Aralık 2009

Gastroözofageal reflü hastalarının klinik, endoskopik ve pH-metre verilerinin Helikobakter pilori enfeksiyonu ile ilişkisi

Relationship between Helicobacter pylori infection and the clinical, endoscopic and pH-monitoring parameters of patients with gastroesophageal reflux disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2009
  • Gastroözofageal reflü hastalarının klinik, endoskopik ve pH-metre verilerinin Helikobakter pilori enfeksiyonu ile ilişkisi...
Yazarlar
Altay ÇELEBİ1, Sadettin HÜLAGÜ1, Ömer ŞENTÜRK1, Orhan ÖZGÜR2
Kurumlar
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Trabzon
Sayfa Numaraları
113-118
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Gastroözofageal reflü hastalığı, Helikobakter pilori, pH-metre, korpus gastriti
Keywords
Gastroesophageal reflux disease, Helicobacter pylori, pHmonitoring, corpus gastritis

Özet

Giriş ve Amaç: Gastroözofageal reflü hastalarında yapılan bazı epidemiyolojik ve klinik çalışmalarda Helikobakter pilori?nin reflü hastalığına karşı koruyucu olduğu bildirilirken, benzer şekilde düzenlenen başka çalışmalarda bu etki gösterilememiştir. Biz bu çalışmamızda gastroözofageal reflü hastalığı olan hastalarda Helikobakter pilori?ye bağlı korpus gastritinin; reflünün klinik, endoskopik ve pH-metre bulgularına etkisini araştırmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Reflü tanısı konarak çalışmaya alınan 40 hastanın epidemiyolojik ve klinik verileri kaydedildi. Pirozis ve regürjitasyonun sıklık ve şiddeti 0?dan 3?e kadar derecelendirildi. Antrum, korpus ve özofagus distalinden biyopsiler alındı. Ardından hastalara 24 saatlik pH-metre izlemi uygulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan 40 hastanın 10 tanesi dışlanma kriterleri nedeni ile çalışmadan çıkarıldı. Kalan 30 hastanın 19 tanesinde korpus gastriti ve Helikobakter pilori pozitifliği, 22 tanesinde ise antral gastrit ve Helikobakter pilori pozitifliği saptandı. Helikobakter pilori?ye bağlı korpus gastriti olan ve olmayan gruplar arasında pH-metre toplam skoru, semptomların sıklığı, şiddeti ve süresi açısından anlamlı bir fark yoktu. Sonuç: Sonuç olarak; Helikobakter pilori?ye bağlı korpus gastriti reflünün klinik, endoskopik ve pH-metrik sonuçlarını etkilememektedir.

Abstract

Background and Aims: While some of the epidemiologic and clinical studies performed in patients with gastroesophageal reflux disease reported that Helicobacter pylori infection may have a protective role against reflux disease, other similarly designed studies were unable to show this relationship. We planned to investigate the effects of Helicobacter pylori- associated corpus gastritis on the clinical and endoscopic findings and pH-monitoring parameters in patients with gastroesophageal reflux. Materials and Methods: After the diagnosis of gastroesophageal reflux disease, the clinical and epidemiologic data of 40 patients were recorded. The frequency and severity of heartburn and regurgitation were graded from 0 to 3. Biopsies were taken from antrum, corpus and distal part of the esophagus. Finally, patients underwent 24-hour esophageal pH monitoring. Results: Ten patients out of 40 were excluded from the study. The diagnosis of corpus gastritis and Helicobacter pylori infection was found in 19 patients, whereas antral gastritis and Helicobacter pylori infection was determined in 22 of the remaining 30 patients. No statistical significance was found between corpus gastritis-positive and -negative groups with regard to age, body mass index, total pH meter score, fraction time pH<4, and the frequency, severity and duration of symptoms. Conclusions: Helicobacter pylori-associated corpus gastritis does not influence the clinical findings and the pH meter measurements in reflux disease.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum