Ağustos 2019

Çocuklardaki çölyak hastalığının annelerin yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerine etkisi

Effect of celiac disease in children on the quality of life and depression levels of mothers

Yazarlar
Nergiz SEVİNÇ1, Ahmet ÖZTÜRK1, Eylem SEVİNÇ2
Kurumlar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Çocuk Gastroenterolojisi Kliniği, Kayseri
Sayfa Numaraları
59-63
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, anne, yaşam kalitesi, depresyon
Keywords
Celiac disease, mother, life quality, depression

Özet

Giriş ve Amaç: Çölyak hastalığı olan çocukların sürekli olarak glutensizdiyete uyma zorunluluğu çocukla birlikte ailesine de psikososyal bir yükgetirmekte ve özellikle çocuğun birincil bakımından sorumlu annelerinyaşam kalitesini ve psikososyal durumlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada çölyak hastalığı olan çocukların annelerinin, kontrolgrubundaki çocukların anneleri ile karşılaştırılarak, yaşam kalitesinin vedepresyon düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Çalışma Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıGastroenteroloji Polikliniğinde 1 Temmuz-31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma grubuna; 93 çölyak hastalığı olan çocuğunannesi ile 93 sağlam çocuğun annesi olmak üzere toplam 186 anne alınmıştır. Çalışmaya katılan tüm annelerden sözlü onam alınarak, sosyodemografik veri formu, yaşam kalitesi ölçeği (SF-36) ve Beck DepresyonÖlçeği yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerdep<0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çölyak hastalığıolan çocukların annelerinde kontrol grubundaki çocukların annelerinegöre yaşam kalitesi puanları daha düşük bulunmuştur (Sırasıyla genelsağlık (32 ve 44), fiziksel fonksiyonellik (50 ve 80), fiziksel rol güçlüğü(50 ve 100), mental sağlık (48 ve 72), enerji (35 ve 60), emosyonelsağlık (33.33 ve 100), bedensel ağrı (30 ve 70) ve sosyal fonksiyonellik (50 ve 62.50). Özellikle eğitim düzeyi düşük olan, 4 ve üzeri çocuksahibi olan, ekonomik durumu kötü olan ve herhangi bir işte çalışmayan çölyaklı çocuk annelerinde yaşam kalitesi puanları daha düşük bulunmuştur. Beck Depresyon Ölçeğine göre yapılan değerlendirmelerdede; çölyaklı çocuk annelerinde depresif belirti görülme oranı (%69.9)kontrol grubundaki annelere göre (%14.0) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yapılan ileri analizlerde; 41 yaş ve üzerinde olan, 4 ve üzeriçocuk sahibi olan, ekonomik durumu kötü olan ve köy ve kasabalarda yaşayan annelerde depresif belirti oranları daha fazla bulunmuştur.Sonuç: Annelerin, kronik hastalığı olan çocuğu ile uğraşırken yaşamkalitelerinin ve beden-ruh sağlıklarının olumsuz yönde etkilendiği tespitedilmiştir. Çölyak hastalığı olan bir çocuk tespit edildiğinde, annelerininde yaşam kalitelerinin korunması ya da ruhsal sıkıntılarla karşılaşmaları-nın önlenmesi açısından takip edilmesinin ve destek olunmasının yararlıolacağı düşünülmektedir

Abstract

Background and Aims: The compulsory obligation to follow a gluten-free diet in children with celiac disease brings a psychosocial burden both to the child and the family. It has negative effects on thequality of life and psychosocial status of the mother who is primarilyresponsible for the child’s care. We compared the quality of life anddepression levels between mothers of children with celiac disease andcontrols. Materials and Methods: The study was performed at thegastroenterology polyclinic of Erciyes University Pediatric Departmentbetween July 1, 2015, and December 31, 2015. Mothers of 93 childrenwith celiac disease and mothers of 93 healthy children (a total of 186mothers) were included in the study. Verbal affirmation was obtainedfrom all the participants. A sociodemographic questionnaire, quality oflife scale (short form-36), and Beck Depression Inventory were administered through a face-to-face interview. The Statistical Package for SocialSciences program was used for evaluating data. A p value of <0.05 wasaccepted as significant. Results: The quality of life scores of mothers tochildren with celiac disease were lower compared to the control group(general health [32 vs 44], physical functioning [50 vs 80], physicalrole limitations [50 vs 100], mental health [48 vs 72], energy [35 vs60], emotional health [33.33 vs 100], bodily pain [30 vs 70], and socialfunctioning [50 vs 62.50]). Particularly, in mothers of children with celiac disease who had a low educational status or economic situation,had 4 or more children, and were unemployed, the quality-of-life scoreswere lower than others. According to the Beck Depression Inventory,depression symptom rates were higher in the mothers of children withceliac disease (69.9%) compared to the control group (14.0%). Withadvanced analysis, higher depression symptom rates were noted inmothers older than 41 years, having 4 or more children, being in a lower economic status, and living in a village or small town. Conclusions:The quality of life and physical-mental health are affected negativelywhile mothers struggle with their children’s chronic disease. When achild with celiac disease is identified, it would be beneficial to followup and support the mother to maintain her quality of life and preventmental distress.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum