Ağustos 2008

Karaciğer transplantasyon önceliğini belirlemede hangi model etkin; MELD skoru? CHILD Skoru ?

Which model is more effective for prioritizing liver transplantation: MELD or CHILD score?

Yazarlar
Meral AKDOĞAN1, Necdet ÖZÇAY2, Nahide DOĞRUCAN3, Sabite KAÇAR1, Burçak KAYHAN4, Zeki Mesut Yalın KILIÇ1, Mehmet İBİŞ1, Osman YÜKSEL4
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji1 ve Gastroenteroloji Cerrahisi Klinikleri2, Sosyal Hizmetler Bölümü3, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği4, Ankara
Sayfa Numaraları
73-76
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Karaciğer transplantasyonu, MELD, CHILD
Keywords
Liver transplantation, MELD, Child-Pugh score

Özet

Giriş ve Amaç: Karaciğer transplantasyon kararı verilen ve bekleme listesine alınan olgularda, transplantasyon zamanının belirlenmesi, özellikle organ bulma sıkıntısının olması, bekleme listesindeki hasta sayısının giderek artması ve canlı donörden karaciğer nakillerinin gündeme gelmesi ile daha da önem kazanmış durumdadır. Bu çalışmada erken transplantasyonu önlemek, bekleme listesindeki hasta kaybını en aza indirgemek, transplantasyon zamanını ve önceliğini saptamak açısından MELD (Model for End-stage Liver Disease) ve CHILD (Child-Pugh) skorlarının yerini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Karaciğer sirozu tanısı alan ve KCTx programına alınan olguların CHILD ve MELD skorlarını belirlemek için PT, INR, Albümin, bilirübin, üre, kreatinin değerlerine bakıldı. Asit varlığını belirlemek için tüm olgulara batın ultrasonografisi yapıldı. Ensefalopati varlığı ve derecesi belirlendi. CHILD skoruna göre olgular CHILD A, B, C diye üç gruba ayrıldı. MELD skoruna göre ise olgular <10; 10-20 arası ve 20< (21-40) olacak şekilde kategorize edildi. İstatiksel işlemler için Kaplan-Meier, student–t testi ve korelasyon testleri (SPSS for Windows 10) kullanıldı. Bulgular: Transplantasyon programına alınan 110 olgu (22 kadın, 88 Erkek, ortalama yaş;40.35±11.99 sınırlar;16-64 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların transplantasyon listesinde bekleme sürelerince hem CHILD, hem de MELD skorlarında anlamlı progresyon gözlendi (8.23±1.87 vs. 9.18±2.89; 15.20±5.02 vs. 16.59±6.09, p<0.0001, p=0.02, sırasıyla). CHILD ve MELD skoru arasında pozitif korelasyon vardı (r=0.687, p=0.01). Child A’da ortalama yaşam süresi 64 ayken, bu süre Child C’de 24 aydı. MELD skoru <10’un altında olan 10 olgunun hepsi yaşarken, MELD skoru 10-20 arasında olanları n ortalama sağkalım süresi 50 ay, 20’nin üzerinde olanlarda ise bu süre 14 aya düşmüştür. Sonuç: transplantasyon bekleme listesinde hasta önceliğinin belirlenmesinde MELD skoru CHILD skoruna göre daha üstün gibi gözükmekle birlikte çalışmanın retrospektif olması bu sonuca varmada yetersiz olabilir. Transplantasyon zamanını belirlemede, kadavra bulma sıkıntısının çok olduğu ülkemizde pek çok parametrenin kombine kullanımının gerekeceği düşüncesindeyiz.

Abstract

Background and Aims: Prioritization in liver transplantation is very important because of the ever-growing liver transplant waiting list and the shortage of deceased donors and even more new options of liver-living donors. The aim of our study was to evaluate the Child-Pugh and Model for End-Stage Liver Disease (MELD) scores with respect to their value in predicting the priority of liver transplantation, to prevent early transplantation and reduce waiting-list mortality. Materials and Methods: Patients diagnosed with end stage liver disease on the waiting list for liver transplant were included in this study. Prothrombin time, INR, serum albumin, bilirubin, urea, and creatinine levels were determined for measurement of Child- Pugh and MELD score. Child-Pugh and MELD values were calculated at baseline and in the follow-up period. All patients underwent abdominal ultrasonography for the detection of ascites. The grade of encephalopathy was noted. According to the Child-Pugh classification, the patients were categorized as A: 5 to 6, B: 7 to 9, and C: 10 to 15. MELD score was computed for each patient according to the original formula. MELD score was stratified into three groups: 0 to 10; 11 to 20; and 21 to 40. Student’s t-test and correlation test were used for statistical analysis. Survival over the entire period was examined with Kaplan-Meier analysis (SPSS for Windows 10). Results: One hundred and ten patients (22 F, 88 M; mean age: 40.35±11.99, range: 16-64 years) on the transplant waiting list were evaluated retrospectively. During the follow-up, progression of both MELD and Child-Pugh scores was compared to the time of listing (r=0.687, p=0.01). While the mean survival time in the patients with Child A was 64 months, in Child C, mean survival was 24 months. While all patients with MELD score less than 10 points were alive, mean survival time was 50 months between 10-20 points, and 14 months for MELD score over 20 points. Conclusions: It was concluded that the MELD score seems more reliable than Child-Pugh with respect to selecting the priority of liver transplantation; however, more prospective studies are required. Analysis of many parameters for prioritization of liver transplantation is needed in our country, in view of the very low rate of donation of deceased organs.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum