Aralık 2015

Özofageal heterotopik gastrik mukoza: ne kadar sık? Ne kadar önemli? Bir vaka-kontrol çalışması

Oesophageal heterotopic gastric mucosa: how often? How important? A case-control study

Yazarlar
Ali Rıza KÖKSAL1, Hüseyin ALKIM1, Salih BOĞA1, Mehmet BAYRAM1, İlker ŞEN1, Ayşe Ayşim ÖZAĞARI2, Canan ALKIM1
Kurumlar
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Patoloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
106-112
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Heterotopik gastrik mukoza, inlet patch
Keywords
Heterotopic gastric mucosa, inlet patch

Özet

Giriş ve Amaç: Heterotopik gastrik mukoza genellikle servikal özofagusta yerleşen, çoğunlukla asemptomatik olan ve ilerleyici olmayan kolumnar mukozal adacıktır. Çalışmamızda kliniğimizde endoskopik olarak heterotopik gastrik mukoza tanısı konan vakaların klinikopatolojik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2009-Aralık 2013 tarihleri arasında gastroskopi yapılan vakaların verileri retrospektif olarak incelendi. Endikasyonu bilinmeyen, mükerrer ve acil vakalar çalışma dışı bırakıldı. Epidemiyolojik analizler sonrası dispepsi yakınması ile gastroskopi yapılan gruptan heterotopik gastrik mukoza olguları ile yaş ve cinsiyet eşlenik bir kontrol grubu oluşturuldu. Heterotopik gastrik mukoza ve kontrol grubunun klinikopatolojik özellikleri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 7244’ü kadın (%56.7) toplam 12.767 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 52.4±16.5 yıl idi. 137 vakada (%1.1) heterotopik gastrik mukozaya rastlandı. Vakaların %90.1’i proksimal özofagusta idi. Heterotopik gastrik mukoza oranı en yüksek işlem endikasyonları; Barrett özofagus kontrol (%6.5), üst özofageal semptomlar (%2) ve bulantı kusma (%1.7) idi. Heterotopik gastrik mukoza prevalansı kadınlarda %0.7 iken erkeklerde %1.5 bulundu (p<0.01). Heterotopik gastrik mukoza grubunun yaş ortalaması nonheterotopik gastrik mukoza grubuna göre anlamlı biçimde düşüktü (47.9±15 ve 52.5±16, p<0.01). Sonuç: Tedaviye dirençli üst özofageal şikayetleri olan, 50 yaşın altındaki erkek olgularda ve Barrett özofagusu öyküsü olan hastalarda heterotopik gastrik mukoza bulunma ihtimali daha yüksektir.

Abstract

Background and Aims: Heterotopic gastric mucosa is a columnar mucosal islet, commonly located in the cervical esophagus, that is usually asymptomatic and nonprogressive. In this study, we aimed to evaluate the clinicopathological features of heterotopic gastric mucosa cases in our clinic that were diagnosed using endoscopy. Materials and Method: In this study, we retrospectively analyzed data from patients who underwent gastroscopy between January 2009 and December 2013, excluding procedures performed for unknown indications, or repeated, or urgent gastroscopies. After completing epidemiological analysis, an age and gender matched control group was attained from patients whose gastroscopy was done due to dyspepsia. We compared clinicopathological characteristics of the heterotopic gastric mucosa and control groups. Results: A total of 12.767 patients, 7.244 (56.7%) female, were included in the study. Mean patient age was 52.4±16.5 years. Heterotopic gastric mucosa accounted for 137 (1.1%) of the cases. Ninety percent were in the proximal esophagus. The highest heterotopic gastric mucosa rates in follow up examiniations were idenntified as: Barrett’s esophagus (6.5%), upper esophageal symptoms (2%), and nausea/vomiting (1.7%). Heterotopic gastric mucosa prevalence was 0.7% in females and 1.5% in males (p <0.01). The average age of the heterotopic gastric mucosa group was significantly younger than the non- heterotopic gastric mucosa group (47.9±15 and 52.5±16, p <0.01). Conclusion: The presence of heterotopic gastric mucosa was more frequent in patients with upper oesophageal symptoms resistant to treatment; male patients under 50 years of age; and, in patients with a history of Barrett’s esophagus

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum