Ağustos 2013

Ramazan ayında peptik ülserli hastalar ne yapmalı?

What should peptic ulcer patients do during Ramadan?

Yazarlar
Şahin KAHRAMANCA 1 , Hakan GÜZEL 2 , Gaye ŞEKER 2 , Cem AZILI 2 , B. Çağlar BİLGİN 3 , İ. Emre GÖKCE 2 , Kemal YANDAKÇI 4 , Tevfik KÜÇÜKPINAR 2 , Hülagü KARGICI 2
Kurumlar
Kars Devlet Hastanesi, 1 Genel Cerrahi Bölümü, Kars
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3 Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars
Özel Lokman Hekim Hastanesi, 4 Genel Cerrahi Bölümü, Ankara
Sayfa Numaraları
118-122
Makale Türü
Özgün Görüntüler
Anahtar Kelimeler
Peptik ülser, ramazan orucu
Keywords
Peptic ulcer, Ramadan fasting

Özet

Giriş ve Amaç:Peptik ülser etyolojisinde artmış mide asidi ve pepsin varlığı, alkol, aspirin kullanımı, stres ve mukozal bariyerde bozulma gibi birçok faktör rol almaktadır. Bunların yanında ramazanda oruç tutmaya bağlı uzamış açlık durumu ile peptik ülser hastalığına bağlı komplikasyonlarının gelişmesi arasındaki ilişkiyi araştırmak ve koruyucu önlemlere değinmek üzere, literatürdeki en uzun zaman dilimini kapsayan en yüksek hasta popülasyonlu çalışmayı yapmayı planladık. Gereç ve Yöntem:1962-2012 yılları arasındaki ülser komplikasyonuna bağlı nedenlerle acil cerrahi girişim yapılan hasta kayıtları tarandı. Komplikasyonlar duodenal, gastrik ve marjinal ülser perforasyonu ve kanama olarak 4 alt gruba ayrılırken, ramazan ayında opere olanlar Grup 1, ramazan ayı dışında opere olanlar Grup 2 olarak 2 ana gruba ayrıldı. Bulgular:Toplam 1460 hastanın 985’i duodenal ülser perforasyonu (%67.5), 193’ü gastrik ülser perforasyonu (%13,2), 101’i marjinal ülser perforasyonu (%6,9) ve 181’i kanama (12,4) nedeniyle opere edilmişti. Tüm hastaların yaş ortalaması 39,38±13,49 ve erkek oranı %89,4 idi. Elli bir yıldaki ramazan aylarındaki açlık süresi ortalama 13,89 saat idi. Bir ramazan ayındaki opere edilen duodenal, gastrik ve marjinal ülser perforasyonu, kanama ve tüm komplikasyonların ortalaması, 2,51, 0,67, 0,29, 0,47, 3,94; ramazan dışındaki bir aydaki ortalama komplikasyonların sayıları ise sırasıyla 1,28, 0,28, 0,15, 0,28, 2,24 olup Grup 1 ile Grup 2 arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır (p<0,001). Sonuç:Son yıllardaki gelişmelere rağmen bugün hala ülser patogenezinde açıklanamayan sorular bulunmaktadır. Bunlardan biri de açlıktır. Ramazan ayında oruç tutmaya bağlı açlığın peptik ülsere bağlı komplikasyonların gelişiminde etkili olması nedeniyle, mide ülseri öyküsü olan bireylerin ramazan ayı öncesi tam medikal tedavi almaları gerekliliği konusunda bilinçlendirilmeleri gerekir.

Abstract

Background and Aims:Increased gastric acid secretion, pepsin, alcohol and aspirin usage, stress, and breakdown of the mucosal barrier are the well-known etiologic factors in peptic ulcer. Long-lasting fasting is another potential factor. In this study, we aimed to assess the effects of Ramadan intermittent fasting on peptic ulcer complications. Materials and Methods:Retrospectively, data of patients operated for peptic ulcer complications between 1962 and 2012 were recorded. Complications were defined as duodenal ulcer perforation, gastric ulcer perforation, marginal ulcer perforation, and bleeding. Patients were grouped into two as: Group 1: patients operated during Ramadan, and Group 2: patients operated in times other than Ramadan. Results:Totally, 1460 patients were operated; 985 (67,5%) for duodenal ulcer perforation, 193 (13,2%) for gastric ulcer perforation, 101 (6,9%) for marginal ulcer perforation, and 181 (12,4%) for bleeding. For all patients, the mean age was 39,38±13,49 years, and the male ratio was 89,4%. The mean fasting period for the last 51 years was 13,89 hours. The mean number of operations for duodenal, gastric, and marginal ulcer perforations, bleeding, and totally all complications in one Ramadan month were 2,51, 0,67, 0,29, 0,47, and 3,94, respectively. The mean numbers for these complications in a month other than Ramadan were 1,28, 0,28, 0,15, 0,28, and 2,24, respectively. There was statistically significant difference between Group 1 and Group 2 (p<0,001). Conclusions: Despite improvements in medicine, problems remain in defining the causes in the pathogenesis of peptic ulcer, and one of these is fasting. Fasting during Ramadan is effective in peptic ulcer complications. As a result, steps should be taken to raise the awareness of patients with a peptic ulcer history regarding the importance of receiving full medical treatment before Ramadan

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum