Nisan 2008

Akut pankreatitli olgularımız: Kılavuz önerilerinden ne kadar uzak?

Our patients with acute pancreatitis: How long away from guideline recommendatoins?

Yazarlar
Kadim BAYAN1, Yekta TÜZÜN1, Güngör ATEŞ2, Zafer PEKKOLAY1, Şerif YILMAZ1, Mehmet DURSUN1, Fikri CANORUÇ1
Kurumlar
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı2, Diyarbakır
Sayfa Numaraları
18-23
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Akut pankreatit
Keywords
Acute pancreatitis

Özet

Giriş ve Amaç: Akut pankreatit, yakın ve uzak organları değişen derecelerde etkileyebilen pankreasın akut inflamatuvar hastalığıdır. Hastalığın etiyolojik faktörleri coğrafik bölgeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Çalışmamızda bölgemizdeki verilerin gün ışığına çıkarılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2003 ile Aralık 2006 tarihleri arasında akut pankreatit tanısı ile izlenen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar cins, yaş, etiyoloji, belirti, laboratuvar ve görüntüleme verileri, atağın şiddeti, komplikasyon oranları, mortalite oranları ve tedavi yönünden değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 62 hastadan 33’ü (%53.2) kadın, 29’u (%46.8) erkek olup, yaş ortalamaları sırasıyla 46.1 ve 56,0 idi. Etiyolojik dağılım 29’unda (%46.8) biliyer, 8’inde (%12.9) hiperlipidemi, 1’inde (%1.6) hiperkalsemi, 1’inde (%1.6) alkol, 1’inde (%1.6) malignite idi. Yirmi iki (%35.5)’si idiopatik olarak kabul edildi. Biliyer pankreatitlerin 23’ü (%33.3) şiddetli tipti. Biliyer nedenlilerin hepsine ilk 72 saat içinde ERCP yapıldı. Hiperlipidemili hastaların amilaz değerleri diğer nedenlerden düşük saptandı. İdiopatik gruptakilerin 7 (%31.8)’si kadın, 15 (%68.2)’i erkekti. Bunları n %31.8’inde pankreatit şiddetli tipteydi. Şiddetli pankreatit olguları nda Ranson skoru, CRP düzeyi, albümin düzeyi ve hastane yatış süresi, hafif tipten anlamlı olarak farklı idi. Tüm hastalara bilgisayarlı tomografi çekildi. Ölen dört hastadan ikisinin etiolojisinde biliyer pankreatit mevcutken, ikisi idiopatik idi. Şiddetli pankreatitlilerin 6’sına yapılan ince iğne aspirasyonunda 4’ünde enfekte nekroz saptanarak genel cerrahi kliniğine transfer edildiler. Toplamda mortalite oranı %6.5 iken, şiddetli tipte bu oranı %22.2 saptandı. Kaybedilen hastaların yaş ortalamaları 65.5 idi. Toplam 16 (%25.8) hastada pulmoner, 4 (%.6.5) hastada multiorgan yetmezlik, 3 (%4.8) hastada lokal komplikasyonlar (apse, psödokist) tespit edildi. Sonuç: Akut pankreatit takibinde bilgisayarlı tomografi incelemesi ve ERCP konusunda daha konservatif davranılmalıdır. İdiopatik grup literatür verilerine kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Mortalite oranları mız ve hastalara genel yaklaşım algoritmimiz kılavuzlara paralel olmuştur.

Abstract

Background and Aim: Acute pancreatitis is an inflammatory disease of the pancreas, with variable involvement of peripancreatic tissue or remote organ systems. The etiology of the disease shows significant differences among geographic areas. In our study we aimed to enlighten the data of our region. Methods: Between January 2003 and December 2006 hospitalized patient with acute pancreatitis were retrospectively examined. Patients were evaluated according to race, age, etiology, symptomatology, data of laboratory and imagination, severity of attack, proportion of complication, proportion of mortality and treatment. Results: Of the 62 patients included into the study 33 (53.2%) were women, 29 (46.8%) were men and their mean age was consecutively 46,1 and 56,0. Etiologic dispersal was 29 (46.8%) billiary, 8 (12.9%) hypertrigliseridemia, 1 (1.6%) hypercalcemia, 1 (1.6%) alcohol, 1 (1.6%) malignancy. Twenty-two (35.5%) patients were considered to be idiopathic. Twenty-three of billiary patients (33.3%) were severe type. All of the billiary pancreatitis patients were applicated ERCP in the first 72 hours. Amilaz levels of patients with hyperlipidemia were determined lower than the other causes. Seven (31.8%) of the idiopathic patients were women and 15 (68.2%) of them were men and 31.8 % of these were severe pancreatitis type. In severe pancreatitis cases Ranson’s score, CRP level, albumin level and duration of admission in the hospital were significantly different from mild acute pancreatitis. Computed tomography was taken in all the patients. While billiary pancreatit was present in two of the four patients death, two of them were idiopathic. In fine needle aspiration apllied in the six of severe patients infected necrosis was determined in four of them and they were transferred to surgary clinic. While mortality rate was 6.5% in total, in severe pancreatitis type this rate was determined as 22.2%. Mean age of the patients died was 65.5. In 16 (25.8%) patient in total pulmonary, in four of them (6.5%) multiorgans deficiency, in three of them (4.8%) local complication were determined. Conclution: In the management of acute pancreatitis it should be more conservative about computed tomography and ERCP. Idiopathic group has been determined higher compared with data. In our study our mortality rates and our general approachment algoritm has been compatible with guideline recommendation.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum