Aralık 2017

Helicobacter pylori eradikasyonunda ardışık 5+5 (10) günlük ve ardışık 7+7 (14) günlük tedavilerin karşılaştırılması

Comparison of 10 and 14 days sequential therapy for the eradication of Helicobacter pylori

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2017
  • Helicobacter pylori eradikasyonunda ardışık 5+5 (10) günlük ve ardışık 7+7 (14) günlük tedavilerin karşılaştırılması ...
Yazarlar
Çiğdem CİNDOĞLU 1, Ahmet UYANIKOĞLU 2, Umut SERT1, Necati YENİCE2
Kurumlar
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
Sayfa Numaraları
91-96
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, eradikasyon, ardışık tedavi
Keywords
Helicobacter pylori, peptic ulcer, sequential treatment

Özet

Giriş ve Amaç: 1. basamak Helicobacter pylori tedavisinde klasik 3’lütedavi (amoksisilin+klaritromisin+proton pompa inhibitörü) ile eradikasyon oranları %50’lerin altına düşmüştür. Bu randomize, prospektifçalışmada gastroskopisinde peptik ülser (gastrik ülser ve/veya duodenal ülser) saptanan, histopatolojik olarak Helicobacter pylori pozitifolan hastalarda 5+5 (10) günlük ve 7+7 (14) günlük ardışık tedavisonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mart2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında gastroskopide peptik ülser saptanan, histopatoloji, üre-nefes testi veya gaitada Helicobacter pylori antijeni sonuçlarından en az ikisinde pozitiflik tespit edilen ve daha önceeradikasyon tedavisi almamış 66 hasta ardışık olarak 2 gruba randomizeedilerek çalışmaya alındı. Grup 1 hastalara (n: 33) 5 gün (amoksisilin 1gr+esomeprazol 40 mg 2x1) ardından 5 gün (klaritromisin 500 mg+-metronidazol 500 mg+esomeprazol 40 mg 2x1) verildi. Grup 2 hastalara (n: 33) 7 gün (amoksisilin 1 gr+esomeprazol 40 mg 2x1) ardından 7gün (klaritromisin 500 mg+metronidazol 500 mg+esomeprazol 40 mg2x1) verildi. Her iki grupta esomeprazol 40 mg (1x1) 12 haftaya tamamlandı. 15 gün ilaçsız dönem sonrası üre-nefes testi ve gaitada Helicobacter pylori antijen testi ile eradikasyon kontrolü yapıldı. Bulgular: Grup1 hastalarının 10’u (%30.3) kadın, yaş ortalaması 38±13.1 yaş, grup 2hastalarının 12’si kadın (%34.4), yaş ortalaması 39±15.6 yaş idi. Tedavi sonrası üre-nefes testi ve gaitada Helicobacter pylori antijen testi ileyapılan değerlendirmede grup 1’de eradikasyon oranı %70, grup 2’de%72.7, toplamda %71.2 saptandı. İki grup arasında istatistiksel anlamlıfarklılık yoktu.Sonuç: Ardışık 5+5 (10) günlük ve 7+7 (14) günlük tedavi sonucunda benzer şekilde yüzde yetmiş civarında eradikasyon sağlanmıştır. Çok ideal olmamakla birlikte bu eradikasyon oranı 5+5 (10) günlük ardışık tedavinin 1. basamak için alternatif olabileceğini göstermiştir.

Abstract

Background and Aims: The eradication rate of Helicobacter pylori using standard triple therapy (amoxicillin+clarithromycin+proton pump inhibitor) as the first-line therapy has fallen below 50%. This prospective,randomized study was conducted to compare the 5+5 (10)-day and7+7 (14)-day sequential treatment results in patients with peptic ulcer(gastric ulcer and/or duodenal ulcer) who were identified as histologically positive for Helicobacter pylori infection by gastroscopy.Materialsand Methods: This study included 66 patients who had peptic ulcerdiagnosed through gastroscopy, had at least two histopatholgicallypositive results, underwent urea breath test, had positive stool testfor Helicobacter pylori antigen, and did not receive eradication therapy before. These patients were randomly divided into two groups andenrolled into the study between March 2014 and August 2015. Group1 patients (n=33) were administered amoxicillin 1 g+esomeprazole 40mg 2x1 for the first 5 days, followed by clarithromycin 500 mg+metronidazole 500 mg+esomeprazole 40 mg 2x1 for the next 5 days. Group2 patients (n=33) were administered amoxicillin 1 g+esomeprazole 40mg 2x1 for the first 7 days, followed by clarithromycin 500 mg+metronidazole 500 mg+esomeprazole 40 mg 2x1 for the next 7 days. Esomeprazole 40 mg (1x1) treatment was completed during 12 weeks in bothgroups. After a drug-free period of 15 days, the eradication rate wasanalyzed by urea breath test and Helicobacter pylori antigen stool test.Results: Ten patients in Group 1 (30.3%) were females, with a meanage of 38.0±13.1 years. Twelve patients in Group 2 (34.4%) were females, with a mean age of 39.0±15.6 years. After treatment, the ureabreath test and Helicobacter pylori antigen stool test revealed an eradication rate of 70% in Group 1 and 72.7% in Group 2, with an overalleradication rate of 71.2% in all patients. No significant difference wasobserved between the two groups.Conclusion: At the end of the consecutive 5+5-day and 7+7-day treatment, an eradication rate of about70% was achieved in all patients. Although not ideal, this eradicationrate implies that the 5+5 (10)-day consecutive treatment could be usedan alternative first-line therapy.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum