Nisan 2018

Hepatektomi öncesi transhepatik endovasküler portal ven embolizasyonu

Transhepatic endovascular portal vein embolization before hepatectomy

Yazarlar
Çetin Murat ALTAY1, Osman Melih TOPCUOĞLU2, Ayhan ALPAR3, Murat Bülent KÜÇÜKAY4, Fahrettin KÜÇÜKAY5, Tuncer TEMEL6
Kurumlar
1Department of Radiology, Karabük University Research and Training Hospital, Karabük
2Department of Interventional Radiology, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul
3Department of Radiology, Sancaktepe Regional Hospital, İstanbul
4Department of Internal Medicine, Lokman Hekim Hospital, Ankara5Department of Interventional Radiology,
6Department of Gastroenterology, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine Eskişehir
Sayfa Numaraları
38-40
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Karaciğer, portal ven, embolizasyon, Embosfer, Gelfoam, Amplatzer vascular plug, hepatektomi
Keywords
Liver, portal vein, embolization, Embosphere, Gelfoam, Amplatzer vascular plug, hepatectomy

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, metastatik karaciğer hastalığında genişletilmiş hepatektomi öncesi transhepatik portal ven embolizasyo-nu için Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II kullanımının etkinlik ve güvenilirliğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 ile Ekim 2014 tarihleri arasında, gelecekteki remnant karaciğer hacmini artırmak amacıyla, genişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik en-dovasküler portal ven embolizasyonu yapılan metastatik karaciğer has-talığı olan hastalar, geriye dönük değerlendirildi. Gelecekteki remnant karaciğer hacmini hesaplamak için hepatektomiden önce ve sonra çok detektörlü bilgisayarlı tomografi görüntüleri kullanıldı. Tüm hastalarda ipsilateral portal ven embolizasyonu, mikrosiferik embolik ajan (Em-bosphere, 700-900 ?m), jelatin köpük (Gelfoam) ve Amplatzer vascular plug II kullanılarak yapıldı. Primer sonuç ölçütleri, gelecekteki remnant karaciğer hacminin yüzdelik artışı, prosedüre bağlı mortalite ve morbi-dite, teknik ve klinik başarı oranları olarak belirlendi. Bulgular: Ortala-ma yaşı 48±10.1 yıl (dağılım 32-59 yıl) olan toplamda 18 hastanın (12 erkek ve 6 kadın), 14’ünde (%78) sağ portal ven ve 4’ünde (%22) sol portal ven transhepatik yaklaşımla embolize edildi. Gelecekteki remnant karaciğer hacminde 6 haftada ortalama artış oranı %41.6±6.7 (dağılım %35-45) olup genişletilmiş hepatektomi için yeterli idi ve klinik başarı oranı %100, teknik başarı oranı %100 idi ve prosedüre bağlı mortalite yoktu. Bir hastada karaciğerde kendini sınırlayan subkapsüler hematom vardı (%5). Embolize edilen portal venlerde takip süresince rekanali-zasyon olmadı. Sonuç: Metastatik karaciğer hastalığı olan hastalarda genişletilmiş hepatektomiden önce transhepatik portal ven embolizas-yonu için Embosphere, Gelfoam ve Amplatzer vascular plug II güvenli ve etkili prosedürdür.

Abstract

Background and Aims: To evaluate the safety and efficacy of tran-shepatic portal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, and Am-platzer vascular plug II before extended hepatectomy in patients with metastatic liver disease. Materials and Methods: Between January 2008 and October 2014, patients with metastatic liver disease, who were treated with transhepatic endovascular portal vein embolization before extended hepatectomy to increase the future remnant liver vol-ume, were retrospectively evaluated. Multidetector computed tomog-raphy was utilized before and after the hepatectomy to calculate the future remnant liver volume. Ipsilateral portal vein embolization was performed in all patients with a microspheric embolic agent (Embo-sphere, 700–900 ?m), gelatin foam (Gelfoam), and Amplatzer vascular plug II. Primary outcome measures are the increase in the percentage of the future remnant liver volume, procedure-related mortality and morbidity, and both technical and clinical success rates. Results: Four-teen (78%) right portal vein and 4 (22%) left portal vein embolizations were performed in a total of 18 patients (12 men and 6 women) with a mean age of 48±10.1 years (range, 32 to 59 years). The mean in-crease in the future remnant liver volume at 6 weeks was 41.6±6.7% (range, 35% to 45%), which was sufficient for extended hepatectomy, and the clinical success rate was 100%. The technical success rate was 100%, and there was no procedure-related mortality. A self-limited subcapsular hematoma occurred in one patient (5%). There was no recanalization of embolized portal veins during follow-ups. Conclusion:Transhepatic portal vein embolization with Embosphere, Gelfoam, and Amplatzer vascular plug II before extended hepatectomy in patients with metastatic liver disease, is a safe and effective procedure.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum