Aralık 2007

Reflü özofajit ile Helikobakter pilori ve gastrit ilişkisi

The relation between Helicobacter pylori gastritis, and reflux esophagitis

Yazarlar
Hilmi ATASEVEN1, Bülent ÖDEMİŞ1, Mehmet ARHAN1, İbrahim ERTUĞRUL1, Mehmet İBİŞ1, Gülden AYDOĞ2, Erkan Parlak1 Nurgül ŞAŞMAZ1
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü2, Ankara
Sayfa Numaraları
115-119
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: Özofajit, Helikobakter pilori, gastrit
Keywords
Key Words: Esophagitis, Helicobacter pylori, gastritis

Özet

Giriş ve Amaç: Helikobakter pilori enfeksiyonu ile gastroözofageal reflü hastalığı arasındaki ilişki tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı Helikobakter pilori?nin varlığı ve Helikobakter pilori gastritinin histolojik ve topografik özellikleri ile özofajit şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya endoskopide reflü özofajit saptanan toplam 129 (84 erkek ve 45 kadın) hasta alındı. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, alkol kullanma öyküsü ve reflü semptomları, cerrahi öyküsü sorgulandı. Reflü özofajit şiddeti Los Angeles klasifikasyonuna göre yapıldı. Bütün hastalardan antrum ve korpustan biyopsiler alındı. Gastrit için histopatolojik inceleme Sydney sınıflama sistemine göre yapıldı. Bulgular: Hastaların %44.2?sinde evre A, % 46.5?inde evre B, %8.5?inde evre C ve %0.8?inde evre D özofajit izlendi. Toplam Helikobakter pilori pozitiflik oranı %73, antrumda %68.2, korpusta %68.2 idi. Antrum ve korpusta Helikobakter pilori varlığı, şiddeti ve dağılımı ile özofajit evresi arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Sydney sistemine göre Helikobakter pilori dışındaki gastrit için tanımlanan diğer parametrelerle özofajit evresi arasında da anlamlı bir ilişki yoktu. İnflamasyon oranları antrum ve korpusta benzerdi (sırayla %95.3 ve %92.2). Antrumdaki atrofi sıklığı (%58.1) korpustaki atrofi sıklığına (%24) göre anlamlı olarak daha yüksekti. Aktivasyon sıklığı antrumda (%66.7) korpusa göre (%47.3) anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç: Özofajitli hastalardaki Helikobakter pilori sıklığı ülkemiz için bildirilen Helikobakter pilori sıklığına benzer bulunmuştur. Kronik aktif gastrit ve kronik atrofik gastrit antrumda korpusa göre anlamlı şekilde daha yüksekti. Bu bulgular Helikobakter pilori?nin varlığından ziyade oluşturduğu histolojik gastrit tipinin özofajit ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Abstract

Background and aim: The relation between gastroesophageal reflux disease and Helicobacter pylori infection is controversial. The aim of this study was to investigate the relation between the presence of Helicobacter pylori and the histological and topografical features of Helicobacter pylori gastritis, and the severity of esophagitis. Material and methods: 129 patients (84 male and 45 female) with esophagitis diagnosed during upper gastrointestinal endoscopy were enrolled into the study. Ages of patients, gender, alcohol abuse and symptoms of reflux disease, medical history of surgery were also recorded. Los Angles classification was used for reflux esophagitis. Biopsies from antrum and the body of stomach were obtained. Sydney classification was used for gastritis. Results: Grade A esophagitis was found in 44,2% of all patients, grade B esophagitis in 46,5%, grade C esophagitis in 8.5% and grade D esophagitis in 0.8%. Total Helicobacter pylori rate was 73%, 68,2% in antrum and 68,2% in the body of stomach. There was no significant association between the presence, severity and distribution of Helicobacter pylori in antrum and the body of stomach and the severity of esophagitis. There was no significant association the presence of activation, inflamation, atrophy and intestinal metaplasia in both location and the severity of esophagitis. The rates of inflamation was similar in antrum and the body of stomach (%95.3 and %92.2). The rate of activation was significantly higher in antrum (66.7%) than in the body of stomach (47.3%). The rate of atrophy was significantly higher in antrum (58.1%) than in the body of stomach (24%). Conclusion: The frequency of Helicobacter pylori in patients with esophagitis was similar to the frequency reported in our country. Chronic active gastritis and chronic atrophic gastritis was more frequent in the antrun than in the body of stomach. These findings indicate that the types of histological gastritis caused by Helicobacter pylori rather than the presence of Helicobacter pylori is associated with esophagitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum