Nisan 2020

Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında kullanılan invaziv yöntemlerin duyarlılık ve özgüllüklerinin değerlendirilmesi

Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında kullanılan invaziv yöntemlerin duyarlılık ve özgüllüklerinin değerlendirilmesi

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2020
  • Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında kullanılan invaziv yöntemlerin duyarlılık ve özgüllüklerinin değerlendirilmesi...
Yazarlar
Özlem Gül UTKU1, Bilal ERGÜL1, Birgül KAÇMAZ2, Dilek OĞUZ1
Kurumlar
Kırıkkale Üniversitesi 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü 2Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı,Kırıkkale
Sayfa Numaraları
1-4
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Bakteriyel kültür, Helicobacter pylori, hızlı üreaz, histopatoloji
Keywords
Bacterial culture, Helicobacter pylori, histopathology, rapid urease test

Özet

Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori yaklaşık 3.5 mikron uzunluğundave 0.5 mikron genişliğinde, spiral şekilli, mikroaerofilik, gram negatif birbakteridir. Dünya popülasyonunun yaklaşık yarısı Helicobacter pylori ileenfektedir. Helicobacter pylori, gastrit, gastrik ve duodenal ülser, gastrikadenokarsinoma ve mukoza ile ilişkili lenfoid doku lenfomasında birincil patojen olarak bildirilmektedir. Bu bakteri gelişmekte olan ülkelerdeönemli bir halk sağlığı sorunudur. Helicobacter pylori tanısında endoskopi gerektiren invaziv ve gerektirmeyen noninvaziv tanı testleri mevcuttur.Bunlar; hızlı üreaz testi, histopatolojik inceleme ve kültür invaziv yöntemlerdir. Bu çalışmada amacımız Helicobacter pylori enfeksiyonu için dahaönce tedavi almamış hasta grubunda hızlı üreaz testi, histopatolojik de-ğerlendirme ve kültür sonuçlarının karşılaştırılması ve bu yöntemlerin kültür altın standart yöntem olarak değerlendirildiğinde sensitivite ve spesifitelerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz gastroenterolojikliniğinde dispepsi ön tanısı ile endoskopi yapılan 18-65 yaş arası 55’i(%55.6) kadın, 44’ü (%44.4) erkek toplam 99 hasta çalışmaya alınmıştır.Endoskopide antrumdan kültür, dokuda üreaz ve histopatolojik inceleme için toplam dört biyopsi örneği alınmıştır. Bu örneklerin iki tanesikültür için kullanılmıştır. Enfeksiyon tanısında altın standart olarak; tekbaşına kültürün pozitif olması ya da kültürün negatif olduğu durumlardakullanılan iki testin (histopatolojik inceleme ve hızlı üreaz testi) pozitifolması kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada 18-65 yaş arası (yaş ortalaması 44.42±12.53), 55’i (%55.6) kadın, 44’ü (%44.4) erkek toplam 99hasta değerlendirilmiştir. Endoskopik olarak 91 (%92) hastada gastrit,8 (%8) hastada gastrik ülser tespit edildi. 38 (%38.3) hastada kültürdeüreme, 75 (%75.7) hastada hızlı üreaz testi pozitifliği ve 71 (%71.7)hastada histopatolojik inceleme pozitifliği bulunmuştur. Buna göre 99hastanın 63 (%63.6) tanesinde altın standart kriterlerine göre Helicobacter pylori pozitif bulunmuştur. Hastaların kültür, hızlı üreaz testi vehistopatolojik inceleme yöntemlerinin duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla%60.3 ve %100, %100 ve %66.6, %98.4 ve %75.0 olarak saptanmıştır.Sonuç: Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında kullanılan farklı özgüllük ve duyarlılığa sahip birçok yöntem mevcuttur. Ancak bu yöntemlerarasından yapılacak olan seçim, amaca ve klinik şartlarına göre değişiklikgöstermektedir. Çalışmamızın bulguları, endoskopik yöntemlerin uygulanabildiği durumlarda, erken tanı ve tedavi kararı için hızlı üreaz testi kullanılarak hastalığın tedavisinin planlanabileceğini destekler niteliktedir

Abstract

Background and Aims: Helicobacter pylori is a helical Gram-negativemicroorganism frequently detected in people worldwide. It is the causeof 90% of duodenal ulcer cases and 60%-70% of peptic ulcer cases.The World Health Organization also indicated that Helicobacter pylori is the most common reason of mucosa-associated lymphoid tissuelymphoma and gastric malignancies. Helicobacter pylori infection is diagnosed by using various methods, such as endoscopy to obtain tissuesamples, histopathological evaluation, bacterial culture, rapid ureasetest, and polymerase chain reaction, but they are invasive methods forthe direct detection of pathogens. Our study aimed to compare thediagnostic value of histological examination, bacterial culture, and rapid urease test for detecting Helicobacter pylori infection in untreatedpatients and to determine the sensitivity, specificity, and negative andpositive predictive values of these tests. Materials and Methods: Ninety-nine patients who were examined because of dyspeptic complaintsand scheduled for an upper gastrointestinal endoscopic examinationwere included in this study. Four biopsies (antrum) were obtained fromeach patient and examined via a rapid urease test, a histopathologicalevaluation, and a bacterial culture. As the gold standard in the diagnosis of infection, it was accepted that either the culture was positive,if the culture was negative, or the two other tests were both positive.The specificity and sensitivity of these methods were compared. Results: Of the 99 biopsy specimens obtained from the patients withdyspeptic complaints, 71 (71.7%) were positive for Helicobacter pyloriduring histopathological evaluation, 75 (75.7%) were positive for Helicobacter pylori during rapid urease test, and 38 (38.3%) were positivefor Helicobacter pylori during bacterial culture. The sensitivity and specificity of the tests were as follows: rapid urease test, 100% and 66.6%;histopathological evaluation, 98.4% and 75.0%; and bacterial culture,60.3% and 100%. Conclusion: The diagnostic methods used to identify Helicobacter pylori infection were compared, and results indicatedthat in comparison with bacterial culturing as the gold standard forthe detection of Helicobacter pylori infection. This study showed thatdisease treatments could be planned by conducting a rapid urease testfor early diagnosis, and treatment decision could be made through endoscopic methods.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum