Nisan 2018

Gaitada gizli kan testi pozitifliği nedeni ile kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi

Evaluation of colonoscopic and pathological outcomes of patients who have undergone colonoscopy with a positive fecal occult blood screening test

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2018
  • Gaitada gizli kan testi pozitifliği nedeni ile kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi ...
Yazarlar
Özlem Gül UTKU, Bilal ERGÜL, Dilek OĞUZ
Kurumlar
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, Kırıkkale
Sayfa Numaraları
17-20
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Gaitada gizli kan testi, kolonoskopi, kolorektal kanser, polip
Keywords
Fecal occult blood screening test, colonoscopy, colorectal cancer, polyp

Özet

Giriş ve Amaç: Kolorektal kanser taramasında gaitada gizli kan testidışında, fekal immünokimyasal test, fleksible sigmoidoskopi ve kolonoskopi kullanılan diğer yöntemlerdir. Bu çalışmada gaitada gizli kantesti pozitif olması nedeni ile kolonoskopi istenmiş olan hastaların kolonoskopik ve patolojik bulgularını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç veYöntem: Bu çalışmaya Haziran 2014-Ekim 2016 yılları arasında gaitadagizli kan testi pozitif saptanan ve kolonoskopi yapılması için Ahi EvranÜniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi endoskopi ünitesine yönlendirilen hastalar alındı. Yetersiz kolon temizliği, aktif hematokezyası,kolon operasyonu öyküsü, inflamatuvar barsak hastalığı öyküsü veyaüst gastrointestinal sistem endoskopisinde kanamaya neden olabileceklezyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri,kolonoskopik bulguları, patoloji sonuçları not edildi. Üç ya da daha fazlapolip, 1 cm’den büyük adenomatöz polip, patolojik incelemede villözkomponent içeren ya da yüksek dereceli displazi saptanan hastalar yüksek riskli grup olarak değerlendirildi ve bu kriterlere göre kolon kansertarama programına alındı. Bulgular: Çalışmaya toplam 225 hasta dâhiledildi. Hastaların 111’i (%49.3) erkek, 114’ü (%50.7) kadın, ortalamayaşları 58.52 (24-90), ortalama hemoglobin düzeyi 13.63 (7.2-18) idi.Endoskopik tanıları; normal kolonoskopik bulgular 86 (%38,2), polip 59(%26,2) , yalnızca perianal hastalık 27 (%12), divertikül 16 (%7,1), kolon kanseri 14 (%6,2), inflamatuvar barsak hastalığı 14 (%6,2), enfeksiyöz kolit 6 (%2,7), anjiodisplazi 3 (%1,3) hasta şeklinde idi. Endoskopikolarak kolon kanseri düşünülen ve polip saptanan 73 (%32,4) hastanınpatoloji sonuçları; tübüler adenom 31 (%42,5), adenokarsinom 17(%23,3), hiperplastik polip 16 (%21,9), tübülovillöz adenom 7 (%9,6),serrated adenom 2 (%2,7) şeklinde değerlendirildi. Kolonoskopik olarakpolip saptanan 3 (%5,08) hastanın patolojisinde erken evre karsinomsaptandı. Polip saptanan 59 hastanın 30’u (%50,8) yüksek riskli, 29’u(%49,2) düşük riskli olarak bulundu. Sonuç: Gaitada gizli kan testipozitifliği ile gelen hastaların yaklaşık yarısında kolon patolojisi tespitedilmiştir. Bu test, kolon kanseri ve öncül lezyonlarının tespitinde olduğu gibi, subklinik inflamatuvar barsak hastalığı, kronik kan kaybınayol açan divertikül, anjiodisplazi gibi patolojilerin de tespitinde yardımcıolan ucuz, kolay uygulanabilir bir yöntemdir.

Abstract

Background and Aims: Methods such as guaiac fecal occult blood-screening test, fecal immunological test, colonoscopy, and sigmoidoscopyare generally used in colorectal screening programs. The aim of this studywas to evaluate the colonoscopic and pathological findings of patientswith a g-fecal occult blood-screening test-positive result. Materials andMethods: This study was conducted between June 2014 and October2016 on patients who were referred to Ahi Evran University Training andResearch Hospital endoscopy unit after a positive stool blood test andthen underwent colonoscopy. The exclusion criteria were inadequate colon cleansing, active hematochezia, a history of colonic surgery, inflammatory bowel disease, or any lesion that may lead to hemorrhage in theupper gastrointestinal system. Age, sex, and colonoscopic and pathological findings of the study participants were recorded. Patients with threeor more polyps, an adenomatous polyp measuring >1 cm in diameter,pathological examination involving the villous component, or high-gradedysplasia were evaluated as the high-risk group. These patients attendedthe colon cancer screening program. Results: A total of 225 patients,including 111 (49.3%) males, were recruited in the study. The mean agewas 58.52 (range: 24-90) years. Mean hemoglobin levels were 13.63(range: 7.2-18) g/dl. Endoscopic findings of these patients included normal colonoscopy [86 patients (38.2%)], polyps [59 patients (26.2%)],perianal disease [27 patients (12%)], diverticulum [16 patients (7.1%)],colon cancer [14 patients (6.2%)], inflammatory bowel disease [14 patients (6.2%)], infectious colitis [6 patients (2.7%)], and angiodysplasia[3 patients (1.3%)]. Pathological findings of 73 (32.4%) patients whowere diagnosed with colon cancer and polyps through endoscopy wereas follows: tubular adenoma [31 patients (42.5%)], adenocarcinoma [17patients (23.3%)], hyperplastic polyps [16 patients (21.9%)], tubulovillous adenoma [7 patients (9.6%)], and serrated adenoma [2 patients(2.7%)]. Early-stage carcinoma was diagnosed in the pathology of 3(5.08%) patients who had colonoscopically detected polyps. Of the 59patients who were diagnosed with polyps, 30 (50.8%) patients were athigh risk and 29 (49.2%) were at low risk. Conclusion: Colonic pathology was detected in about half of the patients positive for g-fecal occultblood-screening test. This test is not only an inexpensive and easily applicable method for colon cancer screening, but it is also helpful for thedetection of pathologies that could lead to chronic blood loss, such assubclinical inflammatory bowel disease, diverticulitis, and angiodysplasia.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum