Nisan 2016

Bölgemizde Helicobacter pylori sıklığı

Helicobacter pylori prevalance in our region

Yazarlar
Sedat ÇİFTEL1, Nihat OKÇU1, Hakan DURSUN1, Fatih ALBAYRAK1, Serpil USTA2
Kurumlar
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2İç Hastalıkları Kliniği, Erzurum
Sayfa Numaraları
1-4
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, sıklık, hızlı üreaz
Keywords
Helicobacter pylori, frequency, rapid urease

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, Erzurum bölgesinde endoskopi yapılan hastalarda Helicobacter pylori (H.pylori) sıklığının araştırılarak yıllara göre sıklığındaki değişiklikleri göstermektir. Gereç ve Yöntem: Şubat-Ekim 2015 tarihleri arasında, endoskopi ünitemizde dispeptik şikayetle başvuran hastalardan, endoskopik antrum ve korpus biyopsisi alınan hastalar, çalışmaya alındı ve retrospektif olarak incelendi. Hastaların H.pylori sıklıkları, cinsiyete göre ve yaş gruplarına ayrılarak belirlendi. Antrum ve korpus biyopsileri üre içeren besiyerine alınarak hasta başı inkübe edildi. 1.saat ve 24. saatlik inkübasyon sürelerinde, besiyerinin pH indikatörü ile sarıdan pembeye ve mor renge doğru renk değişikliğine bakıldı. Pozitif olgularda genellikle ilk 1 saat içinde sonuç alınır. Negatif olanlarda ise duyarlılığı artırmak için inkübasyon süresini uzatmak gerekir. Bu testin duyarlılığı, bir saat içinde %60-90 iken, 24 saatte ise duyarlılık %90’dan fazladır. Bulgular: Antrum biyopsisi alınan 653 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların 268’i (%41) erkek olup, yaş ortalaması 47.5±16.05 yaş (dağılım 15-87) idi. Hastaların 377’sinde (%57.7) H.pylori pozitif, 276’sında (%42.2) negatif idi. H.pylori pozitif saptanan hastaların yaklaşık %58.7’sinde hafif (+), %41.2’sinde şiddettli (++) pozitiflik olarak rapor edildi. Kadınlarda ve erkeklerde sıklık benzer olup sırasıyla %57.6 ve %57.8’ idi. 20 yaş altı, 21-40 yaş, 41-60 yaş, 60 yaş üstü yaş gruplarında, H.pylori sıklığı sırasıyla, %56.2, %57.7, %59.2 ve %57.3 idi. Sonuç: Erzurum bölgesinde, H.pylori sıklığı %57.7 olup yıllara göre sıklıkta azalma izlenmektedir. H. pylori sıklığı açısından, cinsiyet ve yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Abstract

Background and Aims: The aim of this study is to investigate the prevalence of Helicobacter pylori and the change of prevalence by years in patients underwent endoscopy eastern Anatolia. Materials and Methods: The patients whose endoscopic antrum and corpus biopsies were taken for dyspeptic symptoms in our endoscopy unit in February-October 2015 period were included and retrospectively investigated. The frequency of Helicobacter pylori was determined as separating the patients according to general, sex and the age groups. Antrum and corpus biopsies were stained with urea and incubated per patient. In 1 st hour and 24 th hour incubation periods, it is looked for transitions in the color from yellow to purple and pink by a PH indicator. In positive cases, we can generally get a result in the first hour. In negative ones, to increase the sensitivity, it has to be make the incubation period longer. Although the sensitivity of this test 60-90 % in an hour, it is more than 90% in 24 hours. Results: Biopsy specimens of 653 patients were included into the study. The mean age was 47.5±16.05 years (range 15-87) and 268 of these patients (41%) were male. 377 of the patients (57.7%) were positive and 276 (42.2%) were negative for Helicobacter pylori. It was reported that 58.7% of those patients had mild positive, 41.2% of those had severe positive in infected by Helicobacter pylori. No significant difference was found in the frequency of Helicobacter pylori between women and men, 57.6% and 57.8% respectively. The frequencies of Helicobacter pylori were 56.2%, 57.7%, 59.2% and 57.3%, respectively, in the age groups of under 20 years, 21-40 years, 41-60 years and older 60 years. Conclusion: The frequency of Helicobacter pylori was 57.7% in Erzurum Region and it is observed that it is decreasing in the during the years. No statistically significant difference was found between genders and age groups in term of the frequency of Helicobacter pylori.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum