Skuamokolumnar bileşkede inflamasyon ve intestinal metaplazi: Helicobacter pylori infeksiyonunun rolü

Inflamation and intestinal metaplasia in the squamocolumnar junction: The role of Helicobacter pylori infection

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Skuamokolumnar bileşkede inflamasyon ve intestinal metaplazi: Helicobacter pylori infeksiyonunun rolü...
Yazarlar
Murat CİĞERİM1, Ahmet TÜZÜN1, Mustafa GÜLŞEN1, Yüksel ATEŞ1, Ömer GÜNHAN2, Zülfikar POLAT1, Murat ASLAN1, Necmettin KARAEREN1, Kemal DAĞALP1
Kurumlar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Ana Bilim Dalı2, Ankara
Sayfa Numaraları
88-93
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Skuamokolumnar bileşke, intestinal metaplazi
Keywords
Squamocolumnar junction, intestinal metaplasia

Özet

Giriş ve amaç: Batı ülkelerinde Helicobacter pylori (Hp) prevalansının azalması ile birlikte, özofagus ve kardiya adenokarsinomalarının insidansı nda artış olduğu bildirilmektedir. Türkiye’de yetişkin popülasyonda Hp pozitifliği halen %75’in üzerindedir. Klasik Barrett özofagusu bulunmayan hastalarda, gastroözofageal bileşkedeki adenokarsinomaların, gastroskopiye giren hastaların % 9-36’sında saptanan, skuamokolumnar bileşkedeki intestinal metaplazi (İM) odaklarından köken aldıkları görülmektedir. İM’nin, kronik inflamasyonun bir sonucu olduğu var sayılmaktadı r. Skuamokolumnar bileşke (SKB)’deki İM’de, bu bölgedeki inflamasyon gibi, Hp veya gastroözofageal reflü hastalığı ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, SKB’deki inflamasyon ve İM’nin, Hp pozitifliği yüksek olan bir popülasyonda araştırılması; sözkonusu bakteri ile multipl endoskopik biyopsi örnekleri alınarak olası korelasyonlarını belirlemektir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada, özofagogastroduodenoskopi için başvuran 38 hastada (30 erkek, 8 kadın) gastrik fundus, korpus, antrum, postbulber bölge, SKB ve özofagustan endoskopik biyopsiler alındı. Biyopsi örnekleri tek bir patolog tarafından inflamasyon, aktivite, atrofi varlığı, gastrik ve kardiyak İM açısından değerlendirildi. Bulgular: Sonuçta çalışma grubunda 36 gastrit hastasının 29’unda kronik Hp gastriti; 38 hastanın 28’inde (% 73.5) histolojik özofajit; 38 hastanın 37’sinde (%97) SKB’de inflamasyon, 5’inde (%13) İM (4’ü komplet, 1’i inkomplet) saptandı. Fundus, korpus ve antrumdaki inflamasyon ve aktivite arasında anlamlı korelasyon saptandı (p<0.05). SKB’nin kolumnar tarafı ndan alınan biyopsilerin 24’ü oksintik, 12’si kardiyak, 1’i skuamoz mukoza idi. Oksintik ve kardiyak mukoza saptanan hastaların karşılaştı- rılmasında birinci gruptaki hastaların yaş ortalaması, ikinci gruptaki hastaları n yaş ortalamasından anlamlı olarak daha küçüktü (p<0.01). Sonuç: Bu çalışmada, Hp prevalansının yüksek olduğu bir popülasyonda gastrik kardiyadaki inflamasyon ve İM’nin sözkonusu bakterinin yol açtığı kronik gastritle ilişkili olduğunu; fakat adenokarsinomayla beraberliği sık olmayan komplet tipte İM’nin gözlendiğini ortaya koyduk.

Abstract

Background/aim: It is reported that the incidence of adenocarcinoma of the cardia and esophagus has increased in western countries simultaneously with a decrease in Helicobacter pylori (Hp) prevalence. In Turkey, Hp positivity is still above 75% in the adult population. In patients without classic Barrett’s esophagus, adenocarcinomas of the gastroesophageal junction appear to arise from foci of intestinal metaplasia (IM) at the squamocolumnar junction (SCJ), which occur in 9-36% of patients undergoing gastroscopy. IM is assumed to be a consequence of chronic inflammation. Like inflammation at the SCJ, IM at the cardia has also been associated either with Hp gastritis or with gastroesophageal reflux disease. The aim of this study was detection of IM and inflammation at SCJ in a population with high Hp positivity, by multiple biopsy specimens, and definition of probable correlations. Materials and methods: In this study, endoscopic biopsy specimens were taken from 38 patients (30 male, 8 female) who presented for esophagogastroduodenoscopy (from gastric fundus, corpus, antrum, second portion of duodenum, SCJ, esophagus). Biopsy specimens were examined by one pathologist for inflammation, activity, and presence of atrophy and gastric-cardiac IM. Results: Chronic Hp gastritis was detected in 29 of 36 patients with gastritis; histologic esophagitis in 28 of 38 patients (73.5%); inflammation at SCJ in 37 of 38 patients (97%); and IM at SCJ in 5 of 38 patients (13%)(4 complete, 1 incomplete). A significant correlation was detected between inflammation and activity in fundus, corpus and antrum (p<0.05). Biopsy specimens taken from the columnar side of the SCJ were oxyntic in 24, cardiac in 12, and squamous in 1. Comparison of the patients detected to have oxyntic and cardiac mucosa revealed that the mean age of the patients in the first group was significantly lower than that of the second group (p<0.01). Conclusion: We have shown, in a population with high Hp prevalence, a correlation between inflammation at the gastric cardia and IM with chronic gastritis caused by the aforementioned bacterium; but put forward complete type IM, which is infrequently associated with adenocarcinoma, has been seen.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum