Ağustos 2011

Kronik hepatit B ve kronik hepatit C’ye bağlı gelişen sirozlu hastalarda safra kesesi taşı sıklığı

The frequency of cholelithiasis in patients with cirrhosis due to chronic hepatitis B and chronic hepatitis C

Yazarlar
Pervin YILDIZ1, Ebubekir ŞENATEŞ2, Atakan YEŞİL2, İbrahim Vedat BAYO⁄LU1, Ezgi Ersoy YEŞİL1, ReŞk DEMİRTUNÇ1
Kurumlar
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13. İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
56-60
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Safra kesesi taşı, kronik hepatit B, kronik hepatit C, siroz
Keywords
Gallstone, chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, cirrhosis

Özet

Birçok çalışmada, sirozda safra kesesi taşı prevalansının normal popülasyona göre arttığı bildirilmiştir. Bu çalışmada kronik hepatit B ve kronik hepatit C’ye bağlı gelişen karaciğer sirozu nedeniyle takipli hastalardaki safra kesesi taşı sıklığı ve bunun yaş, cinsiyet, hastalık etiyolojisi ile ilişkisinin araştırılması planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2005–2010 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji kliniğine başvuran, 18–70 yaş aralığındaki kronik hepatit B, kronik hepatit C ve bunlara bağlı siroz gelişmiş olan toplam 305 hasta incelendi. Kronik hepatit B ve kronik hepatit C hastaları, bunlara bağlı siroz gelişmiş hastalar yaş, cinsiyet, safra kesesi taşı sıklığı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Siroz tanısı olan hasta sayısı 67 (33 kadın, 44 erkek) olup yaş ortalaması 54±13 idi. Sirozlu 67 olgunun 12’sinde safra kesesi taşı tespit edilmiş olup, bu 12 hastada kadın (4,%33,3) ve erkek (8, %66,7) cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. HBV’ye bağlı sirozlu olgularla, HCV’ye bağlı sirozlu olgular arasında safra kesesi taşı varlığı açısından istatiksel bir fark saptanmadı. Ancak HBV’li olgularda safra kesesi taşı sıklığı daha sık izlenmiştir. Sonuç: Hastalarımızda sirozlu olgularda safra kesesi taşı görülme sıklığı %17,9 olarak saptanmıştır. Bu oran daha önce ülkemizden bildirilen safra kesesi taşı sıklığı oranlarıyla (%7-30) benzerdir. Sirozlu olguların safra kesesi taşı açısından erken tanı ve takibi yararlı olacaktır.

Abstract

Many studies have shown that the prevalence of cholelithiasis in cirrhosis is increased 2-5 times compared to the normal population. In this study, patients followed with liver cirrhosis due to chronic hepatitis B and chronic hepatitis C were investigated regarding the prevalence of cholelithiasis (gallstones) and the relation of this with age, gender and etiology of the disease. Materials and Methods: A total of 305 patients between the ages of 18-70 years with cirrhosis due to chronic hepatitis B and chronic hepatitis C were enrolled in the study. Patients with chronic hepatitis B and chronic hepatitis C and the patients with cirrhosis were compared with regard to age, gender and the frequency of cholelithiasis. Results: There were 67 patients (33 female, 44 male) with cirrhosis, and the mean age was 54±13 years. Cholelithiasis was determined in 12 of 67 patients with cirrhosis, and when they were examined in terms of gender, there was no significant difference between female (4, 33.3%) and male (8, 66.7%) patients. No statistically significant difference was found regarding the presence of cholelithiasis between the patients with cirrhosis due to hepatitis B or hepatitis C. However, the frequency of cholelithiasis was greater in patients with hepatitis B. Conclusions: The incidence of cholelithiasis in patients with cirrhosis is 17.9%. This is similar to the rates that have been reported previously about the frequency of cholelithiasis (7-30%). It would be useful to observe the patients with cirrhosis for early diagnosis and treatment of cholelithiasis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum