Ağustos 2020

Dispeptik yakınmalarla acil servise müracat eden hastalarda etiyolojik değerlendirme

Etiological evaluation of patients who present to the emergency department with dyspeptic complaints

Yazarlar
Hacı Mehmet ÇALIŞKAN1, Burak ÇELİK2, Süleyman ERSOY1
Kurumlar
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Acil Tıp Anabilim Dalı, Kırşehir
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Acil Servisi, Kırşehir
Sayfa Numaraları
41-48
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Dispepsi, epigastrik ağrı, epigastrik yanma, şişkinlik, acil servis
Keywords
Dyspepsia, epigastric pain, epigastric burning, bloating, emergency department

Özet

Giriş ve Amaç: Dispepsi üst batında hissedilen şişkinlik, ağrı, yanma,erken doyma, bulantı ve geğirti yakınmalarından oluşan bir semptomlarbileşkesidir. Acil servisler dispepsi yakınması olan hastaların sık başvurdukları sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerin başında gelmektedir.Bu durum, acil servislerde hem iş yükünü arttırmakta hem de yüksek sigorta maliyetlerine sebep olmaktadır. Bu çalışmada amaç, dispeptik yakınmalarla acil servise müracaat eden hastaların etiyolojik değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız prospektif gözlemsel bir anketçalışması olup, 2019 yılı Mart-Haziran döneminde acil servise dispeptikyakınmalar ile başvuran hastalar üzerinde yapılmıştır. Hastalara çalışmahakkında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, çalışmaya katılmayagönüllü hastalardan yazılı onam alınarak anketler yüz yüze görüşmeyöntemiyle uygulanmıştır. Çalışmaya 18 yaş üzerinde 386 gönüllü dahil edilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 41.08±18.33 yıl olup,%65.8’i (254) kadın, %34.19’u (132) erkekti. Hastaların %52.6’sının(n=203) daha önce de dispeptik yakınmalarla acil servise başvurdukları,%47.4’ünün (n=183) ise ilk kez başvurduğu görüldü. Acil servise dispeptik yakınmalarla başvuran hastalarda kadın hastaların (%61.8’i) erkeklere (%30.3’ü) oranla daha fazla stres faktörüne sahip oldukları görüldüve başvuran hastaların cinsiyete göre yeni başlayan bir stres faktörünesahip olup olmamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edildi (p=0.000). Acil servise dispeptik yakınmalarla başvuran erkekhastaların kadınlara oranla daha fazla acı, ekşi ve tuzlu gıda tüketimiyaptıkları tespit edildi. Özellikle sigara içen erkeklerin dispeptik yakınmalarla daha fazla acil servise başvurduğu tespit edildi. 65 yaş üzerindekihastaların ilaç alımı esnasında dispeptik yakınmalar nedeniyle acil servisediğer yaş gruplarına göre daha fazla başvurusu olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmamız sonucunda kadınlarda stres faktörü, erkeklerde sigaraiçme ve beslenme alışkanlıkları, geriatrik yaş grubunda ilaç yan etkilerive gençlerde asitli içecek tüketiminin dispeptik yakınmaları arttırdığı tespit edilmiştir. Acil servise dispeptik yakınmalarla başvuran hastalara bahse konu yaşam tarzı değişikliğini içeren konularda bilgilendirme yapılmasının, her yaş grubu ve cinsiyetteki bireylerin dispeptik yakınma ve acilmüdahale gerektirmeyen başvuruları azaltacağı kaçınılmaz bir sonuçtur.

Abstract

Background and Aims: Dyspepsia is a combination of symptoms thatconsists of bloating, pain, burning, early satiety, nausea, and burping.Patients with dyspeptic complaints frequently present to emergencydepartments. This situation increases the workload in emergency departments and causes high insurance costs. This study aims to investigate the causes of the increase in dyspeptic complaints of patientswho present to emergency departments. Materials and Methods:This study was conducted as a prospective observational study fromMarch to June 2019 with patients who presented to an emergency department with dyspeptic complaints. All data was acquired using faceto-face questionnaire after required explanations were provided to thepatients. This study included 386 volunteers who were over the age of18 years. Results: The mean age of the patients was 41.08 ± 18.33years, 65.8% (n = 254) were women and 34.19% (n = 132) were men.It was observed that 52.6% (n = 203) of the patients with dyspepticcomplaints had presented to the emergency department previously,while 47.4% (n = 183) presented for the first time. It was also observed that female patients (61.8%) who presented to the emergencydepartment with dyspeptic complaints had more stress factors thanmen (30.3%). There was a statistically significant correlation betweenwhether the presenting patients had a new stress factor or not (p =0.000). Studies revealed that male patients who presented to the emergency department with dyspeptic complaints consumed more bitter,sour, and salty foods than women. Men with a smoking history weremore often identified at the emergency department with dyspepticcomplaints. Findings also revealed that patients over the age of 65years present at the emergency department more often than otherage groups after drug intake. Conclusion: In this study, we found thatdyspeptic complaints increased with stress factors in females, smokingand dietary habits in males, side effects of medicine in the geriatric agegroup, and acidic beverage consumption in young people. Therefore,providing information on issues involving the required lifestyle changesin patients with dyspeptic complaints is necessary to reduce the numberof presentations at emergency departments and complaints among patients across both genders and all age groups due to dyspepsia.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum