Aralık 2017

Sirozlu çocuklarda kalp fonksiyonlarının doku Doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi

Valuation of cardiac functions in cirrhotic children using tissue Doppler imaging

Yazarlar
Elif ÇELİK1, Cemşit KARAKURT2, Serkan Fazlı ÇELİK2, Ayşe SELİMOĞLU3, Fatma İlknur VAROL3
Kurumlar
1Özel Magnet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Kayseri
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, 3Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Malatya
Sayfa Numaraları
101-105
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Karaciğer sirozu, kardiyomiyopati, doku Doppler görüntüleme, çocuk
Keywords
Liver cirrhosis, cardiomyopathy, tissue Doppler imaging, child

Özet

Giriş ve Amaç: Sirotik kardiyomiyopati siroz varlığında oluşan kardiyakdisfonksiyon olarak tanımlanmaktadır. Pediatrik yaş grubunda sirotikkardiyomiyopati ile ilgili yapılmış çok az sayıda çalışma vardır. Bu çalış-mada sirozlu çocuklarda kardiyak fonksiyonlar ile pulmoner komplikasyonları tespit etmek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada İnö-nü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nde, Ekim2011-Aralık 2013 tarihleri arasında retrospektif olarak iki yıllık süreçteizlenen 52 sirozlu çocuk hasta ile yaş ve cinsiyetleri benzer 30 sağlıklıçocuk konvansiyonel, renkli Doppler ve doku Doppler ekokardiyorafikgörüntüleme yöntemleriyle değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan52 olgunun yaş ortalaması 6.5±4.6 yıl, 28’i erkek (%53,3), 24’ü kız(%47,7) idi. Kontrol grubunun yaşlarının ortalaması 6.88±3.04 yıl, 16’sıerkek (%53,3), 14’ü kız (%46,6) olmak üzere toplam 30 idi. HastalarınM-mod değerlendirmelerinde sol ventrikül arka duvarı kontrol grubundan daha kalındı (5.9±1.7 mm ve 5.1±1.8 mm, p:0.03). Renkli Dopplerle mitral kapaktan ölçülen E/A oranı hasta grubunda anlamlı derecededüşüktü (1.46±0.43 ve 1.61±0.46, p: 0.01). Hasta grubu daha uzunizovolümik relaksasyon süresine (48.5±12.5 ms ve 42.6±11.64 ms,p: 0.001) ve daha kısa izovolümetrik kontraksiyon süresine (43.6±9.5ms ve 48.6±11.6 ms, p: 0.001) sahipti. Hasta grubunda sol ventrikü-lün miyokard performans indeksi anlamlı olarak yüksekti (0.57±0.13ve 0.50±0.67, p: 0.02). Hastaların 8 tanesine (%15) hepatopulmonersendrom tanısı kondu. Hepatopulmoner sendromlu hastaların ekokardiyografik değerlendirilmelerinde, hepatopulmoner sendromu olmayanhasta grubuna göre interventriküler septum diastolik kalınlığı (6,9±1.2mm ve 6.4±1.8 mm, p: 0.04) ve yavaşlama süresi (154.1± 35.6 ms ve140.4±39.8 ms, p: 0.03) daha fazla idi.Sonuç: Sirotik çocuklarda baştadiyastolik disfonksiyon olmak üzere kardiyak disfonksiyon vardır. hepatopulmoner sendromlu grupta bu etkilenme daha fazladır. Çalışmamızdoku Doppler ekokardiyografinin, hastalık progresyonunun saptanmasıve izlenmesi için yararlı bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Abstract

Background and Aims: Cirrhotic cardiomyopathy is defined as cardiac dysfunction in the presence of cirrhosis. Several studies have beenconducted on cirrhotic cardiomyopathy in cirrhotic children. The aim ofthis study was to investigate cardiac functions and pulmonary complications in children with cirrhosis. Materials and Methods: This studyincluded 52 cirrhotic pediatric patients who were followed up for 2years from October 2011 to December 2013 at İnönü University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Gastroenterology. In addition,30 healthy children of similar age and sex were recruited and assessedusing conventional echocardiography, color Doppler echocardiography,and tissue Doppler echocardiography. Results: Mean age of the 52patients in the study group was 6.5±4.6 years; 28 patients were males(53.3%), and 24 were females (47.7%). The mean age of the controlgroup children was 6.88±3.04 years; 16 were males (53.3%), and 14were females (46.6%). M-mode echocardiographic evaluations of thepatients showed increased left ventricular posterior wall thickness compared with that in control children (5.9±1.7 and 5.1±1.8 mm, p=0.03).The mean E/A ratio measured using colored dorsal mitral valve wassignificantly lower in the patient group than that in the control group(1.46±0.43 and 1.61±0.46, p=0.01). The patient group had longerisovolumic relaxation time (48.5±12.5 and 42.6±11.64 ms, p=0.001)and shorter isovolumetric contraction time (43.6±9.5 and 48.6±11.6ms, p=0.001) than those in the control group. The myocardial performance index of left ventricle was significantly higher in the patientgroup (0.57±0.13 and 0.50±0.67, p=0.02) than that in the controlgroup. Eight patients (15%) were diagnosed with hepatopulmonarysyndrome. Echocardiographic evaluations of patients with hepatopulmonary syndrome showed that the interventricular septum diastolicthickness (6.9±1.2 and 6.4±1.8 mm, p=0.04) and the deceleration time(154.1±35.6 and 140.4±39.8 ms, p=0.03) were greater than those inthe non- hepatopulmonary syndrome patient group. Conclusion: Cirrhotic children have cardiac dysfunction, especially diastolic dysfunction. This effect is more pronounced in patients with hepatopulmonarysyndrome. Tissue Doppler echocardiography provides a quantifiableindicator that is useful for the detection and monitoring of disease progression.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum