Nisan 2023

HbsAg seviyesinin HBV DNA ve karaciğer fibrozisi ile ilişkisi

The relationship of HbsAg level with HBV DNA and liver fibrosis

Yazarlar
Ahmed Ramiz BAYKAN1, Elmas KASAP2
Kurumlar
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Manisa
Sayfa Numaraları
13-19
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hepatit B, fibrozis, HbsAg seviyesi
Keywords
Hepatitis B, fibrosis, HbsAg

Özet

Giriş ve Amaç: Kovalent olarak kapalı dairesel DNA düzeyinin kronik hepatit B hastalarında hastalığın aktivitesini öngörmede klinik önemi bulunmaktadır. Kovalent olarak kapalı dairesel DNA düzeyinin dolaylı bir göstergesi olan hepatit B yüzey antijeni düzeyi, kronik hepatit B hastalarınınyönetiminde hepatit B virüs-DNA düzeyi ile birlikte önemli rol alabilir. Çalışmamızda, hepatit B nedeni ile karaciğer biyopsisi yapılan hastalarınfibrozis skorları, hepatit B virüs-DNA ve hepatit B yüzey antijeni seviyelerinin hepatit B zarf antijeni durumu dikkate alınarak kıyaslanmasıamaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2017-2020 yılları arasında kronik hepatit B nedeni ile karaciğer biyopsisi yapılan hastaların biyopsi sonuçları,retrospektif kesitsel olarak değerlendirildi. Biyopsi sonucunda fibrozis değerleri hepatit B zarf antijeni durumu göz önüne alınarak değerlendirildi.Bulgular: Çalışma grubunu 71 (%55.4) erkek, 57 (%44.5) kadın toplam 128 hasta oluşturdu. Ortalama yaş erkeklerde 41.58 ± 14.27, kadınlarda43.63 ± 12.13 idi (p: 0.38). Hepatit B zarf antijeni pozitif hastalarda hepatit B yüzey antijeninin hepatit B virüs-DNA (p: < 0.01, r: 0.46), nekroinflamatuvar aktivite (p: 0.03, r: -0.38) ve fibrozis (p: < 0.01, r: -0.73) ile korele olduğu görüldü. Hepatit B zarf antijeni negatif hastalarda hepatit B yüzeyantijen seviyesi fibrozis ile ilişkili olarak saptanmadı. Ancak ileri fibrozisi olan hastalarda hafif fibrozisi olanlara göre hepatit B virüs-DNA anlamlıolarak yüksek (p: < 0.01) beraberinde hepatit B yüzey antijeni seviyeleri ise anlamlı olarak daha düşük saptandı (p: < 0.01). Sonuç: Hepatit Byüzey antijeni seviyeleri hepatit B zarf antijeni pozitif hastalarda fibrozisi ön görmede faydalı olmakla birlikte hepatit B yüzey antijeni negatif hastalarda fibrozisi öngörmede başarısı hepatit B zarf antijeni pozitif hastalar kadar iyi saptanmamıştır

Abstract

Background and Aims: The level of covalently closed circular DNA has clinical significance in predicting the activity of the disease in patientswith chronic hepatitis B. Hepatitis B surface antigen level, which is an indirect indicator of covalently closed circular DNA level, may play an important role together with hepatitis B virus-DNA level in the management of chronic hepatitis B patients. In this study, it was aimed to compare thefibrosis scores, hepatitis B virus-DNA and hepatitis B surface antigen titers of the patients who underwent liver biopsy due to hepatitis B, takinginto account the hepatitis B e-antigen status. Materials and Method: Biopsy results of patients who underwent liver biopsy for chronic hepatitisB between 2017-2020 were evaluated retrospectively, cross-sectionally. Fibrosis values in biopsy results were evaluated considering Hepatitis Be-antigen status. Results: The study group consisted of 128 patients, 71 (55.4%) male and 57 (44.5%) female. The mean age was 41.58 ± 14.27in men and 43.63 ± 12.13 in women (p: 0.38). In hepatitis B e-antigen positive patients, hepatitis B surface antigen was found to be correlatedwith hepatitis B virus-DNA (p: < 0.01, r: 0.46), necroinflammatory activity (p: 0.03, r: -0.38) and fibrosis (p: < 0.01, r: -0.73). In hepatitis B e-antigennegative patients, hepatitis B surface antigen was not found to be associated with fibrosis. However, patients with advanced fibrosis had significantly higher hepatitis B virus-DNA (p: < 0.01) and hepatitis B surface antigen titers were significantly lower (p: < 0.01) compared to patients withmild fibrosis. Conclusion: Although hepatitis B surface antigen titers are useful in predicting fibrosis in hepatitis B e-antigen positive patients, itssuccess in predicting fibrosis in hepatitis B surface antigen negative patients was not as good as in hepatitis B e-antigen positive patients

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum