Ağustos 2018

Ortalama eritrosit hacim değeri çölyak hastalığı olan hastalarda inflamatuvar bir belirteç olarak kullanılabilir mi?

Can serum mean platelet volume be used as an inflammatory marker in patients with celiac disease?

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2018
  • Ortalama eritrosit hacim değeri çölyak hastalığı olan hastalarda inflamatuvar bir belirteç olarak kullanılabilir mi?...
Yazarlar
Aylin DEMİREZER BOLAT1, Hüseyin KÖSEOĞLU 1, Fatma Ebru AKIN 1, Öykü TAYFUR YÜREKLİ 2,Mustafa TAHTACI 2, Murat BAŞARAN 2, Osman ERSOY2
Kurumlar
Department of 1Gastroenterology, Atatürk Research and Teaching Hospital, Ankara
Department of 2Gastroenterology, Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara
Sayfa Numaraları
62-65
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, glutensiz diyet, ortalama trombosit hacmi
Keywords
Celiac disease, gluten-free diet, mean platelet volume

Özet

Giriş ve Amaç: Ortalama trombosit hacmi değişik hastalıklarda çalı-şılmış olan, basit ölçülebilen bir inflamatuvar belirteçtir. Miyokart enfarktüsü, inme gibi hastalıklarda ortalama trombosit hacminin arttığı,romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi inflamatuvar hastalıklardaise ortalama trombosit hacminin azaldığı gösterilmiştir. Bu çalışmanınamacı çölyak hastalığı olan hastalarda ortalama trombosit hacmi seviyesinin değişip değişmediğinin saptanması ve glutensiz diyet tedavisi alanhastalarda tanı anındaki ortalama trombosit hacmi ile diyet sonrası ortalama trombosit hacim düzeyleri kıyaslanarak ortalama trombosit hacminin glutensiz diyete uyumun belirlenmesi için bir belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağının saptanmasıdır.Gereç ve Yöntem: Eşlik edenciddi hastalığı olan ve glutensiz diyete yeterli şekilde uyum göstermeyenhastalar çalışmadan çıkarıldıktan sonra kalan 50 çölyak hastalığı olanhasta (erkek/kadın: 9/41) ve 50 sağlıklı gönüllü (erkek/kadın: 10/40)çalışmaya alındı ve klinik ve laboratuvar değerleri kıyaslandı. Çölyak hastalığı tanısı standart serolojik, endoskopik ve histolojik kriterlere görekonuldu. Glutensiz diyet sonrası birinci yılda klinik olarak ve serolojik olarak remisyonda olan hastaların tanı anındaki ve diyetten sonraki değerleri de karşılaştırıldı. Tam kan sayımı hastalardan kan alındıktan sonrakiiki saat içinde Beckman coulter analyzer ile yapıldı. Bulgular: Çölyakhastalığı olanlar ile kontrol grubu arasında ortalama trombosit hacimdüzeyi farklı saptanmadı. Çölyak grubunda da bir yıllık diyet sonrasındaortalama trombosit hacmi düzeyinde anlamlı bir değişiklik gözlenmedi,ancak diyet sonrasında tanı anına kıyasla hastaların ortalama trombositsayısı daha düşük izlendi. Sonuç: Bu çalışma göstermiştir ki ortalamatrombosit hacim düzeyinin, ne çölyak hastalığının tanısında ne de diyeteuyumun bir göstergesi olarak kullanılması uygun değildir.

Abstract

Background and Aims: Mean platelet volume has been studied asa simple inflammatory marker in several diseases. Some studies havereported that mean platelet volume increases in myocardial infarctionand cerebrovascular disease. Contrarily, it decreases in rheumatoidarthritis, ankylosing spondylitis, and inflammatory bowel disease. Theaim of this study was to evaluate whether mean platelet volume waschanged in celiac disease and whether it could be used to monitor agluten-free diet in patients. Materials and Methods: After excludingpatients with severe comorbidities and patients who did not complywith the gluten-free diet, a total of 50 patients with celiac disease(men/women: 9/41) and 50 healthy subjects (men/women: 10/40)were included in the study. The diagnosis of celiac disease was basedon standard serological, endoscopic, and histological criteria. The studyenrolled patients with celiac disease who recovered clinically and serologically 1 year after gluten-free diet. Complete blood count analyseswere performed within 2 h after collection with the use of the Beckmancoulter analyzer. Results: Mean platelet volume levels were not significantly different in the celiac disease group than that of in the controlgroup. In the celiac disease group, the mean platelet volume levels didnot change after 1 year of gluten-free diet compared with the timeof celiac disease diagnosis. On the contrary, a decrease in the platelet count after gluten-free diet was detected. Conclusion: This studydemonstrates that mean platelet volume is not altered in patients withceliac disease, and it also showed that mean platelet volume cannotbe used as a marker for predicting dietary compliance in patients withceliac disease.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum