indeks değerleri tespit edildi.Takip edilen bu parametreler üzerinden solunumsal komplikasyonlar belirlenerek iki grup karşılaştırıldı. Bulgular: Cinsiyet açısından 313 hastanın %49’u erkek, %51’i kadın olup yaş ortalaması 53±16.5’di. Gruplararasında 0., 5. ve 10. dakikalar için entegre pulmoner indeks skoru,periferik oksijen satürasyonu, solunum sayısı, end-tidal karbondioksitkonsantrasyonu ve ortalama arteriyal kan basıncı açısından anlamlı farkyoktu (p >0.05). Grup II için, kalp hızı tüm ölçüm zamanlarında GrupI’den yüksek bulundu (p <0.001). Ayrıca iki grup arasında, entegre pulmoner indeks ve diğer monitörizasyon parametreleri üzerinden tanımlanan solunum komplikasyonları açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Gastroskopik girişimlerin sedoanaljezi uygulamalarında,anemi solunumsal komplikasyonların ortaya çıkması açısından önemlibir sorun oluşturmamıştır. Entegre pulmoner indeks monitörizasyonunun, gastroskopi girişimlerinde sedoanaljezi uygulanan anemik ve anemik olmayan hastalarda doğru ve güvenli bir monitörizasyon tekniğiolduğu kanaatindeyiz.

Abstract

Background and Aims: Complications due to sedoanalgesia are theleading cause of morbidity in endoscopic procedures. Thus, monitoringof circulation, respiratory function, and ventilation is important. integrated pulmonary index offers good monitoring and follow-up by providingthe only value obtained by simultaneous joint analysis of peripheral oxygen saturation, end-tidal carbon dioxide concentration, and respiratoryand heart rate values. The objective was to analyze the integrated pulmonary index score and its place in the follow-up of respiratory complications that may occur in anemic patients undergoing sedoanalgesiaduring gastroscopic procedures. Materials and Methods: Patients whounderwent sedoanalgesia during gastroscopic procedures were dividedinto two groups: Group I (n: 155) with anemia and Group II (n: 158)without anemia. Based on the demographic data of the mean arterial blood pressure, heart rate, peripheral oxygen saturation, respiratoryrate, and end-tidal carbon dioxide concentration of the patients, theintegrated pulmonary index values were determined at the beginningand the 5th and 10th minutes of the procedure. Moreover, respiratorycomplications in both groups were compared using these parameters.Results: In this study, 49% of 313 patients were male, 51% of femaleand the mean age was 53±16.5. There was no substantial difference between the groups with respect to the integrated pulmonary index score,peripheral oxygen saturation, respiratory rate, end-tidal carbon dioxideconcentration, and mean arterial blood pressure at the beginning andthe 5th and 10th minutes of the procedure (p >0.05). In Group II, theheart rate was found to be higher than in Group I in all time frames (p<0.001). There was no substantial difference between the two groupsin terms of respiratory complications as described by the integrated pulmonary index and other monitoring parameters (p >0.05). Conclusion:In sedoanalgesia applications of gastroscopic interventions, anemia didnot pose a major problem in the emergence of respiratory complications. Integrated pulmonary index monitoring is known to be an accurate and safe monitoring technique in anemic and non-anemic patientsundergoing sedoanalgesia in gastroscopic procedures.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum