Ağustos 2019

Karaciğer sirozunda serum von Willebrand faktörü düzeyleri ile hepatik yetmezlik derecesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Evaluation of the relationship between serum von Willebrand factor levels and hepatic deficiency in patients with liver cirrhosis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2019
  • Karaciğer sirozunda serum von Willebrand faktörü düzeyleri ile hepatik yetmezlik derecesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi...
Yazarlar
Süleyman GÜNAY1, Mustafa YILDIRIM2, Zehra Betül PAKÖZ3, Cem ÇEKİÇ1
Kurumlar
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2İç Hastalıkları Kliniği, 3Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Sayfa Numaraları
44-48
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Siroz, von Willebrant faktör, MELD skoru
Keywords
Cirrhosis, von Willebrand Factor, MELD score

Özet

Giriş ve Amaç: Karaciğer sirozu olan hastalarda, karaciğer yetmezli-ği derecesi ve prognozun ön görülmesinde günümüzde Child-Pugh veMELD (model of end stage liver disease) skorları kullanılmaktadır. Asılolarak hemostazın sağlanmasında rol oynayan von Willebrand faktö-rün, karaciğer hastalıklarında serum düzeyi artmaktadır. Bu çalışmadasirozlu hastalarda serum von Willebrand faktör düzeyleri ile Child-Pugh, MELD ve sodyum-MELD skorları karşılaştırılarak von Willebrandfaktörünün prognostik değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç veYöntem: Çalışmaya karaciğer sirozu olan 41 hasta alındı. Çalışmadadeğerlendirilen skorlama sistemlerinin belirlenmesi amacıyla klinik ve laboratuvar parametreleri kaydedildi. Takiben serum von Willebrand faktör düzeyleri ile Child-Pugh, MELD ve sodyum-MELD skorları arasındakorelasyon analizleri yapıldı. Serum von Willebrand faktörün prognostikdeğerinin belirlenmesi amacı ile ROC analizi yapıldı. Bulgular: Hastagrubunda yapılan analizde median serum von Willebrand faktör düzeyi176 olarak bulundu. von Willebrand faktör düzeyleri ile Child-Pugh,MELD ve sodyum-MELD skorları arasında yapılan korelasyon analizinde;pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Subgrup analizlerde;von Willebrand faktör ile serum bilirübin ve von Willebrand faktör dü-zeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi. Sonuç:Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında; serum von Willebrand faktördüzeylerinin, karaciğer sirozunun şiddetinin belirlenmesinde ve prognozun ön görülmesinde etkili bir belirteç olduğuna dair yeterli kanıtaulaşılamamıştır.

Abstract

Background and Aims: Child–Pugh and model of end-stage liver disease scores are used to predict the degree of liver failure and prognosisin patients with liver cirrhosis. The serum level of von Willebrand factor,which plays a role in hemostasis, increases in liver diseases. We aimedto compare the serum von Willebrand factor levels with Child–Pugh,MELD, and MELD-Na scores in patients with liver cirrhosis and to determine the prognostic value of von Willebrand factor. Materials andMethods: The study included 41 patients with liver cirrhosis. Clinicaland laboratory parameters were recorded to determine the scoringsystems evaluated in the study. Correlation analysis was performedbetween serum von Willebrand factor levels and Child–Pugh, MELD,and MELD-Na scores. Receiver operating characteristic curve analysiswas performed to determine the prognostic value of serum von Willebrand factor. Results: The median serum von Willebrand factor levelwas found to be 176 IU/dL in the patient group. In the correlationanalysis between von Willebrand factor levels and Child–Pugh, MELD,and MELD-Na scores, no significant positive correlation was found.There was a statistically significant association between the levels ofvon Willebrand factor and serum bilirubin and international normalizedratio in the subgroup analysis. Conclusion: In the light of the dataobtained from this study, there is no enough evidence that serum vonWillebrand factor levels are effective predictors of the severity of livercirrhosis and prognosis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum