Aralık 2018

C-Reaktif protein/albümin oranının sirotik hastalarda prognostik amaçlı kullanımı

Prognostic utility of C-Reactive protein/albumin ratio in cirrhotic patients

Yazarlar
Mustafa KAPLAN 1, İhsan ATEŞ2, Meral AKDOĞAN KAYHAN 1, Sabite KAÇAR1, Muhammet Yener AKPINAR1,Volkan GÖKBULUT1, Orhan COŞKUN 1, Adem AKSOY1, Ufuk Barış KUZU 1
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
110-116
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
CRP, albümin, hepatik ensefalopati, Child-Pugh skoru, MELD skoru
Keywords
C-reactive protein, albumin, hepatic encephalopathy, Child-Pugh score, model for end-stage liver disease score

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada yeni tanı siroz hastalarında tanı anındakiC-reaktif protein-albümin oranının hepatosellüler karsinom, hepatik ensefalopati, mortalite, Child-Pugh ve MELD skorları ile ilişkisini araştırdık.Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 2011-2017 yılları arasında Gastroenteroloji ve Hepatoloji polikliniğe başvuran yeni tanı siroz hastalarının hasta kayıtları incelenerek retrospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya alınmaanında spontan bakteriyel peritonit, hepatik ensefalopati veya hepatosellüler karsinom tanısı olanlar ve 18 yaşından küçük olanlar çalışmadan dışlanmıştır. Bulgular: Araştırma popülasyonu 78 erkek (%66.1)ve 40 kadın (%33.9) hasta olmak üzere 118 kişiden oluştu. Hastalarınortalama yaşı 50.3±11.7 yıldı. Hastalarda sirozun en sık etiyolojik faktörleri hepatit B (%37.3), kriptojenik (%17.8) ve hepatit C (%11.9) idi.Hastaların ortalama takip süresi 48 aydı. Risk faktörlerinin dahil edildiğiçok değişkenli stepwise Cox regresyon modelinde; hepatik ensefalopati gelişmesi (HR:4.21; p=0.001), başlangıç MELD skoru (HR:1.17; p<0.001) ve C-reaktif protein-albümin oranı (HR=1.22; p <0.001) mortalite riskini öngören bağımsız prediktörler olarak saptandı. C-reaktifprotein-albümin oranında %1’lik artışın 1.22 kat mortalite riskini arttırdığı saptandı. Mortaliteyi öngörmede C-reaktif protein-albümin oranınaait kestirim değeri %77.1 duyarlılık ve %95.2 özgüllük ile ?2.4 olaraksaptandı. C-reaktif protein-albümin oranı 2.4 ve üzeri olan hastalardaHES gelişmesi (%35.5 vs %10.3; p=0.004), ortalama Child-Pugh skoru (7.4±1.9 vs 6.4±1.6; p <0.001), ortalama MELD skoru (14.2±3.7vs 11.8±4.1; p <0.001) ve ölenlerin oranı (%87.1 vs %9.2; p <0.001)daha yüksek saptandı. Sonuç: C-reaktif protein-albümin oranı yeni tanısirotik hastalarda mortalite ve siroz komplikasyonlarını öngörmede kullanılabilecek kolay ölçülebilen ve spesifitesi yüksek bir parametredir.

Abstract

Background and Aims: In this study, we investigated the relationshipsbetween C-reactive protein/albumin ratio and hepatocellular carcinoma,hepatic encephalopathy, mortality, Child-Pugh score and model for endstage liver disease scores in newly diagnosed cirrhotic patients. Materials and Methods: This study was performed retrospectively by examining records of newly diagnosed cirrhotic patients who applied to theGastroenterology and Hepatology Polyclinic between 2011 and 2017.Patients who were diagnosed with hepatic encephalopathy, hepatocellular carcinoma or spontaneous bacterial peritonitis at admission, andpatients younger than 18 years were excluded from the study. Results:The study population was consisted of 118 patients; 78 men (66.1%)and 40 women (33.9%). The mean age of the patients was 50.3±11.7years. The most common etiologic factors for cirrhosis were hepatitis B(37.3%), cryptogenic (17.8%) and hepatitis C (11.9%). The mean follow-up period for the patients was 48 months. Using the multivariatestepwise Cox regression model in which risk factors were included. hepatic encephalopathy development (HR=4.21; p=0.001), initial model forend-stage liver disease score (HR=1.17; p <0.001) and C-reactive protein/albumin ratio (HR=1.22; p <0.001) were found to be independent predictors of mortality risk. A 1% increase in C-reactive protein/albumin ratio was found to increase the mortality risk 1.22-fold. The cut-off value ofC-reactive protein/albumin ratio for predicting mortality was found to be?2.4 with 77.1% sensitivity and 95.2% specificity. Development of hepatic encephalopathy (35.5% vs 10.3%, p=0.004), the mean Child-Pughscore (7.4±1.9 vs 6.4±1.6, p <0.001), the mean model for end-stageliver disease score (14.2±3.7 vs 11.8±4.1; p <0.001) and the proportionof dead patients (87.1% vs 9.2%, p <0.001) were significantly higher inpatients with a C-reactive protein/albumin ratio of 2.4 or above. Conclusion: C-reactive protein/albumin ratio is an easily measured parameterwith a high specificity that can be used in the prediction of mortality andcomplications in newly diagnosed cirrhotic patients

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum