Aralık 2008

Üst gastrointestinal sistem şikayetleri ile birinci basamağa başvuran kadınlarda gastroözofageal reflü semptomları ile gastroduodenal semptomlar örtüşür

Overlap of symtoms of dyspepsia and gastroesophageal reflux symptoms among women applying to primary care center with upper gastrointestinal system complaints

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2008
  • Üst gastrointestinal sistem şikayetleri ile birinci basamağa başvuran kadınlarda gastroözofageal reflü semptomları ile gastroduodenal semptomlar örtüş...
Yazarlar
Arzu TİFTİKÇİ1, Özlen ATUĞ2, Mesut SEZİKLİ3, Filiz TÜRE4, Fatih EREN4, Ebru EMEKLİ ALTURFAN5, Şafak KIZILTAŞ6, Nurdan TÖZÜN1, Neşe İMERYÜZ2
Kurumlar
Acıbadem Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İstanbul
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İstanbul
Haydarpaşa Numune E. A. H. Gastroenteroloji Bölümü3, İstanbul
Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü4, İstanbul
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı5, İstanbul
Göztepe E. A. H Gastroenteroloji Bölümü6, İstanbul
Sayfa Numaraları
144-147
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Reflü, örtüşme, kadın, birinci basamak
Keywords
Gastroesophegeal reflux, overlap, women, primary care

Özet

Giriş ve Amaç: Gastroözofageal reflü, fonksiyonel dispepsi, ve peptik ülser sık karşılaşılan kronik hastalıklardır. Bu hastalıklara ait yakınmaları n benzemesi ve birlikte bulunması en uygun tanı ve tedavi yaklaşımını belirlemekte zorluklara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı birinci basamak sağlık kuruluşlarına üst gastrointestinal sistem şikayeti ile başvuran kadınlarda reflü semptomlarının sıklığı, ağırlığı ve türünü saptamak ve hastaların ne kadarında eş zamanlı gastroduodenal hastalık semptomu olduğunu belirlemektir. Yöntem: İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Kartal semtlerinde gezici sağlık taraması sırasında gastrointestinal yakınmalar nedeniyle bir günde başvuran bütün kadınlar çalışmaya alındı. Üst gastrointestinal sistem şikayetlerinin varlığı, sıklığı ve ağırlığı 45 soruluk bir anketle sorgulandı. Veriler SPSS programı ile değerlendirildi. Bulgular: Yaşları 21 ile 87 arasında değişen (ortalama 43.3±12.5) 346 kadın sorgulandı. En sık rastlanan şikayet acı regurjitasyonu idi. Bunu retrosternal yanma, retrosternal ağrı ve epigastrik şişkinlik izledi. Olguların %88.5’inde en az iki reflü semptomu (restrosternal ağrı, yanma, acı regurjitasyonu veya yutma güçlüğünden herhangi ikisi) vardı. En az iki reflü semptomu olanların %47.5’inde epigastrik ağrı, %59’unda epigastrik şişkinlik vardı. Epigastrik ağrı; retrosternal yanma, retrosternal ağrı, yutma güçlüğü gibi acı regurjitasyonu dışındaki reflü semptomları ile ilişkili bulundu. Epigastrik şişkinlik ise acı regurjitasyonu, retrosternal ağrı, yutma güçlüğü gibi retrosternal yanma dışında kalan reflü semptomları ile ilişkili bulundu. Semptomları ilaç kullanacak kadar şiddetli olanlarda epigastrik yakınmalar daha sık görüldü. Sonuç: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında üst gastrointestinal sistem şikayetleri ile başvuran kadınlarda en sık rastlanan semptomlar reflüye aittir. Ancak olguları n yarısında semptomlar ülser ya da fonksiyonel dispepsi semptomları ile örtüşür. Hastalık gruplarını ayırmak için anamnezden daha objektif araçlara ihtiyaç vardır.

Abstract

Background and Aims: Functional dyspepsia, gastroesophageal reflux disease and peptic ulcer are common chronic diseases in the community. Different symptoms may sometimes be observed within these different groups of patients and this kind of overlap may create difficulties in the management and follow-up of these individuals. We aimed to determine the presence, frequency and severity of upper gastrointestinal system complaints and the range of overlapping symptoms among women who applied to primary care centers with complaints of the upper gastrointestinal system. Materials and Methods: All women who applied to the mobile primary care polyclinic in the areas of Gaziosmanpaşa and Kartal on the same day with upper gastrointestinal complaints were included in the study. Patients were questioned regarding the presence, frequency and severity of upper gastrointestinal system complaints by the researcher using 45 close-ended questions. The research was descriptive and the results were analyzed by SPSS 8.0 version. Results: There were 346 women with an average age of 43.3±12.5. The most common symptom was regurgitation followed by heartburn, retrosternal pain and epigastric fullness. 88.5% of all cases had at least two of the reflux symptoms (heartburn, regurgitation, retrosternal pain or dysphagia). Among the patients with at least two of the reflux symptoms, 47.5% and 59% of them also had epigastric pain and fullness, respectively. There was a correlation between epigastric pain and reflux symptoms other than regurgitation, and also between epigastric fullness and reflux symptoms other than heartburn. Symptoms severe enough to require drug usage were related with epigastric symptoms. Conclusions: Gastroesophageal reflux disease is recognized as the most prevalent upper gastrointestinal system complaint of women applying to first-step health care polyclinics. However, half of the women’s complaints overlap with ulcer-like or dysmotility- like dyspepsia. In order to differentiate symptom groups, more objective tools than history taking are needed.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum