Nisan 2019

Göğüs ağrısı olan mitral kapak prolapsuslu çocuk hastalarda gastroözofageal reflü birlikteliği

Association of gastroesophageal reflux and chest pain in children with mitral valve prolapse

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2019
  • Göğüs ağrısı olan mitral kapak prolapsuslu çocuk hastalarda gastroözofageal reflü birlikteliği...
Yazarlar
Serkan Fazlı ÇELİK1, Eylem SEVİNÇ2, Elif ÇELİK3, Erkan DOĞAN 4
Kurumlar
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, 3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, 4Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük
Sayfa Numaraları
2-6
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Mitral kapak prolapsusu, reflü, göğüs ağrısı, çocuklar
Keywords
Mitral valve prolapse, reflux, chest pain, children

Özet

Giriş ve Amaç: Göğüs ağrısı ve mitral kapak prolapsusu olan çocuklarda fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların göğüs ağrısıyla ilişkisiniaraştıran az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada mitral kapak prolapsusuolan çocuklarda göğüs ağrısı ve gastroözofageal reflü hastalığı arasındaki ilişkiyi tanımlamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, tipiküst gastrointestinal sistem semptomları ve göğüs ağrısı tanımlayan, hafif ile orta mitral kapak prolapsusu olan 70 çocuk hasta dahil edildi. Hastalar sekiz hafta süreyle anti-reflü ilaç tedavisi ile tedavi edildi. Tedaviden önce ve sonra hastalar gastroözofageal reflü hastalığı etki ölçeği iledeğerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 13.24±2.81 yıldı ve42’si (%60) kızdı. 30 hastanın semptomları 6 haftadan daha fazla ve 40hastanın semptomları 6 haftadan az süredir mevcuttu. Tüm hastalarınortalama semptom süresi 8±2.2 haftaydı. En çok bildirilen semptom gö-ğüs ağrısı (%89.9) ve ardından regürjitasyon (%50) idi. Kronik gastroö-zofageal reflü olan çocuklarla karşılaştırıldığında, yeni gastroözofagealreflü tanısı alan çocuklarda anlamlı olarak daha sık ve ciddi semptomlar vardı. Mitral kapak prolapsusunun şiddeti ile semptomlar arasındaanlamlı bir ilişki bulunmadı. Gastroözofageal reflü hastalığı etki ölçeğiskorları, tedaviden sonra tüm hastalarda istatistiksel olarak azalmıştı (p<0.01). Her iki hasta grubu tedaviden fayda sağlasa da, gastroözofageal reflü hastalığı yeni saptanan hastalar, kronik hastalardan daha fazlatedaviden fayda gördüler. Sonuç: Mitral kapak prolapsusu ve göğüsağrısı olan birçok çocuk hastada semptomatik gastroözofageal reflühastalığı mevcuttur. Gastroözofageal reflünün spesifik tanısı ve tedavisiçoğu hastada göğüs ağrısını hafifletmiştir.

Abstract

Background and Aims: To date, few studies have investigated theassociation of pediatric functional gastrointestinal diseases with mitralvalve prolapse and chest pain. We aimed to describe the relationshipbetween chest pain and gastroesophageal reflux disease in childrenwith mitral valve prolapse. Materials and Methods: This study included 70 pediatric patients with mild-to-moderate mitral valve prolapsewith complaints of typical upper gastrointestinal system symptomsand chest pain. The patients were treated with medical anti-refluxdrug therapy for 8 weeks. Before and after treatment, the patientswere assessed with the Gastroesophageal Reflux Disease Impact Scale.Results: The mean patient age was 13.24±2.81 years, and 42 (60%)patients were female. The duration of symptoms in 30 patients waslonger than 6 weeks, and that of 40 patients was shorter than 6 weeks.The mean symptom duration of all patients was 8±2.2 weeks. The mostfrequently reported symptom was chest pain (89.9%), followed by regurgitation (50%). Compared with children who had chronic gastroesophageal reflux, children with recent, acute gastroesophageal refluxreported significantly more frequent and severe symptoms. There wasno significant relationship between the severity of mitral valve prolapseand symptoms. Gastroesophageal Reflux Disease Impact Scale scores ofall patients were significantly decreased after treatment (p < 0.01). Although both groups of patients benefited from treatment, it was foundthat patients with newly diagnosed gastroesophageal reflux diseasebenefited significantly more from treatment than patients with chronicdisease.Conclusion: Many preadolescents and adolescents with mitralvalve prolapse and chest pain had symptomatic gastroesophageal reflux disease. Specific diagnosis and therapy for gastroesophageal refluxdisease alleviated chest pain in most patients

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum