Aralık 2010

Birinci basamak Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, metronidazol protokolünün karşılaştırılması

Comparison of 7and 14-day lansoprazole, metronidazole and amoxicillin protocol as a first-line treatment option in the eradication of Helicobacter pylori

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2010
  • Birinci basamak Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde 7 ve 14 günlük lansoprazol, amoksisilin, metronidazol protokolünün karşılaştırılması...
Yazarlar
Ahmet UYGUN, Murat KANTARCIOĞLU, Zülfikar POLAT, Güldem KİLCİLER, Mustafa GÜLŞEN
Kurumlar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
89-92
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Dispepsi, Helikobakter pilori, eradikasyon
Keywords
Dyspepsia, Helicobacter pylori, eradication

Özet

Giriş ve Amaç: Ülkemizde günümüzde birinci basamak Helikobakter pilori eradikasyon tedavisinde protokollerin süresi ve eradikasyon oranları konusunda tartışmalar sürmektedir. Bu çalışmadaki amacımız; nonülser dispepsili Helikobakter pilori pozitif hastalarda lansoprazol, amoksisilin, metronidazol?den oluşan 7 ve 14 günlük tedavi protokollerinin eradikasyon oranlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Helikobakter pilori pozitif nonülser dispepsili 180 hasta (84 kadın, 96 erkek, ortalama yaş 54.2 yıl) alındı. Helikobakter pilori mevcudiyeti histopatolojik inceleme ve Üre Nefes testi ile tespit edildi. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki 86 hastaya lansoprazol 30 mg 2x1, metronidazol 500 mg 3x1 ve amoksisilin 1 gr 2x1 protokolü 14 gün süre ile, ikinci gruptaki 94 hastaya aynı protokol 7 gün süreyle uygulandı. Bulgular: Tedavi bitiminden altı hafta sonra tüm hastalar Helikobakter pilori eradikasyonu açısından histopatolojik inceleme ve Üre nefes testi ile tekrar değerlendirildi. Her iki testin de negatif bulunması, eradikasyon olarak değerlendirildi. Gruplar arasında hastaların ortalama yaşları ve cinsiyet açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Birinci grupta 58 hastada (%67.4), ikinci grupta 45 hastada (%47.8) Helikobakter pilori eradikasyonu sağlandı. Helikobakter pilori eradikasyon oranı 14 gün tedavi uygulanan grupta daha yüksek olmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.059). Sonuç: Çalışmamızda Helikobakter pilori eradikasyonunda 7 ve 14 günlük lansoprazol, metronidazol, ve amoksisilin protokollerinin birbirlerine üstünlüğü tespit edilmemiştir. Ayrıca her iki tedavi protokolündeki eradikasyon oranları daha önceki çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Bu sonuç başta antibiyotik direnci olmak üzere tedavinin başarısını azaltabilecek nedenlerin ortaya konması gerektiğini ve Helikobakter pilori eradikasyonunda birinci basamakta alternatif tedavilere ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Abstract

Background and Aim: There is currently a debate on the duration of treatment protocols for the first-line eradication treatment of Helicobacter pylori. The aim of this study was to compare the eradication rates of 7and 14-day treatment protocols including lansoprazole, metronidazole and amoxicillin in patients with nonulcer dyspepsia. Materials and Methods: 180 patients (84 female, 96 male, mean age: 54.2 years) with Hp-positive nonulcer dyspepsia were enrolled in the study. The presence of Hp was assessed by histological examination and urea breath test. Patients were divided into two groups randomly. The first group, consisting of 86 patients, was given lansoprazole 30 mg bid, metronidazole 500 mg three times and amoxicillin 1 g bid for 14 days, while the second group, consisting of 94 patients, was given the same protocol for 7 days. Results: Six weeks after the therapy, both histological examination and urea breath test were repeated. If both tests were negative, it was accepted as eradication success. There were no significant differences between median ages and sex distribution of the groups (p>0.05). Eradication was achieved in 58 patients (67.4%) in the first group and in 45 patients (47.8%) in the second group. Although the eradication rate was higher in the group treated for 14 days, the difference between the two groups was not statistically significant (p=0.059). Conclusion: Our study showed no significant superiority of 7versus 14-day lansoprazole, metronidazole and amoxicillin protocols in the eradication of Helicobacter pylori. Furthermore, the eradication rates with both treatment protocols were lower than in previous studies. Thus, new studies are necessary to demonstrate the factors that may cause this low success rate (including antibiotic resistance), and alternative therapy options are needed for Helicobacter pylori eradication.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum