Nisan 2010

Ciddi hiperbilirübinemi nedenleri, tanı ve sağaltımı

The causes, diagnosis and treatment of severe jaundice

Yazarlar
Engin ALTINTAŞ1, Anıl TOMBAK2, Burçin TELLİOĞLU2
Kurumlar
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Sayfa Numaraları
02-07
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hiperbilirübinemi, malignensi, viral hepatitler
Keywords
Hyperbilirubinemia, malignancy, viral hepatitis

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, ciddi sarılığı olan hastalarda nedenleri belirlemek, kullanılan tanısal yöntemleri ve uygulanan tedavileri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Üç aylık dönem içinde toplam bilirübin değeri 5 mg/dL üzerinde olan erişkin hastalar belirlendi. Hastaların klinik bilgileri, laboratuar değerleri, kullanılan tanısal yöntemlerle uygulanan medikal, cerrahi ve girişimsel yöntemler kaydedildi. Bulgular: Yirmi üç kadın, 27 erkek, toplam 50 hasta kaydedildi. Ortalama yaş 53 idi. En sık sarılık nedeni malignensi idi ve toplam 24 hastada saptandı. Bunların 8'inde karaciğer metastazı, 4'ünde kolanjiyoselüler karsinom, 3'ünde pankreas kanseri, 3'ünde periampüller bölge tümörü, 2'sinde hepatoma, 2'sinde Hodgkin lenfoma, 2'sinde akut lenfositik lösemi vardı. İkinci en sık sebep viral hepatit idi ve 7 hastada saptandı. Üçü HAV, 3'ü HBV, 1'i HCV hepatiti idi. Karaciğer sirozu 5, koledokolitiazis 3, otoimmün hepatit ve toksik hepatit 2'şer hastada saptandı. Birer hastada da kolesistit, alkolik hepatit, immün hemolitik anemi, hipertiroidi, iskemik hepatit, ürosepsis ve gebeliğe bağlı kolestaz vardı. Hastaların tümüne ultrasonografi, 19'una bilgisayarlı tomografi, 13'üne endoskopik retrograd kolanjiyo-pankreatografi, 5'ine perkütan transhepatik kolanjiyografi, 2'sine de manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi yapıldı. Otuz beş hasta sadece medikal olarak tedavi edilirken, 8'i endoskopik, 5'i girişimsel, 2'si de cerrahi yöntemlerle tedavi edildi. Üç aylık izlem süresi içinde mortalite oranı %30 (15 hasta) olarak saptandı. Bunların 11'i malignitesi olan hastalardı. Sonuç: En sık ciddi sarılık nedenleri, malignensi ve viral hepatit olarak bulunmuştur. İleri yaşlarda olup, 5 mg/dL üzerinde hiperbilirübinemisi olanlarda ilk olarak malignite düşünülmelidir.

Abstract

Background and Aims: The aim of this study was to identify the causes and determine the diagnostic methods and treatments in patients with severe jaundice. Materials and Methods: In a three-month period, adult patients whose total bilirubin levels were above 5 mg/dl were identified. Clinical information and laboratory values of the patients and the applied diagnostic, medical, surgical, and interventional methods were recorded. Results: The study group included 23 females and 27 males; a total of 50 patients were recorded. The average age was 53. The most common cause of jaundice was malignancy, detected in 24 patients (liver metastasis in 8, cholangiocellular carcinoma in 4, pancreatic carcinoma in 3, periampullary tumor in 3, hepatoma in 2, Hodgkin lymphoma in 2, and acute lymphoblastic leukemia in 2). Viral hepatitis was found as the second most common cause, detected in 7 patients (hepatitis A virus in 3, HBV in 3, HCV in 1). Liver cirrhosis was determined in 5, choledocholithiasis in 3, autoimmune hepatitis in 2, and toxic hepatitis in 2 patients. Cholecystitis, alcoholic hepatitis, immune hemolytic anemia, hyperthyroidism, ischemic hepatitis, urosepsis, and cholestasis of pregnancy were determined in 1 patient each. Ultrasonography was performed in all patients, endoscopic retrograde cholangiopancreatography in 13, percutaneous transhepatic cholangiography in 5, and magnetic resonance cholangiopancreatography in 2 patients. Thirty-five patients were treated medically, 8 endoscopically, and 5 by invasive and 2 by surgical methods. The mortality rate was found as 30% (15 patients) in the three-month followup period. Eleven of these were patients with malignancies. Conclusions: The most common causes of serious jaundice were found as malignancy and viral hepatitis. In advanced ages, malignancy should be considered first in patients whose bilirubin levels are above 5 mg/dl.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum