Aralık 2018

Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması

Relationship between acid reflux severity and the angle between diaphragm crus in gastroesophageal reflux disease: a retrospective cohort study

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2018
  • Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması...
Yazarlar
Süleyman ORMAN 1, Ahmet ASLAN 2
Kurumlar
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, 2Radyoloji Anabilim Dalı,İstanbul
Sayfa Numaraları
91-97
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Gastroözofageal reflü hastalığı, 24 saatlik pH metre, bilgisayarlı tomografi, diyafram krusları
Keywords
Gastroesophageal reflux disease, 24-hour pH monitoring, computed tomography, diaphragmatic crura

Özet

Giriş ve Amaç: Gastroskopi ve 24 saatlik pH metre gastroözofagealreflü hastalığının tanısında altın standarttır. Bu çalışma, 24 saatlik pHmetre ile saptanan asit reflü şiddeti ile diyafram krusları arası açınınilişkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntem: Haziran 2011 veHaziran 2017 arasında, gastroözofageal reflü hastalığı olan 32 hastaile 20 normal bireyden elde edilen veriler retrospektif olarak incelendi.Diyafram krusları arasında açı ölçümü bilgisayarlı tomografi kesitleri üzerinden yapıldı.Bulgular: Diyafram krusları arasındaki açının genişlemesiile DeMeester skorunun yüksekliği arasında anlamlı olarak orantılı ilişkibulundu (p <0.004). DeMeester skoru ?14.7 olan hastalarda daha dü-şük DeMeester skoru olanlara göre bu açının ortalama değeri anlamlıolarak daha yüksekti (p=0.033). Kruslar arası açı normal bireylerde gastroözofageal reflü hastalığı olanlarla karşılaştırıldığında anlamlı derecededaha düşüktü (normal birey ile DeMeester ?14.7 olan gastroözofagealreflü hastalıklı birey, p=0.001; normal birey ile DeMeester <14.7 olangastroözofageal reflü hastalıklı birey, p=0.04). DeMeester skorunun?14.7 olarak kestirilmesinde, açının 65º ve üzeri olmasının duyarlılığı%94.4, özgüllüğü %42.9, pozitif kestirim değeri %68.0 ve negatif kestirim değeri %85.7 olarak saptandı. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları,diyafram krusları arası açı ile asit reflü şiddeti arasında açık bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bilgisayarlı tomografi kruslar arasındaki açı

Abstract

Background and Aims: Gastroscopy and 24-hour pH monitoring arecurrently the gold standards in diagnosing gastroesophageal reflux disease. This study aims to define the association between the acid refluxseverity, as determined by the 24-hour pH monitoring, and the grade ofthe intercrural angle.Material and Methods:The clinical data from 32patients with gastroesophageal reflux disease and 20 normal individualswithout gastroesophageal reflux disease were retrospectively analyzed.The intercrural angle of all patients was measured using computedtomography and compared with the DeMeester score. Results: A significant proportional relationship was found between the enlargementof the angle between crura and the DeMeester score (p <0.004). Theintercrural angle was significantly higher in patients with a DeMeesterscore ?14.7 than in those with a lower DeMeester score (p=0.033). Theintercrural angle was also significantly lower in normal individuals whencompared with patients with gastroesophageal reflux disease (normalindividual vs gastroesophageal reflux disease with DeMeester score?14.7, p=0.001; normal individual vs gastroesophageal reflux diseasewith a DeMeester score <14.7, p=0.04). The cutoff threshold for theangle between crura in predicting a DeMeester score ?14.7 was ?65ºwith 94.4% sensitivity, 42.9% specificity, 68% positive predictive valueand 85.7% negative predictive value. Conclusion: Results of the present study indicate an association between the angle between crura andacid reflux severity. Computed tomography can be an ancillary methodbefore anti-reflux surgery as it calculates the angle between crura.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum