Ağustos 2022

Elastografik fibroz ve steatozun klinik, demografik ve laboratuvar belirleyicileri

Demographic, clinical and laboratory predictors of hepatic steatosis and fibrosis by elastography

Yazarlar
Serdar DURAK1, İD Yasemin EMÜR GÜNAY2, İD Arif Mansur COŞAR1
Kurumlar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Trabzon
Sayfa Numaraları
73-79
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, fibrozis, steatozis, transient elastografi, elastografi kontrollü atenüasyon parametresi, CAP
Keywords
Non-alcoholic fatty liver disease, fibrosis, steatosis, transient elastography, elastography controlled attenuation parameter, CAP

Özet

Giriş ve Amaç: Viral hepatitler tüm dünyada en önemli karaciğer hastalığı nedeni olma özelliğini sürdürmektedir. Bunun yanında alkolik ve nonalkolikkaraciğer hastalıklarına da artan sıklıkta rastlanmaktadır. Obezite ve diyabet sıklığı ile alkol tüketimindeki artışlar, bu faktörlerin önümüzdeki yıllarda kronikkaraciğer hastalıkları etiyolojisinde daha önemli olacağını düşündürmektedir. Karaciğer fibrozisi ve sonucunda gelişen siroz, kronik karaciğer hastalığınınbaşlıca morbidite ve mortalite sebebidir. Çalışmada elastografi ile elde edilen fibrozis ve steatozis sonuçlarının biyokimyasal ve antropometrik parametrelerleolan ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’ne başvuran veelastografi yapılan 50 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların biyokimyasal parametreleri ve beden kitle indeksi ile elastografik steatoz ve fibrozis skorlarıarasındaki ilişki değerlendirildi. Elastografi kontrollü atenüasyon parametresi değerleri Li’nin skalası baz alınarak S0-S3 arasında; fibrozis/elastisite değerleriise Petroff’un skalası baz alınarak F0-F4 arasında sınıflandırıldı. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 50 hastanın 26’sı erkek, 24’ü kadındı. Ortalama yaş 49.9± 13.4 yıldı. Vücut kitle indeksi için ortanca değer 29.4 kg/m2 olarak saptandı. En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon (n = 19, %38), diyabetes mellitus (n= 19, %38), hiperlipidemi (n = 11, %22) ve hipotiroidi (n = 7, %14) idi. Hastaların transient elastografi ile ölçülen fibrozis skorları; F0-1 %84 (n = 42), F2 %4 (n= 2), F3 %4 (n = 2 ve F4 %8 (n = 4); elastografi kontrollü atenüasyon parametresi değerleri ise S0 %61.2 (n = 30), S1 %2 (n = 1), S2 %10.2 (n = 5), S3 %6.1(n = 3), S4 %20.4 (n = 10) şeklinde idi. Steatoz derecesi ? S2 olanlarda vücut kitle indeksi ve trigliserit düzeyi anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.05). Fibrozisdüzeyi ? F2 olanlarda total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein, alanin aminotransferaz ve gama glutamil transpeptidaz değerleri anlamlı olarak yüksekti(p < 0.05). Alıcı işlem karakteristikleri eğrisi kullanılarak yapılan analiz sonucunda steatoz derecesi ? S2 varlığını öngördüren vücut kitle indeksi değerinin29.6 kg/m2 olduğu saptanmıştır (%73.7 duyarlılık, %65.5 özgüllük, eğrinin altında kalan: 0.808, %95 güven aralığı: 0.687-0.028). Sonuç: Elastografik olarakkaraciğer steatoz ve fibrozisinin belirlenmesi, hastaların rutin takiplerinde klinik durumu, prognozu ve tedavi cevabının değerlendirilmesi açısından faydalı veetkin bir yöntemdir. Ekonomik nedenlerle uygulanamadığı durumlarda noninvaziv testlerin kullanımı ihmal edilmemelidir.

Abstract

Background and Aims: Viral hepatitis continues to be the most important cause of liver disease all over the world. In addition, alcoholic and non-alcoholicliver diseases are also encountered with increasing frequency. The prevalence of obesity and diabetes and the increase in alcohol consumption suggestthat these factors will be more important in the etiology of chronic liver diseases in the coming years. Liver fibrosis and associated cirrhosis are the maincauses of morbidity and mortality in chronic liver disease. In our study, we aimed to examine the relationship between fibrosis and steatosis results obtainedby elastography and biochemical and anthropometric parameters. Materials and Method: Fifty patients who applied to Karadeniz Technical UniversityMedical Faculty Hospital Gastroenterology Clinic and underwent elastography were included in the study. The relationship between the patients’ biochemicalparameters and body mass index, and elastographic steatosis and fibrosis scores were evaluated. Elastography controlled attenuation parameter values arebetween S0 and S3 based on the scale of Li; fibrosis/elasticity values were classified between F0-F4 based on Petroff’s scale. Results: Of the 50 patientsincluded in the study, 26 were male and 24 were female. The mean age was 49.9 ± 13.4 years. The median value for body mass index was 29.4 kg/m2.The most common comorbidities were hypertension (n = 19, 38%), diabetes mellitus (n = 19, 38%), hyperlipidemia (n = 11, 22%) and hypothyroidism (n =7, 14%). Fibrosis scores of patients measured by transient elastography; F0-1 was 84% (n = 42), F2 4% (n = 2), F3 4% (n = 2), and F4 8% (n = 4). Elastography controlled attenuation parameter values are S0 61.2% (n = 30), S1 2% (n = 1), S2 10.2% (n = 5), S2-3 6.1% (n = 3), S4 20.4% (n = 10). In those witha degree of steatosis ? S2; body mass index and triglyceride levels were significantly higher (p < 0.05). Total cholesterol, high density lipoprotein, alanineaminotransferase and gamma glutamyl transferase values were significantly higher in patients with fibrosis level ? F2 (p < 0.05). As a result of the analysisusing the receiver operating characteristic curve, the body mass index value predicting the presence of steatosis degree ? S2 was found to be 29.6 kg/m2 (73.7% sensitivity, 65.5% specificity, under the curve: 0.808, 95% confidence interval: 0.687-0.028). Conclusion: Elastographic determination of liversteatosis and fibrosis is a useful and effective method in the routine follow-up of patients, in terms of evaluating the clinical status, prognosis and treatmentresponse. The use of non-invasive tests based on biochemical parameters should not be neglected in cases where device-dependent noninvasive testscannot be applied for economic reasons.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum