Nisan 2020

Üst gastrointestinal sistem endoskopi uygulanan hastalarda intestinal metaplazi sıklığının araştırılması

Investigation of the incidence of metaplasia in patients undergoing upper gastrointestinal system endoscopy

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2020
  • Üst gastrointestinal sistem endoskopi uygulanan hastalarda intestinal metaplazi sıklığının araştırılması...
Yazarlar
Muhammet Fatih AYDIN
Kurumlar
Altınbaş Üniversitesi, Bahçelievler Medikal Park Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
11-16
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
İntestinal metaplazi, Helicobacter pylori, endoskopi, patoloji, gastrik kanser
Keywords
Intestinal metaplasia, Helicobacter pylori, endoscopy, pathology, gastric cancer

Özet

Giriş ve Amaç: İntestinal metaplazi; epitelyumun, kronik mukozal irritasyona bağlı olarak bağırsakta bulunana benzer bir epitel türüne dö-nüşümüdür. İntestinal metaplazinin risk faktörleri; Helicobacter pylorienfeksiyonu, etnik köken, sigara ve alkol kullanımı, hormonlar, pH’dakideğişimler, yüksek tuz alımı ve kronik safra reflüsünü içermektedir. Buçalışmanın amacı, farklı endikasyonlarla endoskopi uygulanan hastalarda intestinal metaplazi varlığını ve risk faktörleri ile ilişkisini araştırmak,ayrıca literatür eşliğinde intestinal metaplazi yaygınlığını irdelemektir.Gereç ve Yöntem: Hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik özellikleri,sigara ve alkol kullanımı, aile öyküsü, pilorun açıklık durumu, endoskopik metaplazi bulguları, patolojik bulguları (histopatolojik özellikler,safra gastriti, Helicobacter pylori, atrofi, displazi ve intestinal metaplazivarlığı) intestinal metaplazi türü, Helicobacter pylori varlığı, kaydedilerekretrospektif olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya yaşları 15-49yıl arasında değişmekte olan toplam 217 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 106’sı (%48.8) erkek olup, ortalama yaş 33.23±7.87 yıl olaraksaptanmıştır. Katılımcıların 88’i (%43.3) sigara ve 46’sı (%22.7) alkolkullanmaktadır. Hastaların 51’inde (%23.5) endoskopide metaplazi gö-rüntüsü saptanırken, patolojik raporu metaplazi olarak gelen hastalarınsayısı ise 72’dir (%33.18). Saptanan metaplazilerin tamamı komplet türmetaplazidir. Hastaların 85’inde (%39.17) Helicobacter pylori pozitifsaptanırken, bu hastaların 75’inde (%34.56) Helicobacter pylori varlığıpatolojik olarak doğrulanmıştır. Metaplazi saptanan ve saptanmayanolgular arasında Helicobacter pylori pozitifliği, sigara ve alkol kullanımı,yaş, cinsiyet ve aile öyküsü açısından anlamlı fark saptanmamıştır (hepsiiçin p >0.05). Sonuç: İntestinal metaplazi sıklığı yeme alışkanlıkları veyaşam tarzı değişiklikleri ile büyük ölçüde azaltılabilir. İntestinal metaplazinin yeterince erken bir aşamada saptanarak tedavi edilmesi, midekanseri sıklığının azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Abstract

Background and aims: Intestinal metaplasia is the transformation ofthe epithelium such that it resembles the epithelium of intestines withchronic mucosal irritation. Risk factors of intestinal metaplasia includeHelicobacter pylori infection, ethnic origin, smoking and alcohol consumption, hormones, changes in pH, high salt intake, and chronic biliaryreflux. The objective of this study was to investigate the presence ofintestinal metaplasia and its relationships with the risk factors in thosepatients who underwent endoscopy with different indications and toexamine whether the incidence of intestinal metaplasia agreed withthe facts reported in the literature. Materials and methods: Patients’demographic features, such as age and gender, smoking and alcoholconsumption, and family history were recorded and retrospectively analyzed. In addition, the patency status of the pylorus, endoscopic metaplasia findings, pathologic findings (histopathologic features, biliary gastritis, Helicobacter pylori, atrophia, dysplasia, and intestinal metaplasia),type of intestinal metaplasia, and the presence of Helicobacter pyloriwere recorded and retrospectively analyzed. Results: A total of 217patients aged between 15 and 49 years were included in the study.Of all patients, 106 (48.8%) were males, and the mean age was foundas 33.23 ± 7.87 years. Eighty-eight (43.3%) of the participants weresmokers, and 46 (22.7%) used alcohol. Metaplasia was detected withendoscopy in 51 (23.5%) patients, while the pathology report indicatedmetaplasia in 72 (33.18%) patients. All metaplasia detected were of thecomplete type. Helicobacter pylori was positive in 85 (39.17%) patients,while the presence of Helicobacter pylori was pathologically confirmedin 75 (34.56%) of these patients. No significant difference was observedin between patients with and without metaplasia regarding Helicobacter pylori positivity, smoking and alcohol, age, gender, and familyhistory (p >0.05 for all). Conclusion: The incidence of intestinal metaplasia can be largely reduced by improving eating habits and makinglifestyle changes. Early detection and treatment of intestinal metaplasiais of paramount importance for reducing the incidence of gastric cancer

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum