Ağustos 2008

Karaciğer sirozunda safra kesesi taşı prevalansı

Prevalence of cholelithiasis in cirrhotic patients

Yazarlar
Nevin ORUÇ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Galip ERSÖZ, Oktay TEKEŞİN, Fulya GÜNŞAR, Tankut İLTER, Yücel BATUR
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
87-90
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Karaciğer sirozu, safra kesesi taşı
Keywords
Liver cirrhosis, cholelithiasis

Özet

Giriş ve Amaç: Değişik toplumlar ve ülkeler arasında safra kesesi taşı varlığı aşısından farklılıklar söz konusudur. Ege Bölgesinde sağlı klı asemptomatik bireylerde safra kesesi taşı görülme sıklığı %7,8 olarak saptanmıştır. Karaciğer sirozunda safra kesesi taşı görülme sıklığı daha fazladır. Bu çalışmada Ege Bölgesinde karaciğer sirozunda safra kesesi taşı sıklığı ve bunun yaş, cinsiyet, hastalık etiyolojisi ve evresi ile ilişkisinin araştırılması planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak Ocak 1998-2003 tarihleri arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören siroz tanılı olguların dosyaları incelenmiştir. Çalışmaya toplam 294 olgu dahil edilmiştir. Karaciğer hastalığının etiyolojisi ve evresi kaydedilmiştir. Olgulara üst abdominal ultrasonografik inceleme yapılarak safra kesesi taşı varlığı incelenmiştir. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 52,6±13,3 yıl olup ortalama hastalık süresi 30,7 aydır. 40 olguda ultrasonografik incelemede karaciğer sirozuna eşlik eden safra kesesi taşı izlenmiştir (%13,6). HCV’ye bağlı karaciğer sirozunda bu oran daha yüksektir. Erkek olguların 26’sında kadınların 14’ünde safra kesesi taşı saptanmı ştır. Safra taşı saptanan olguların ortalama yaşı 54,7±12,8 yıl bulunmuştur. Sonuç: Sirozlu olgularda safra kesesi taşı görülme sıklı- ğı yaklaşık iki kat artmaktadır. Bu artış kısmen HCV varlığı ile ilişkili görünmektedir. İleri evre karaciğer hastalığı safra kesesi taşı gelişimi için ayrıca risk faktörüdür. Sirozlu olguların safra kesesi taşı açısından erken tanı ve takibi yararlı olacaktır.

Abstract

Background and Aims: The prevalence of cholelithiasis differs in different populations. The prevalence was 7.8% in the Aegean region in asymptomatic persons. Liver cirrhosis is considered as a risk factor for the development of cholelithiasis. The aim of this study was to investigate the prevalence of gallstone disease in patients with liver cirrhosis in the Aegean region and to identify risk factors. Materials and Methods: Patients admitted to the gastroenterology inpatient unit with the diagnosis of cirrhosis between January 1998- 2003 were evaluated retrospectively, and 294 patients were included in the study. Etiology of liver cirrhosis and stage of the disease were recorded. The presence of cholelithiasis was evaluated at the time of hospitalization via abdominal ultrasound examination. Results and Conclusions: Mean age of patients was 52.6±13.3 years and duration of the disease was 30.7 months. Ultrasound examination revealed that 40 patients had cholelithiasis accompanying cirrhosis (13.6%). The risk of cholelithiasis was doubled in the presence of liver cirrhosis. Twenty-six males and 14 females had cholelithiasis associated with cirrhosis. Mean age of patients with cholelithiasis was 54.7±12.8 years. Hepatitis C virus-related liver disease and advanced stage of liver cirrhosis were important factors for the higher prevalence of cholelithiasis. Early evaluation and detection of cholelithiasis in cirrhotic patients might be helpful in the follow-up.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum