Nisan 2017

Mide kanseri deneyimlerimiz: Tanı ve tedavide geç mi kalıyoruz?

Our stomach cancer experiences: Is there any retardation in diagnosis or treatment?

Yazarlar
Hacı Murat ÇAYCI 1, Umut Eren ERDOĞDU 1, Hasan ÇANTAY1, Süleyman ORMAN 2, Mustafa AKAR3, Hakan DEMİRCİ 4
Kurumlar
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Genel Cerrahi Kliniği, 3Gastroenteroloji Kliniği,4Aile Hekimliği Kliniği, Bursa
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
6-11
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Mide kanseri, cerrahi, evre, endoskopik tarama
Keywords
Gastric cancer, surgery, stage, endoscopy, screening

Özet

Giriş ve Amaç: Mide kanserinin erken tanınması tedavide daha sınırlırezeksiyonların yapılmasına ve sağ kalımın iyileşmesine olanak sağlar.Amacımız mide kanserli hastalarımızın semptomları, endoskopik bulguları ve ameliyat piyeslerini değerlendirerek hangi evrelerde başvurduklarını saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Mide kanseri nedeniyle elektifopere edilen 77 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.Hastaların demografik verileri, ko-morbiditeleri, tümör lokalizasyonları,pasaj geçişinin olup olmadığı, semptomlar ve süreleri, endoskopik patoloji sonuçları, Amerikan Anesteziyoloji Derneği sınıflaması, uygulananrezeksiyon tipleri, patolojik evreler, tümör büyüklüğü, çıkarılan ortalama lenf nodu ve metastatik lenf nodu sayısı ve evreleri değerlendirildi.Bulgular: Çalışmamızda, olguların 55’i (%71,4) erkek, 22’si (%28,6)kadın idi. Olguların 46’sına (%59,8) total gastrektomi,16’sına (%20,8)subtotal gastrektomi ve 15’ine de (%19,4) eksploratif laparotomi uy-gulandı. Laparoskopik yaklaşımla 2 (%2,6) olguya total gastrektomi, 2(%2,6) olguya subtotal gastrektomi yapıldı. Olguların 9’unda (%11,68)ek organ rezeksiyonu yapıldı. Morbidite 9 (%11,6) olguda görüldü.Mortalite 3 (%3,9) olguda görüldü. En sık saptanan T patolojik evresipT3 ve pT4 idi (sırasıyla %18,2 ve %55,8). Olgularımızın büyük çoğunlu-ğunun Evre 3 (%61) oldukları görüldü. Sonuç: Mide kanseri nedeniyleile ameliyat edilen hastalarımız tanı sırasında genellikle ileri evrede olup,bu hastalara geniş çaplı mide rezeksiyonları ve lenf nodu diseksiyonlarıyapılmaktadır. Minimal cerrahi girişimlerin veya endoskopik girişimlerinuygulanabilmesi için tarama programları ile olguların erken evrede saptanması gereklidir.

Abstract

Background and Aims: Theearly diagnosis of gastric cancer allows limited resection and improved survival. Our aim was to evaluate symptoms, endoscopic findings, and surgical procedures in patients with stomach cancer andto determine at which pathologic stage they applied for treatment. Materials and Methods: The data of 77 patients who were operated for gastric cancer were retrospectively evaluated. The demographic data of the patients, comorbidities, tumor localization, presence or absence of passage obstruction, symptoms and their duration, endoscopic pathology results, American Society of Anesthesiologists (ASA) score, type and method of resection applied, pathologic stage, tumor size, number of lymph nodes removed, and number of metastatic lymph nodes and stages were evaluated. Results: In our study, 55 (71.4%) males and 22 (28.6%) females were included. Total gastrectomy was performed in 46 patients (59.8%), subtotal gastrectomy in 16 (20.8%), and explorative laparotomy in 15 (19.4%). Laparoscopic total gastrectomy was performed in 2 patients (2.6%) and laparoscopic subtotal gastrectomy in 2 (2.6%). In 9patients (11.68%) , additional organ resection was performed. Morbidity was seen in 9 patients (11.6%) and mortality in 3(3.9%). The most frequent pathologic stages were pT3 and pT4 (18.2% and 55.8%, respectively). Majority of the patients were in stage 3 (61%). Conclusion: The patients who were operated on because of gastric cancer were usually in an advanced stage of cancer during diagnosis, and they had extensive gastric resections and lymph node dissections. To be able to perform less invasive surgical or endoscopic procedures, it is necessary to detect cases of cancer at an earlier stage using screening programs.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum