Nisan 2020

Siroz etiyolojisinde steatohepatitin yeri nedir?

The role of steatohepatitis in cirrhosis etiology

Yazarlar
Ahmet UYANIKOĞLU
Kurumlar
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
Sayfa Numaraları
17-20
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Siroz, steatohepatit, kriptojenik siroz
Keywords
Cirrhosis, steatohepatitis, cryptogenic cirrhosis

Özet

Giriş ve Amaç: Karaciğer sirozunun etiyolojisinde Türkiye’de ve bölgemizde en önemli sebep kronik viral hepatitlerdir. Etiyolojik bir neden bulunamazsa kriptojenik siroz olarak tanımlanır. Non-alkolik steatohepatityağlanmaya sebep ikincil bir nedenin olmadığı, kronik inflamasyonlaseyreden ve siroza kadar ilerleyebilen bir hastalıktır. Bu çalışmada bölgemizde siroz etiyolojisi ve siroz etiyolojisinde non-alkolik steatohepatitinyerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak2013-Aralık 2014 arasında klinik ve/veya biyopsi ile siroz teşhisi konulmuş hastalar alındı. Hastaların ayrıntılı anamnezi alındı, fizik muayeneleri yapıldı, vücut kitle indeksleri hesaplandı. Rutin tetkikleri, etiyolojikaçıdan ayrıntılı laboratuvar ve radyolojik incelemeleri yapıldı. Etiyolojikbir neden bulunamayan hastalar kriptojenik siroz kabul edildi, bu hastalar Adult Treatment Panel 3 kriterlerine göre metabolik sendrom açısından değerlendirildi, bu kriterlere uyan hastalar non-alkolik steatohepatitzemininde gelişen siroz kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 108hastanın 61 (%56.5) tanesi erkek, yaş ortalaması 54.5±15.1 (19-89) idi.Etiyolojik nedenler; kronik hepatit B 33 hasta (%30), kronik hepatit C19 (%17), kronik hepatit B + kronik hepatit C 2 (%2), delta hepatiti 12(%11), Wilson hastalığı 6 (%6), kardiyojenik 2 (%2), otoimmün hepatit,hemokromatosiz, kalıtsal metabolik hastalık, alkol, portal ven trombozu, konjenital hepatik fibrosiz birer hasta iken, kriptojenik siroz 27 hasta(%25) idi. Kriptojenik siroz hastalarının 14 tanesi erkek (%51.9), yaşortalaması 54.3±15.7 (19-89) idi. Kriptojenik siroz hastalarının 14 tanesi(%52) Adult Treatment Panel 3 kriterlerine göre metabolik sendromolarak değerlendirildi. Sonuç: Siroz etiyolojisinde en sık neden viral hepatitlerdir. Hastaların dörtte biri kriptojenik sirozdur ve bu hastalarınyarısı metabolik sendrom kriterleri taşımaktadır, bu hastalar non-alkoliksteatohepatit zemininde gelişen siroz olarak tanımlanabilir. Tüm siroznedenlerinin onda birinden non-alkolik steatohepatit sorumludur

Abstract

Background and Aims: In our region and Turkey, the most commoncause of liver cirrhosis is chronic viral hepatitis. Cryptogenic cirrhosis isdescribed if no causative factors can be found. Nonalcoholic fatty liverdisease is a disease that precedes chronic inflammation and can resultin liver cirrhosis, which is not considered the secondary cause of liversteatosis. In this study, we aimed to discuss the etiology of cirrhosisand assess its role in nonalcoholic fatty liver disease. Materials andMethod: We conducted a clinical study on patients between January2013 and December 2014 and/or a biopsy diagnosis of patients diagnosed with cirrhosis. Detailed history of the patients was collected andphysical examination was performed. Body mass index was calculated.Routine examinations were done, and detailed laboratory and radiological analyses were performed. When the etiological cause could notbe found, the patients were diagnosed as having cryptogenic cirrhosis.Based on Adult Treatment Panel III, these patients were evaluated according to the criteria for metabolic syndrome. They met the criteriafor nonalcoholic steatohepatitis cirrhosis. Results: 108 patients wereenrolled in the study: 61 (56.5%) were males, with a mean age of54.5±15.1 (19–89) years. Thirty-three patients had chronic hepatitis B(30%), 19 had chronic hepatitis C (17%), 2 had chronic hepatitis B andchronic hepatitis C (2%), 12 had hepatitis D (11%), 6 had Wilson’s disease (6%), and 2 had cardiogenic shock (2% ). Other eitologic factorsincluded autoimmune hepatitis, hemokromatosiz, hereditary metabolicdisorders, alcohol, portal vein thrombosis, and congenital hepatic fibrosis. Twenty-seven patients had cryptogenic cirrhosis (25%). Of the27 patients, 14 were males (51.9%), with a mean age of 54.3±15.7(19–89) years. Based on Adult Treatment Panel III, those cryptogeniccirrhosis patients (14, 51.9%) were evaluated according to the criteriafor metabolic syndrome. Conclusion: Viral hepatitis is the most common cause of cirrhosis in our region. One quarter of the patients werediagnosed with cryptogenic cirrhosis, and half of them met the metabolic syndrome criteria. These patients can be defined as experiencingcirrhosis due to nonalcoholic fatty liver disease. One of the major tencauses of cirrhosis is nonalcoholic steatohepatitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum