Ağustos 2018

Kronik hepatit B enfeksiyonununda hepatik hasar düzeyinin öngörülmesinde M30 ve M65 antijen düzeylerinin etkinliği

The utility of M30 and M65 antigen concentration levels for predicting degree of hepatic injury in patients with chronic hepatitis B infection

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2018
  • Kronik hepatit B enfeksiyonununda hepatik hasar düzeyinin öngörülmesinde M30 ve M65 antijen düzeylerinin etkinliği...
Yazarlar
Mustafa ÇELİK1, Sezgin VATANSEVER2, Altay KANDEMİR2, Belkıs ÜNSAL2
Kurumlar
Department of 1Gastroenterology, Pamukkale University Training and Research Hospital, Denizli
Department of 2Gastroenterology, Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Izmir
Sayfa Numaraları
45-49
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Kronik hepatit B, M30-M65 antijen, hepatik hasar
Keywords
Chronic hepatitis B, M30 antigen, M65 antigen, hepatic injury

Özet

Giriş ve Amaç: Tüm hepatit türlerinde inflamatuvar olay nekroz veapopitozu içeren farklı mekanizmalar ile hepatosit ölümüne sebep olur.M30-antijen apoptozis esnasında kaspazlar tarafından parçalanmışCK18 düzeylerini ölçmede, M65-antijen ise nekroza giden hücrelerdensalgılanan total CK18 düzeylerini ölçmede kullanılır. Bu iki marker’ınkronik hepatit B enfeksiyonunda kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışmamevcuttur. Biz bu çalışmada M30 ve M65 antijen düzeylerinin, kronikhepatit B hastalığında karaciğer hasarını göstermede kullanılabilir olupolmadığını göstermeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada,Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Gastroenteroloji polikliniğine başvuran kronik hepatit B enfeksiyonluhastalar ve sağlıklı kontrol grubunda, M30 ve M65 antijen düzeyleriölçüldü ve çalışma sonunda elde edilen veriler karşılaştırıldı. Kronik aktifhepatit B enfeksiyonlu hastalarda ve sağlıklı kontrol grubunda M30 veM65 antijen düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca hasta grupta M30-M65 dü-zeyleri ile aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, hepatit Bvirus DNA, histoloji aktivite indeksi ve fibrozis düzeyleri arasındaki ilişkideğerlendirildi.Bulgular:Çalışmaya 50 kronik aktif hepatit B hastası ve31 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 81 hasta alındı. Hepatit B hastagrubunda M30-antijen düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı düzeydeyüksek bulundu (p<0.05), ancak iki grup arasında M65-antijen düzeyleriaçısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Hasta grupta yapılan korelasyon analizinde M30-antijen ile aspartat aminotransferaz arasında(r:0.207, p<0.05), M65-antijen ile hepatit B virus DNA arasında anlamlıilişki saptandı (r:0.204, p<0.05). M30-M65-antijen ile histoloji aktiviteindeksi ve fibrozis arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Tartışma: Apopitoz belirteci olan M30 düzeylerinin kronik aktif hepatit B hastalarındayüksek saptanması bize M30 düzeylerinin daha kapsamlı çalışmalar ilehastalık takibinde, hatta hastalara verilen tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde faydalı bilgiler sağlayabileceğini düşündürdü. AncakM30-M65 düzeyleri ile histoloji aktivite indeksi ve fibrozis arasında anlamlı ilişki olmamasının, patolojinin karaciğer hasarı tespitinde rakipsizolduğunu bir kez daha ispatladığını düşünüyoruz.

Abstract

Background and Aims: We aimed to determine the utility of M30and M65 antigen concentration levels for predicting hepatic injury inchronic hepatitis B disease. Materials and Methods: This study compared concentration levels of M30 and M65 antigens between patientswith hepatitis B e-antigen negative chronic hepatitis B and healthysubjects. Furthermore, the correlations between either M30 or M65antigen levels and aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, HBV-DNA, histological activity index and fibrosis were evaluatedin the patient group. Results: A total of 81 subjects were included inthe study; 50 patients with HBeAg negative chronic hepatitis B and31 healthy subjects. The concentration of the M30 antigen was significantly higher in the chronic hepatitis B patient group than in thehealthy subject group (p <0.05). However, there was no difference inM65 antigen concentration values between the two groups (p >0.05).Correlation analysis performed in the patient group revealed a significant correlation between M30 antigen concentration levels and aspartate aminotransferase levels (r: 0.207, p <0.05), and between M65antigen concentration levels and HBV-DNA levels (r: 0.204, p <0.05).There was no significant correlation observed between M30 or M65antigen concentration levels and both the histological activity index andfibrosis.Discussion: The presence of high M30 antigen levels in HBeAgnegative chronic hepatitis B patients may suggest that M30 antigenconcentration might be beneficial in disease monitoring and evaluation of treatment efficacy. This observation must be tested further inmore comprehensive studies. However, the absence of a significantcorrelation between the concentration levels of either antigen or boththe histological activity index and fibrosis suggests that pathologicalexamination is unique in detecting hepatic injury.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum