Non alkolik steatohepatitli hastalarda antinükleer antikor prevalansı ve önemi

Prevalence and significance of antinuclear antibodies in patients with non-alcoholic steatohepatitis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Non alkolik steatohepatitli hastalarda antinükleer antikor prevalansı ve önemi...
Yazarlar
Selim AYDEMİR1, İshak Özel TEKİN2, Hüseyin ENGİN2, Erdem KOÇAK3, Ayşe Semra DEMİR4, Yücel ÜSTÜNDAĞ1
Kurumlar
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İmmunoloji Anabilim Dalı2, İç Hastalıkları Anabilim Dalı3, Aile Hekimliği Anabilim Dalı4, Zonguldak
Sayfa Numaraları
158-161
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Non alkolik steatohepatit, anti nükleer antikor
Keywords
Non-alcoholic steatohepatitis, antinuclear antibodies

Özet

Giriş ve amaç: Non alkolik steatohepatitli (NASH) hastalarda anti nükleer antikor (ANA) pozitifliği gösterilmiş olmasına rağmen, ANA pozitifliğinin prevalansı ve önemi halen tam olarak bilinmemektedir. Bu çalı şmanın amacı NASH hastalarında ANA prevalansı ve ANA pozitifliğinin biyokimyasal parametreler ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve yöntem: Histolojik olarak NASH tanısı almış toplam 55 hastanın laboratuvar verileri retrospektif olarak değerlendirildi. ANA Hep2 hücreleri ve maymun karaciğer dokusu kullanılarak indirek immunfloresan tekniği ile araştırıldı. 1:100 ve üzeri pozitif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaları n yaş ortalaması 43.1±10.4 yıl idi. Toplam 55 NASH hastasının 21’i (%38) kadındı. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 29.9±3.1 kg/m2 idi. ANA 55 hastanın 14’ünde (%25) pozitif bulundu. ANA pozitif ve negatif gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet dağılımı, VKİ, ALT, AST, GGT, ALP, albumin, total kolesterol, trigliserid ve ferritin açısından gruplar arasında istatistiksel fark saptanmazken (p>0.05) globulin seviyesi ANA pozitif grupta istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.5). Sonuç: Çalışmamızda NASH’li hastaların dörtte birinde ANA pozitif saptanmıştır. ANA pozitif NASH hastalarında anlamlı olarak yüksek saptanan globulin değerleri NASH hastalığının seyrinde konakçı ile immun etkileşimi düşündürmektedir.

Abstract

Background/aim: Antinuclear antibodies (ANA) have been shown in patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH), although their prevalence and significance are uncertain. The aim of this study was to evaluate the prevalence and to determine whether their presence has any biochemical significance. Materials and methods: Laboratory data from 55 patients with a histologic diagnosis of NASH were reviewed retrospectively. ANA were detected by indirect immunofluorescence on HEp2 cells and monkey liver tissue, with a dilutional titer of 1:100 and above considered positive. Results: The mean age of the study population was 43.1±10.4 years. Thirty-eight percent (21/55) of subjects were women. The mean body mass index (BMI) was 29.9±3.1 kg/m2. Twenty-five percent (14/55) of patients with NASH had positive ANA titers. Age, gender, BMI, ALT, AST, GGT, ALP, albumin, total cholesterol, triglycerides and ferritin levels were similar between ANA-positive and negative cases (p>0.05). ANA-positive patients were associated with higher levels of globulin (p<0.5). Conclusions: In our study, ANAs were present in one- fourth of the patients with NASH. High globulin levels detected in ANA-positive patients in our study suggests host immune interactions during the disease process of NASH.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum