Nisan 2009

Tek merkeze ait hepatosellüler karsinom verileri; retrospektif çalışma

Data of hepatocellular carcinoma from a single center: A retrospective study

Yazarlar
Mehmet ARHAN, Meral AKDOĞAN, Mehmet İBİŞ, Z. Mesut Yalın KILIÇ, Sabite KAÇAR, Bilge TUNÇ, Nurgül ŞAŞMAZ
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
AG18 - AG23
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Hepatosellüler karsinom, etiyoloji, alfa-fetoprotein
Keywords
Hepatocellular carcinoma, etiology, alpha-fetoprotein

Özet

Giriş ve Amaç: Hepatosellüler karsinomla ilgili ülkemize ait veriler oldukça azdır. Bu nedenle, belirli zaman diliminde kliniğimizde hepatosellüler karsinom tanısı ile takip edilen hastalara ve tümöre ait tanımlayıcı verileri sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2000?2006 yılları arasında hepatosellüler karsinom tanısı alan hastalara ait kayıtlar tarandı. Bulgular: Hepatosellüler karsinomlu 98 hastanın %12,2?si kadın ve %87,8?i erkekti. Hastaların yaş ortalaması 60,6±9,6 yıldı. HBV pozitif hastalar HCV pozitif hastalara göre anlamlı olarak daha gençti. Hastaların %84,7?sinde karaciğer sirozu vardı. Vakaların %63,3?ünde HBV, %22,5?inde HCV, %5,1?inde alkol kullanımı vardı ve %5,1?inde kronik karaciğer hastalığı etiyolojisi bulunamadi. Sirotik olguları n %33,3?ü Child A, %39,5?i Child B ve %27,2?si Child C idi. Hastaları n %8,2?de portal ven trombozu tespit edildi. Serum alfa-fetoprotein düzeyi olguların %30,6?da >200 ng/ml, %41,8?de <20 ng/ml ve %27,6?da 20?200 ng/ml arasında bulundu. Hastaların %54,1?de tek lezyon, %42,8?de ≥2 lezyon ve %3?de diffüz tip tespit edildi. Hastalarımı- zın %26,5?de <3 cm, %42,9?da 3-5 cm ve %26,5?de >5 cm büyüklüğünde lezyon tespit edildi. Lezyonlar hastaların %56,1?de sag lobda, %17,3?de sol lobda ve %26,5?de her iki lobda saptandı. Hastaların %59,2?ne alkol ablasyon, %11,2?ne kemoembolizasyon, %4,1?ne cerrahi rezeksiyon uygulandı. Hastalarımızın %21,4?üne semptomatik tedavi, %2?sine sistemik kemoterapi ve %2?sine karaciger transplantasyonu yapı ldı. Sonuç: Hepatosellüler karsinom ileri yaşlarda özellikle erkeklerde sık görülür ve hepatosellüler karsinom için ülkemizde halen viral etiyoloji, özellikle HBV en önemli risk faktörüdür.

Abstract

Background and Aims: There is a lack of information about hepatocellular carcinoma in Turkey. Therefore, we aimed to present the data regarding the tumor characteristics and records of patients followed for hepatocellular carcinoma in a specific time period. Materials and Methods: We retrospectively reviewed the records of our patients diagnosed as hepatocellular carcinoma between 2000 and 2006. Results: There were 98 patients (12.2% F, 87.8% M). The mean age of the patients was 60.6±9.6 years. HBV (+) patients were significantly younger than HCV (+) patients. Alcohol abuse was the etiological factor in 5.1% of the patients, and no etiologic cause could be identified in 5.1% of the patients. The distribution of the patients with cirrhosis was as follows: Child A, 33.3% of patients; Child B, 39.5% of patients; and Child C, 27.2% of patients. Portal vein thrombosis was found in 8.2% of the patients. Serum alpha-fetoprotein levels were as follows: >200 ng/ml in 30.6%, <20 ng/ml in 41.8% and 20?200 ng/ml in 27.6% of the patients. Liver cirrhosis was present in 84.7% of the patients. There was a single nodule in 54.1%, ?2 nodules in 42.8% and diffuse nodules in 3% of the patients. The tumor diameter was <3 cm in 26.5%, 3?5 cm in 42.9% and >5 cm in 26.5% of the patients. Nodules were localized in the right lobe in 56.2% and left lobe in 17.3%, and were bilateral in 26.5% of the patients. 59.2% of the patients were treated with alcohol ablation and 11.2% with chemoembolization. 4.1% of the patients received surgical therapy. 21.4% of the patients received symptomatic therapy, 2% systematic chemotherapy and 2% underwent liver transplantation. Conclusions: Hepatocellular carcinoma is usually seen in older male patients. Viral etiology, especially HBV, remains the most important etiological factor in our country.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum