Ağustos 2018

Pankreas kanseri -karaciğer metastazlarında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme

Diffusion weighted magnetic resonance imaging of hepatic metastasis of pancreatic cancer

Yazarlar
Melike Ruşen METİN1, Mustafa TAHTACI2
Kurumlar
Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Radyoloji Bölümü, Ankara
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayfa Numaraları
78-84
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Pankreatik kanser, difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, karaciğer metastazı
Keywords
Pancreatic cancer, diffusion weighted magnetic resonance imaging, multiple detector computed tomography, hepatic metastasis

Özet

Giriş ve Amaç: Pankreas kanseri günümüzde sık görülen, medikal tedaviye dirençli ve kötü prognozlu tümörlerden biridir. Görüntüleme yöntemleriile hem primer tümörün hem de metastazlarının saptanmasında güçlükleryaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı pankreas kanserinde operabilite kriterlerinden olan karaciğer metastazlarının saptanmasında çok kesitli bilgisayarlıtomografi ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme sekansları ile birlikte manyetikrezonans görüntülemenin katkılarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem:2012-2017 yılları arasında merkezimizde pankreas kanseri tanısı alan 79hastaya ait çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve difüzyon ağırlıklı manyetikrezonans görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil ettiğimiz 63 hastanın 45’i adenokanser, 18’i pankreatik nöroendokrin tümörtanısı alan hasta idi. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve difüzyon ağırlıklımanyetik rezonans görüntülemede tespit edilen karaciğer metastazları sayıolarak karşılaştırıldı. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme ile her iki grupprimer tümörlerinden yapılan görünür difüzyon katsayısı ölçümleri arasındaanlamlı fark olup olmadığı ve her iki gruba ait metastatik kitleler arasındakigörünür difüzyon katsayı değerlerinin farkı incelendi. Bulgular: Difüzyonağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede çok kesitli bilgisayarlı tomografiye kıyasla daha fazla sayıda metastaz tespit edildi (%38,10). Adenokanser vepankreatik nöroendokrin tümörlerde primer tümörlerden yapılan ölçümlerdegörünür difüzyon katsayı değerleri dağılımları istatistiksel olarak önemli birfarklılık göstermedi (p=0.976 ). Aynı şekilde her iki gruba ait metastazlardanyapılan görünür difüzyon katsayı ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlıfark saptanmadı (p=0.140). Tartışma: Pankreas kanseri hastalarında tektedavi yönteminin cerrahi olduğu düşünüldüğünde evreleme ve tümör tipinin belirlenebilmesi açısından hem primer kitlelerin hem de metastazlarınıngörüntüleme yöntemleriyle tanısının ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.Günümüzde henüz pankreas kanseri hastalarında karaciğer metastazlarınıntespit ve spesifiye edilmesinde kullanılan uluslararası bir kılavuz yayınlanmamıştır. Ancak kontrastlı çok kesitli bilgisayarlı tomografi incelemelerindetespit edilen fakat spesifiye edilemeyen karaciğer kitlelerinde manyetikrezonans görüntülemeye başvurulmaktadır. Konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde de benzer sıkıntılar yaşanabilmektedir.Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile inceleme konvansiy-onel manyetik rezonans görüntüleme sekanslarına ek sekans olarak aynıoturumda ve kısa sürede yapılabilmektedir. Bu çalışmada pankreas kanseritanılı hasta serimizde hastaların %38,10’nunda; difüzyon ağırlıklı manyetikrezonans görüntüleme ile incelemede çok kesitli bilgisayarlı tomografidendaha fazla karaciğer metastazı saptandı. Bu nedenle gereksiz cerrahi ve cerrahinin neden olduğu morbidite ve mortaliteden korunmak amacıyla pankreas kanseri tanılı hastalarda karaciğer metastazı saptanması ve dolayısıylaevrelemede difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin taramaamaçlı gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Abstract

Background and Aims: Pancreatic cancer is one of the tumors that occursmost commonly, is resistant to medical treatment, and has a poor prognosis. Imaging methods present difficulties in detecting both primary andmetastatic tumors. The aim of this study was to compare the contributionof diffusion-weighted magnetic resonance imaging with that of multiple detector computed tomography in the detection of liver metastases based onthe operability criteria of pancreatic cancer.Materials and Methods: Multiple detector computed tomography and diffusion-weighted magnetic resonance imaging images of 79 patients diagnosed with pancreatic cancer inour center during 2012-2017 were evaluated retrospectively. Of the 63 patients included in the study, 45 had adenocarcinoma and 18 had pancreaticneuroendocrine tumor. The liver metastases detected via multiple detectorcomputed tomography and diffusion-weighted magnetic resonance imaging images were compared. The liver metastases detected in multiple detector computed tomography and diffusion-weighted magnetic resonance imaging were compared in numbers. In addition, the difference between theapparent diffusion coefficient measurements between the two groups ofprimer tumors in magnetic resonance imaging and the difference betweenthe apparent diffusion coefficient values between the metastatic masses inboth groups were examined. Results: A larger number of metastases weredetected in diffusion-weighted magnetic resonance imaging than in multipledetector computed tomography images (38.10%). The distributions of apparent diffusion coefficient values of the measurements made from primarytumors in patients with adenocarcinoma and pancreatic neuroendocrinetumor were not statistically significant (p=0.976). Similarly, there was nostatistically significant difference between the apparent diffusion coefficientmeasurements obtained from the metastases of both groups (p=0.140).Discussion: When we consider the fact that the only treatment methodfor pancreatic cancers is surgery, it is understood how important it is torecognize both primary masses and metastases using imaging methods todetermine the staging and tumor type. Currently, there are no publishedinternational guidelines for the identification and specification of liver metastases in patients with pancreatic cancer. However, magnetic resonanceimaging has been applied to detect liver masses in contrast-enhanced multiple detector computed tomography, though not specifically. Similar problems can be experienced in conventional magnetic resonance examinations.Diffusion-weighted magnetic resonance imaging examination can be performed in the same session and in a short time as an additional sequence toconventional magnetic resonance sequences. In this study, more metastaseswere detected in diffusion-weighted magnetic resonance imaging than multiple detector computed tomography in %38,10 of the patients diagnosedwith pancreas cancer. To prevent morbidity and mortality caused due tounnecessary surgeries, we believe that liver metastasis should be detected inpatients with pancreatic cancer, and therefore, diffusion-weighted magneticresonance imaging should be performed for screening purposes.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum