Ağustos 2018

Antikoagülana bağlı abdominal hematomların klinik ve BT bulguları

Anticoagulant-related abdominal hematomas: Clinical and CT findings

Yazarlar
Esin KURTULUŞ ÖZTÜRK1, Berat ACU2, Saffet ÖZTÜRK2, Murat BEYHAN3, Erkan GÖKÇE4, Orhan ÖNALAN5
Kurumlar
Yunus Emre State Hospital, Department of 1Radiology, Eskişehir
Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of 2Radiology, Eskişehir
Tokat State Hospital, Department of 3Radiology, Tokat
Gaziosmanpasa University Faculty of Medicine, Department of 4Radiology, Tokat
Karabuk University Faculty of Medicine, Department of 5Cardiology, Karabük,
Sayfa Numaraları
50-61
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Abdominal hematom, antikoagülan tedavi, bilgisayarlı tomografi
Keywords
Abdominal hematoma, anticoagulant therapy, computed tomography

Özet

Giriş ve Amaç: Antikoagülan ilişkili abdominal hematomların kliniközelliklerini ve bilgisayarlı tomografi bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Bu sistematik retrospektif çalışmaya Mart 2008ile Mayıs 2016 tarihleri arasında antikoagülan tedavi altında abdominalhematom tanısı alan 55 hasta (ortalama yaş: 66±12 yıl, aralık 29-84)dahil edildi. Hastalar; demografik özellikler, klinik belirtiler, tıbbi öykü,ilişkili faktörler, biyokimyasal testler, bilgisayarlı tomografi bulguları,tedavi ve sonuçları açısından değerlendirildi. Bulgular: En sık kullanı-lan antikoagülan ajan warfarin (%72.7) olmakla birlikte enoksaparinkullanımı %20 ve warfarinin enoksaparin ile birlikte kullanımı %7.3oranlarında saptandı. Ana klinik semptomlar karın ağrısı ve abdominaldistansiyondu. Toplam 85 hematom alanı saptandı ve en sık görülen lokalizasyonlar rektus kas kılıfı (%50.9) ve gastrointestinal sistem (%30.9)olarak izlendi. Kontrol Antikoagülasyon Komitesinin kriterlerine göre 15(%27.3) hastada majör kanama saptandı. Sonuç: Antikoagülan ilişkili abdominal hematomların sık görülen klinik ve bilgisayarlı tomografibulgularının bilinmesi, hızlı ve doğru tanı koymayı olanak sağlar. Aynızamanda klinik hasta yönetiminde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Abstract

Background and Aims: We aimed to evaluate clinical features andcomputed tomography findings of anticoagulant-related abdominalhematomas. Material and Methods: We conducted a retrospectivesystematic study of 55 patients (mean age, 66±12 years; range, 29-84years) on anticoagulant therapy and diagnosed with abdominal hematoma between March 2008 and May 2016. Patients data were evaluated for demographic characteristics, clinical manifestations, medicalhistory, associated factors, biochemical tests, computed tomographyfindings, treatment, and outcomes. Results: The most commonly usedanticoagulant agent was warfarin (72.7%), followed by enoxaparin(20%) and both warfarin and enoxaparin (7.3%). The main clinicalsymptoms were abdominal pain and distention. Among the total 85locations of hematomas, the most frequent locations were the rectusmuscle sheath (50.9%) and gastrointestinal tract (30.9%). According tothe Control Anticoagulation Committee criterion, 15 (27.3%) patientshad major hemorrhages. Conclusion: Prompt and accurate diagnosescan be made through better understanding the most common clinicaland computed tomography findings regarding anticoagulant-relatedabdominal hematomas. In addition, this has a direct impact on clinicalmanagement.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum