Aralık 2008

Sıçanlarda geliştirilen akut ve kronik kolitte pentoksifilin’in etkisi

Effects of pentoxyphylline in acute and chronic colitis models in rats

Yazarlar
Coşkun YILDIZ1, Nevin ORUÇ2, Filiz KURALAY3, Muhan ERKUŞ4, Figen ZİHNİOĞLU5, Ömer ÖZÜTEMİZ2
Kurumlar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı3, İzmir
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı4, Aydın
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü5, İzmir
Sayfa Numaraları
129-136
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Asetik asit, kolit, pentoksifilin, TNBS, TNF-alfa
Keywords
Acetic acid, colitis, pentoxyphylline, TNBS, TNF-alpha

Özet

Giriş ve Amaç: Tümör nekroz faktör alfa, inflamatuvar barsak hastalığı patogenezinde önemli rol oynayan proinflamatuvar bir sitokindir. Pentoksifilin tümör nekroz faktör alfa’nın makrofajlardan salınımını inhibe etmektedir. Bu çalışmada tümör nekroz faktör alfa inhibitörü pentoksifilin’nin sıçanlarda asetik asit ile oluşturulmuş akut kolit ve trinitrobenzen sulfonik asit ile oluşturulmuş kronik kolit modelleri üzerine etkisi incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Swiss albino sıçanlar randomize olarak onarlı gruplara ayrılmıştır. Asetik asit ile akut kolit veya trinitro-benzen sulfonik asit ile kronik kolit oluşturulan sıçanlara grup protokollerine göre intraperitoneal veya intrarektal pentoksifilin (100 mg/kg) koruyucu ya da tedavi edici şekilde uygulanmıştır. Deney sonunda sıçanlarda serum tümör nekroz faktör alfa, kolon myeloperoksidaz aktivitesi ve kolonun makroskopik, histolojik hasar skorları incelenmiştir. Bulgular: Pentoksifilin, asetik asit ile oluşturulmuş akut deneysel kolit modelinde kontrol grubu ile karşılaştırıldığında makroskopik (1.33±0.28 kş 1.55±0.33) ve histolojik hasarda (3.11±0.20 kş 3.11±0.20) iyileşme sağlamamıştır. Ancak myeloperoksidaz aktivitesinde (0.689±0.021 kş. 1.358±0.121<0.0001) ve serum tümör nekroz faktör alfa seviyesinde (0.0344±0.020 kş. 13.03±3.278, <0.0001) belirgin düşüş gözlenmiştir. Trinitro-benzen sulfonik asite bağlı kronik kolit modelinde pentoksifilinin sistemik uygulaması makroskopik hasarda iyileşme sağlamıştır (3.62±1.29 kş 6.90± .95, <0.05). Bu modelde tümör nekroz faktör alfa seviyeleri azalmakla birlikte fark anlamlı bulunmamı ştır. Sonuç: Sonuç olarak akut ve kronik kolit modelinde koruyucu ya da tedavi edici şekilde pentoksifilin uygulamanın histopatolojik skorlar üzerine etkili olmadığını gördük. Kronik kolitte makroskopik hasardaki iyileşme tümör nekroz faktör alfa’dan bağımsızdır ve muhtemelen pentoksifilinin mikrosirkulasyonu düzeltmesi ile ilişkilidir.

Abstract

Background and Aims: Tumor necrosis factor-alpha is a proinflammatory cytokine that is also involved in the pathogenesis of colonic inflammation. Pentoxyphylline is a potent inhibitor of tumor necrosis factoralpha released by macrophages. The aim of this study was to investigate the effects of pentoxyphylline treatment in acetic acid-induced acute colitis and trinitrobenzene sulfonic acid-induced chronic colitis models in rats. Materials and Methods: Female Swiss Albino rats were randomly assigned into groups with 10 rats in each. Distal acute colitis was induced in rats by intracolonic instillation of acetic acid. trinitrobenzene sulfonic acid was used to induce chronic colitis. Pentoxyphylline 100 mg/kg was applied as IP or IR in relevant groups as pretreatment or treatment. Colonic damage was assessed by macroscopic and histological criteria as well as biochemical markers, including tissue myeloperoxidase activity and serum tumor necrosis factor-alpha levels. Results: Pentoxyphylline pretreatment did not affect the macroscopic (1.33±0.28 vs. 1.55±0.33) or microscopic (3.11±0.20 vs 3.11±0.20) histological scores in acute colitis. However, pentoxyphylline suppressed colonic myeloperoxidase activity (0.689±0.021 vs. 1.358±0.121<0.0001) and serum tumor necrosis factor-alpha levels (0.0344±0.020 vs.13.03±3.278, p<0.0001) significantly. Administration of pentoxyphylline to trinitrobenzene sulfonic acid-treated rats improved trinitrobenzene sulfonic acid-induced changes in macroscopy (3.62±1.29 vs. 6.90±0.95, p<0.05). Tumor necrosis factor- alpha levels were similar between pentoxyphylline-treated or -untreated trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis. Conclusions: In conclusion, pentoxyphylline systemically or locally applied in acute and chronic colitis does not affect colonic histopathological damage. Amelioration of macroscopic damage in trinitrobenzene sulfonic acid colitis with systemic pentoxyphylline treatment was most likely the result of improvement in microcirculation rather than changes in tumor necrosis factor-alpha levels.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum