Ağustos 2018

Kopuk pankreatik kanal sendromu tanı ve tedavisi: Tek merkez deneyimi

Diagnosis and treatment of disconnected pancreatic duct syndrome: Single center experience

Yazarlar
Muhammet Yener AKPINAR1, Bülent ÖDEMİŞ2, Adem AKSOY2, Mustafa KAPLAN 2, Orhan ÇOŞKUN 2
Kurumlar
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Sayfa Numaraları
66-69
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, kopuk pankreatik kanal sendromu, tanı
Keywords
Diagnosis, disconnected pancreatic duct syndrome, endoscopic retrograde cholangiopancreatography

Özet

Giriş ve Amaç: Kopuk pankreatik kanal sendromu pankreas kanalınınbütünlüğünün bozulmasıyla karakterizedir. Nadir görülen bu sendromönemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Biz bu çalışmada kliniğimiz-de kopuk pankreatik kanal sendromu tanısı olan hastaların demografiközelliklerini, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi bulgularınıve bu hastaların aldıkları endoskopik tedavileri araştırdık. Gereç veYöntem: Bu çalışma Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi GastroenterolojiKliniği, Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Ünitesinde Ocak2010-Ocak 2017 tarihleri arasında kopuk pankreatik kanal sendromutanısı alan hastalarla yapıldı. Kopuk pankreatik kanal senromlu hastalaretiyolojilerindeki nedenin pankreatit olup olmamasına göre ikiye ayrıldı.Kanal rüptürü 10 hastada olmak üzere en sık pankreas boynunda izlendi. Kanal rüptürünün baş ve boyunda olduğu hastalar distal grup, gövde ve kuyrukta olduğu hastalar ise proksimal grup olarak tanımlandı.Bulgular: Toplam 17 hastada kopuk pankreatik kanal sendromu vardı.Bu hastaların yaş ortancası 46 olup 14 hasta erkek, 3 hasta kadındı.Bu hastalara toplamda 27 endoskopik retrograd kolanjiopankreatografiseansı uygulandı. Etiyolojik neden olarak 9 hastada akut pankreatit, 2hastada kronik pankreatit, 4 hastada travma ve 2 hastada ise insülinomadan dolayı yapılan pankreatektomi etiyolojik neden olarak izlendi.Akut pankreatit öyküsü olan hastaların 5 tanesi biliyer orjinliydi. 17 hastanın 15’inde psödokist, 1 hastada ise walled-off nekroz vardı. Kanalrüptürünün distalde ve proksimalde olduğu hastalar arasında endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlem sayısı ve pankreatite yolaçan etiyolojik nedenler karşılaştırıldı ve anlamlı bir farklılık bulunmadı(sırasıyla p=0,215, p=0,278). Sonuç: Çalışmamızda literatürle uyumluolarak kopuk pankreatik kanal sendromlu hastalarda en sık etiyolojikneden olarak akut pankreatit izlendi. Hastalarımızın çoğunda kopukpankreatik kanal sendromu boyun kısmında lokalize olup bu bulgu da literatürle uyumluydu. Bu sendroma uygun tanı konulamaması ve gereklitedavinin yapılamaması hastaların morbidite ve mortalitelerinde artışayol açacaktır.

Abstract

Background and Aims: Disconnected pancreatic duct syndrome ischaracterized by the disruption. of the pancreatic duct. Although thissyndrome is rare, it is an important cause of morbidity and mortality.Here we examined demographic characteristics, endoscopic retrogradecholangiopancreatography findings, and endoscopic treatment features of our patients with the diagnosis of disconnected pancreatic ductsyndrome. Materials and Methods: This study was performed in theEndoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Unit of the TürkiyeYüksek İhtisas Training and Research Hospital between January 2010and January 2017. Patients who receive a diagnosis of disconnectedpancreatic duct syndrome in an endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedure were identified retrospectively. These patientswere divided into two groups based on the location of their etiologiccause of pancreatitis. Patients with ductal distribution at the head andneck of the pancreas were defined as the distal group, whereas thosewith ductal distribution at the body and tail were defined as the proximal group. Results: Overall, 17 patients (median age 46, 14 malesand 3 females) were included in the study. Twenty-seven endoscopicretrograde cholangiopancreatography procedures were performed inthese patients. Acute pancreatitis was the etiologic cause in 9 patients.Other etiologic causes were chronic pancreatitis in 2 patients, traumain 4 patients, and pancreatectomy in 2 patients. In acute pancreatitis,a biliary cause could be defined in 5 patients. Also, pseudocysts werediagnosed in 15 patients, whereas walled-off necrosis was diagnosedin 1 patient, and duct distribution was seen in the neck of the pancreasin 10 patients. The proximal and distal groups were not statisticallydifferent regarding both endoscopic retrograde cholangiopancreatography sessions and etiologic causes of pancreatitis (p=.215, p=.278,respectively).Conclusion: We found that acute pancreatitis is the mostcommon etiologic cause of disconnected pancreatic duct syndromeand duct distribution was common at the neck of the pancreas similarto the literature. Both inappropriate diagnosis and delayed therapy canlead to increased morbidity and mortality in these patients.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum