Nisan 2020

Karaciğer fibrozisli olgularda serum iskemi modifiye albüminin değerlendirilmesi

Assessment of serum ischemia modified albumin in cases with liver fibrosis

Yazarlar
Mustafa TAHTACI1, Murat BAŞARAN1, Hüseyin KÖSEOĞLU1, Fatma YILDIRIM2, Pervane AHMEDOVA3,Fatma Ebru AKIN1, Murat ALIŞIK4, Aylin DEMİREZER BOLAT1, Fatih KIVRAKOĞLU1, Özcan EREL4,Osman ERSOY3
Kurumlar
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Patoloji Laboratuvarı, Ankara
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 4Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
21-24
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Karaciğer, fibrozis, iskemi modifiye albümin
Keywords
Liver, fibrosis, ischemia-modified albumin

Özet

Giriş ve Amaç: Serum iskemi modifiye albümin, iskemi ve oksidatifstresi göstermede kullanılan faydalı bir belirteçtir. Bu çalışmada serumiskemi modifiye albümin ve iskemi modifiye albümin tabanlı modellerinkaraciğer fibrozisini öngörmede rolünün değerlendirilmesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2013-2016 tarihleri arasında kronik karaciğer hastalığı ön tanısıyla karaciğer biyopsisi yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların biyopsileri tek bir patolog tarafından değerlendirildi. Fibrozis derecelerine göre hastalar sınıflandırıldı. Tüm olguların hemogramparametreleri, kreatinin, aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, total bilirübin, direk bilirübin, albümin, iskemi modifiye albüminve iskemi modifiye albümin oranı düzeyleri değerlendirildi. Bulgular:Çalışmaya karaciğer biyopsisi yapılan toplam 34 olgu alındı. Fibrozis deresine göre 15 olgu hafif, 15 olgu orta ve 4 olgu ileri fibrozis grubundaydı. Gruplar arasında ortalama iskemi modifiye albümin ve iskemimodifiye albümin oranı düzeyleri anlamlı farklı saptandı (sırasıyla; p =0.031, p = 0.044). Gruplar arası değerlendirmede ileri fibrozis grubundaortalama iskemi modifiye albümin ve iskemi modifiye albümin oranı;orta ve hafif fibrozis grubuna göre anlamlı farklı saptandı (sırasıyla; p= 0.009 ve p = 0.026, p = 0.014 ve p = 0.029). Hafif ve orta fibrozisgrupları arasında ortalama iskemi modifiye albümin ve iskemi modifiyealbümin oranı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla, p = 0.545ve p = 0.673). Sonuç: Karaciğer hastalıklarında ileri evre fibrozisi göstermede iskemi modifiye albümin ve iskemi modifiye albümin oranı etkinbir serum belirteci olarak kullanılabilir.

Abstract

Background and Aims: Serum ischemia-modified albumin is a usefulmarker for ischemia and oxidative stress. The aim of this study was toevaluate the role of models based on serum ischemia-modified albuminand ischemia-modified albumin in predicting liver fibrosis. Materialsand Methods: Patients who underwent liver biopsy for the diagnosisof chronic liver disease between 2013 and 2016 were included in thisstudy. The same pathologist evaluated all the patients’ biopsies. Patientswere classified according to their fibrosis grades. The hemogram parameters, creatinine, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase,total bilirubin, direct bilirubin, albumin, ischemia-modified albumin, andischemia-modified albumin/albumin ratio levels were evaluated in allcases. Results: A total of 34 patients who underwent liver biopsy wereincluded in this study. According to the degree of fibrosis, 15 cases,15 cases, and four cases were in the mild, moderate, and advancedfibrosis groups, respectively. Mean ischemia-modified albumin and ischemia-modified albumin/albumin ratio levels were significantly differentbetween the groups (p = 0.031, p = 0.044, respectively). The meanischemia-modified albumin and ischemia-modified albumin/albumin ratio were significantly different in the advanced fibrosis group comparedwith the moderate and mild fibrosis groups (p = 0.009 and p =0.026,p = 0.014, and p = 0.029, respectively). There was no significant difference between the mild and moderate fibrosis groups regarding themean ischemia-modified albumin and ischemia-modified albumin/albumin ratio (p = 0.545 and p = 0.673). Conclusion: Ischemia-modifiedalbumin and ischemia-modified albumin/albumin ratio can be used asan effective serum marker for advanced liver fibrosis in liver diseases.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum